Kol 1,16-17
- "wszystko inne" wg PNŚ? (cz.2)

Autor: Piotr Andryszczak

poprzednia część

Jakich argumentów używają Świadkowie Jehowy na poparcie tezy, że Jezus jest stworzony wg Kol 1,16-17? Spróbujmy w tym temacie odpowiedzieć. W tej publikacji czytamy:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.368

ad.1)

Rzecznicy Trójcy twierdzą, że słowo "pierworodny" w Kol 1,16, jak już wspomniano w cz. 1, oznacza:

Biblia Poznańskastr.480 Biblia Poznańska (wyd.III) (Poznań 1994)

Bóg Ojciec i Duch Święty nie mogą być nazwani "pierworodnymi wszelkiego stworzenia", ponieważ w Trójcy Świętej Osoby:

Katechizm Kościoła KatolickiegoPallottinum 1994
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.69
"Słowo "pierworodny" w stosunku do Jezusa nie oznacza, jak chcą Świadkowie Jehowy, że "Jezus jest najstarszy w rodzinie synów Jehowy". "NT określając Pana słowami "Pierworodny" i "Jednorodzony" mówi, że jest On pierwszym i jedynym zrodzonym, a nie stworzonym (Hbr 1:6, J 3:16, 1J 5:18). Zapytajmy ŚJ, kto rodzi się z człowieka, a kto z Boga. Synem Boga zrodzonym jest przecież Bóg (J 1:18). Określenia -rodny czy -rodzony nie mają nic wspólnego ze słowem stworzony. W języku greckim pierworodny to prototokos, a pierwszy stworzony to protoplastos (Mdr 10:1 wg LXX). Jezus jest określany tylko tym pierwszym terminem, a tym drugim Adam. Zapytajmy też, czy stworzenie może stwarzać? Jezus przecież jest Stwórcą (Hbr 1:10, J 1:3, Iz 17:7, Kol 1:16), a nie stworzeniem. (...) To, że Jezus jest "Pierworodnym wobec każdego stworzenia" (Kol 1:15), nie oznacza, jak mówią ŚJ, że jest On stworzeniem. Pierworodny w Biblii to dziedzic, to ten, który dziedziczy po ojcu wszystko (Rdz 27:29, Hbr 12:16). Jezus jest więc "dziedzicem wobec każdego stworzenia" (Hbr 1:2 - "Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy"). Por. Rz 8:29, Ps 89:28 ("A Ja Go ustanowiłem pierworodnym", tzn. dziedzicem, bo On już był Synem Jedynym)." (ZRODZONY A NIE STWORZONY Włodzimierz Bednarski)."
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.368

ad.2)

"Pierworodny Izraela", "pierworodny faraona", "pierworodne ze zwierząt", czyli wg Świadków Jehowy pierworodny należy do jakieś grupy. O Panu Jezusie czytamy:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
Biblia Tysiąclecia PallottinumKol 1,18 Biblia Tysiąclecia PallottinumAp 1,5

Ap 1,5 - Czy "Pierworodny" oznacza tutaj, że Jezus umarł jako pierwszy? Wiemy przecież, że pierwszy umarł Abel.


Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.368
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.369

ad.3)

Świadkowie Jehowy pytają: "Czy słowa z Kolosan 1:16, 17 (Bw) (...) wykluczają Jezusa spośród stworzeń?" Odpowiedź jest oczywista: wykluczają! Jeśli, jak czytamy w Bw "wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone", to Jezus nie może być stworzeniem. Podobna myśl:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Rz 11,33-36

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jeśli wszystko jest dla Boga, to słowa z Kol 1,16-17 "Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone" (BT) wykluczają, że Syn Boży jest stworzeniem. On jest Stwórcą nieba i ziemi:

Hbr 1,10

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

W Prowadzeniu rozmów na podstawie Pism czytamy, że w Kol 1,16-7 greckim wyrazem przetłumaczonym na "wszystko" jest panta, odmieniona forma słowa pas. Zobaczmy do słownika, co jest m. in. podstawowym znaczeniem greckiego wyrazu pas:

Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Wielki Słownik Grecko-Polskistr.472

Aby uwiarygodnić swoje tłumaczenie w Kol 1,16-17 "wszystko inne", Świadkowie Jehowy odwołali się do wersetu w Łk 13,2 m.in. w Biblii Warszawskiej:

Biblia WarszawskaWarszawa 1990 Biblia WarszawskaŁk 13, 1-2

W tekście oryginalnym w Łk 13,2 mamy:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.324

Jak widzimy powyżej, w wersecie tym występuje jedno słowo pantas. Dlatego w przekładach dla lepszego zrozumienia i oddzielenia jednych Galilejczyków od drugich, wstawiono słowo "innych". Jest to merytorycznie konieczne. Natomiast w Przekładzie Nowego Świata w Kol 1,16-17 dodanie słowa "inne", zmienia sens całej wypowiedzi św. Pawła. Dlatego Świadkowie Jehowy, by nie wpaść we własne sidła, dodali to słowo, by nie okazało się, że Jezus stworzył samego siebie. Jest to wyraźne dopasowywanie tekstu Pisma Świętego do swojej doktryny. Należy zadać Świadkom Jehowy pytanie, dlaczego na poparcie swojej wersji "wszystko inne" w Kol 1,16-17, nie powołali się w Prowadzeniu rozmów na podstawie Pism na żaden polski przekład Pisma Świętego? Czyżby wszyscy inni tłumacze błądzili i nie wiedzieli jak poprawnie oddać te wersety?

Należy też podkreślić, że tłumacze w innych wersetach wyraz panta raz tłumaczą "wszystko", raz "wszystko inne", ale czynią to ze względów merytorycznych lub gramatycznych. Natomiast kontekst wersetu Kol 1,16 do takiej zmiany nie upoważnia, poniewaz św. Paweł wyraźnie ukazuje, że Jezus stworzył wszystkie rzeczy w niebie i na ziemi (por. Hbr 1,10).

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.369

Powyższe zdanie jest nieprawdziwe. Poprawnie przetłumaczone wersety Kol 1,16-17:

Biblia Poznańska
wyd.III
Poznań 1994
Biblia Poznańska
Kol 1 16-17

Jeśli Chrystus jest przed wszystkim, czyli przed wszystkimi rzeczami stworzonymi, to sam nie może być istotą stworzoną.


Świadkowie Jehowy w Prowadzeniu rozmów na podstawie Pism, wypowiadają się jeszcze na temat wersetu w Ap 3,14:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.369

Nie jest prawdą, że Jezus wg Objawienia 3:14 jest "pierwszym stworzeniem Bożym". Jak poprawnie należy rozumieć słowa z Ap 3,14:

Walka na wersetyzob. Kraków 2003
Walka na wersety Walka na wersety
str.29
Walka na wersety Walka na wersety
str.31
Apokalipsa, Edycja św. Pawłazob. Apokalipsa, Edycja św. Pawłazob. Apokalipsa, Edycja św. Pawławyd.2012

Ap 3,14

Apokalipsa, Edycja św. Pawłastr.165
Apokalipsa, Edycja św. Pawłastr.167
Apokalipsa, Edycja św. Pawłastr.168
poprzednia część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022