JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM!
„Kim jest Jezus?” (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2022-04-07

nastepna część

W tym rozdziale książki czytamy: "Jezus jest jedną z najbardziej znanych osób w historii. Ale wielu ludzi poza znajomością jego imienia nie wie o nim zbyt dużo. Istnieje też mnóstwo różnych poglądów na temat tego, kim on tak naprawdę jest. A co o Jezusie mówi Biblia?". Słuszne pytanie. Co na temat Jezusa mówią Świadkowie Jehowy opierając się na swojej Biblii, a co naprawdę mówi Pismo Święte. Przejrzyjmy ten 15 rozdział:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMwyd.2021 JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMJUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.63

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.63

Na początek należy postawić sprawę jasno. Świadkowie Jehowy nie są chrześcijanami, ponieważ odrzucają Wcielenie Syna Bożego.

Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiek Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiekLublin 1959 Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiek Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiek
Chrystus Bóg-Człowiekstr.61

Świadkowie Jehowy wszystko to odrzucają.


JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.63

Jezus w niebie jest Bogiem i człowiekiem i nie jest żadną "potężną istotą duchową". To po pierwsze. Po drugie, o "Jehowie" Pismo Święte milczy, a tym bardziej nigdzie nie jest napisane, że "Jehowa" stworzył sobie Syna, Jezusa. Świadkowie Jehowy cytują już wg Przekładu Nowego Świata z 2018 roku, który jest dopasowany do doktryny o rzekomo stworzonym Jezusie przez "Jehowę". Jeszcze w roku 1997 mieli poprawne tłumaczenie Kol 1, 15, by w roku 2018 zamienić przymiotnik pierworodny na liczebnik pierwszy. Najpierw oryginał w dosłownym tłumaczenie na język polski:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Kol 1, 15

Nowy Testament Grecko-Polskistr.1076

Świadkowie Jehowy zamieniają w swojej Biblii "pierworodny" na "pierwszy":

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Kol 1, 15

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1481 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1635

Dlaczego słowo "pierworodny" zamieniono na "pierwszy"? Otóż Świadkowie Jehowy nauczają, iż Pan Jezus jest pierwszym stworzeniem Boga, ale jeszcze tego nie mieli wprost ujęte w Biblii. Teraz mają! Jezus jest pierwszym stworzeniem pośród całego stworzenia wg Przekładu Nowego Świata. Świadkowie Jehowy ukryli w przypisie prawdziwe znaczenie słowa prototokos. Kto bowiem będzie zaglądał do przypisów czytając Strażnice? Sam werset będzie cytowany na prawo i lewo w samych publikacjach Towarzystwa Strażnica i czytelnik zapamięta, że Jezus jest stworzeniem i to jeszcze tym pierwszym, o czym możemy przeczytać już dzisiaj w tej książce.


JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.63

Zatrzymajmy się na chwilę przy tym zdaniu. Skąd Świadkowie w swoim komentarzu wzięli słowo "inne", by uzasadnić swoją tezę, iż Jezus został stworzony? Otóż w swojej Biblii dodali to słowo:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Kol 1, 16-17

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1481 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1635

Świadkowie Jehowy w 1997 roku dodali cztery razy słowo "inne", którego nie ma w oryginale greckim. Służy to do sprowadzenia Jezusa do roli stworzenia. W roku 2018 jedno usunęli. W grece Nowego Testamentu nie ma:

Kol 1, 16-17

Nowy Testament Grecko-Polskistr.1076
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Kol 1, 15-17 ed. Święty Paweł
str.2570

Komentarz:

ed. Święty Paweł
str.2570

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.63

W J 3, 16 nie ma ani słowa, że Jezus został stworzony bezpośrednio przez Boga:

Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia

J 3, 16

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Bóg dał swego Syna Jednorodzonego, a nie stworzył sobie Syna jak chcą Świadkowie Jehowy. Jezus jest Jednorodzonym Bogiem (J 1, 18).

W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
1) NT określając Pana słowami „Pierworodny” i „Jednorodzony” mówi, że jest On pierwszym i jedynym zrodzonym, a nie stworzonym (Hbr 1:6, J 3:16, 1J 5:18). Zapytajmy ŚJ, kto rodzi się z człowieka, a kto z Boga. Synem Boga zrodzonym jest przecież Bóg (J 1:18). Określenia -rodny czy -rodzony nie mają nic wspólnego ze słowem stworzony. W języku greckim pierworodny to prototokos, a pierwszy stworzony to protoplastos (Mdr 10:1 wg LXX). Jezus jest określany tylko tym pierwszym terminem, a tym drugim Adam. Zapytajmy też, czy stworzenie może stwarzać? Jezus przecież jest Stwórcą (Hbr 1:10, J 1:3, Iz 17:7, Kol 1:16), a nie stworzeniem. ŚJ też kiedyś na podstawie Hbr 1:10-12 uczyli, że Jezus jest Stwórcą (dziś zmienili zdanie): „Hebrajczyków 1:10-12 (...) o Chrystusie Jezusie, który rzeczywiście wykonał dzieło stworzenia, jest mowa jako o stworzycielu [w ang. Creator], ponieważ Chrystus dokonał tego jako przedstawiciel Jehowy i werkmistrz” (Strażnica dodatkowa z lat 1950-1959 s. 14, Pytania czytelników, art. z okładki Czy można znaleźć wodę przy pomocy różdżki? [ang. Strażnica 15.12 1951 s. 764-765]). „(...) mogłoby się odnosić do Jehowy Boga i Jego współstwarzającego [w ang. co-creator] i jedynie spłodzonego Syna, Logosa” (Strażnica Nr 19, 1951 s. 14 [ang. 15.01 1951 s. 63]).

2) Chrystus nie jest stworzeniem, bo Kol 1:16 uczy, że „w Nim zostało wszystko stworzone i to co w niebiosach, i to co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne”. Apostoł więc stwierdza, że nie istniało żadne stworzenie, któremu Chrystus nie dałby początku. Pierwsze, jakiekolwiek stworzenie, w niebie i na ziemi, to dzieło Jezusa (Hbr 1:10; ŚJ też ten werset odnoszą do Jezusa; patrz „Prowadzenie rozmów...” ed. 1991 s. 378; ed. 2001 s. 374).

3) To, że Jezus jest „Pierworodnym wobec każdego stworzenia” (Kol 1:15), nie oznacza, jak mówią ŚJ, że jest On stworzeniem. Pierworodny w Biblii to dziedzic, to ten, który dziedziczy po ojcu wszystko (Rdz 27:29, Hbr 12:16). Jezus jest więc „dziedzicem wobec każdego stworzenia” (Hbr 1:2 - „Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy”). Por. Rz 8:29, Ps 89:28 („A Ja Go ustanowiłem pierworodnym”, tzn. dziedzicem, bo On już był Synem Jedynym). Ciekawe, że Kol 1:15 jest oddawany inaczej przez niektórych biblistów: ks. Kow. - „Pierworodny przed wszelkim stworzeniem”; ks. Rom. - „jest pierworodnym w stosunku do każdego stworzenia”. ŚJ liczą też na to, że nie przeczytamy dalszej części zdania „Pierworodny wobec każdego stworzenia”. Tak się składa, że słowa „bo w Nim zostało wszystko stworzone” (Kol 1:16), są komentarzem tego wersetu. Gdyby termin „pierworodny” w Kol 1:15 oznaczał „pierwsze stworzenie”, to konsekwentnie określenie „Pierworodny umarłych” (Ap 1:5), by musiało oznaczać pierwszego, który umarł. Tak jednak nie jest, bo pierwszy umarł Abel. Zauważmy absurd nauki ŚJ. Ich NT oddaje Kol 1:15: „pierworodny wszelkiego stworzenia”, a „Będziesz mógł żyć...” (s. 58) słowo „pierworodny” definiuje: „Nazwano go ‘Pierworodnym’ (...) To znaczy, że został stworzony...”. Uzgadniając obie wypowiedzi otrzymujemy: „stworzony wszelkiego stworzenia”. Wychodzi na to, że Jezus jest stworzony przez inne stworzenia! (str. 95-96)
Zobacz więcej:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.63

W Prz 8, 30 nie ma ani słowa o tym, by Jezus ściśle współpracował ze swoim Ojcem przy stwarzaniu czegokolwiek:

Prz 8,30

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Mało tego, Pismo Święte podaje nam, iż Bóg sam stworzył niebo i ziemię i żadne stworzenie nie było wówczas obecne razem z Nim:

Iz 44, 24

Biblia Tysięclecia Pallottinum

J 1, 14 nie mówi nic o przekazywaniu przez Jezusa wypowiedzi i poleceń Boga. Ten werset mówi o tym, że Słowo mając boską naturę, przyjęło dodatkowo naturę ludzką (stąd mamy Boże Narodzenie):

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.2000 Biblia Tysiąclecia wyd. V
J 1, 1-3
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1396
J 1, 14
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1396
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023