JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM!
Jaki sposób wielbienia podoba się Bogu?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2022-04-01

Czy sposób wielbienia Boga przez Świadków Jehowy opiera się na Biblii? Czy Pismo Święte potwierdza wierzenia Świadków Jehowy? Dlaczego Świadkowie Jehowy wydali własny przekład, pod nazwą Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata. Czy Biblia Świadków Jehowy potwierdza ich nauki?

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMwyd.2021 JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMJUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM
str.59

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.59

Świadkowie Jehowy twierdzą, że inne religie zastępują prawdę zawartą w Słowie Bożym, tradycjami. Każą przeczytać Marka 7:9. Owszem, przeczytamy, ale w szerszym kontekście. O jakiej tradycji jest tam mowa:

Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia

Mk 7, 1-12

Biblia Tysięclecia Pallottinum
Biblia Tysięclecia Pallottinum

Mt 15, 1-9

Biblia Tysięclecia Pallottinum
Biblia Tysięclecia Pallottinum
ed. Święty Paweł ed. Święty PawełŚwięty Paweł ed. Święty Paweł2008 ed. Święty Paweł

Komentarz do Mk 7, 1-9

Biblia Tysięclecia Pallottinumstr.2227
Biblia Tysięclecia Pallottinumstr.2228

Komentarz do Mt 15, 1-9

Biblia Tysięclecia Pallottinumstr.2170

Podsumujmy tradycję, o której piszą Świadkowie Jehowy w swojej:

W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
32.3. Uczą, że tradycja w NT jest potępiona, na przykład w tekstach Mt 15:1-9, Mk 7:1-13.

Odpowiedź.

W tych fragmentach potępiona jest tradycja, ale faryzejska, a nie chrześcijańska. Tradycja ta została potępiona nie dlatego, że była faryzejską, ale dlatego, że była często sprzeczna ze Słowem Bożym (Mt 15:3n.). Innym razem, gdy Chrystus nie widział obłudy faryzeuszy, powiedział: „Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie” (Mt 23:3). W czasie wypowiadania słów z Mt 15:1-9 i przez wiele lat następnych nie był spisany NT. Chrześcijanie drogą tradycji ustnej przekazywali sobie wszystko, co z Jezusem było związane. Mieli więc oni swoją tradycję, z której część spisano. Ona też zachowała przez wieki Biblię i przechowała jego prawidłową interpretację. ŚJ muszą potępiać tradycję, bo ona nie potwierdza tego, że ich nauki były reprezentowane przez Apostołów i ich następców. Niektóre z ich pouczeń są tak nowe (tzw. „nowe światło”), że Apostołowie nawet nie domyślali się, że może istnieć takie wykładanie Biblii, taka nowa tradycja. Czasem ŚJ piszą, że wiedzą więcej od Apostołów: „Apostołowie nie widzieli ani tak daleko jak my; nie wiedzieli przecież nic o roku 1975. (...) I słusznie. Gdyby się guzdrali i ociągali, gdyby uspokajali siebie myślą, że koniec nadejdzie dopiero za kilka tysięcy lat, na pewno nie ukończyliby wyznaczonego im biegu” (Strażnica Nr 5, 1969 s. 8, art. Dlaczego oczekujesz roku 1975?). Nauka ŚJ nie ma pokrycia w tekstach z pkt. 32.2. Pojawiła się ona w XIX w., nie będąc wcześniej przekazywana, a przecież św. Paweł uczył: „Co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych” 2Tm 2:2. Wiara ta była tylko raz przekazana świętym (Jud 3; por. Ga 1:6-9). Nauczanie Russella było ‘prywatnym’ nauczaniem. Sam nadał sobie prawo wykładania Biblii. Nikt nie włożył na niego rąk zgodnie ze zwyczajem Kościoła (1Tm 4:14). Jego tłumaczenie proroctw było samodzielne i przed takimi ludźmi jak on przestrzega nas tekst 2P 1:20 („To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma Świętego nie jest dla prywatnego wyjaśniania”). Russell, gdy zaczął swą działalność, był tylko prywatną osobą, nie związaną z żadnym kościołem. Nie wiadomo też, kto go ochrzcił. Nauk swych nie przyjął od poprzedników w wierze (nie było takich), a wiele z nich wymyślił sam (np. rok 1914; Apostołowie nie znali tej nauki). (str.378-379)
Zobacz więcej:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.59

O "Jehowie" w Ap 4, 11 nie ma ani słowa. Nie ma też ani słowa o tym, że "Jehowie" należy się wyłącznie oddanie. Panem jest Jezus i to Jemu należy się cześć, ponieważ jest Stwórcą, o czym wspomina m.in. List do Hebrajczyków:

Hbr1, 10

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Ap 4, 11

Biblia Tysięclecia Pallottinum
Zobacz:
J 20, 28 Rz 10, 12 Flp 2, 11 Ap 4, 11
"Pan mój i Bóg mój!" "Jeden jest bowiem Pan wszystkich" " aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM" "Godzien jesteś, Panie i Boże nasz"

Trwać przy Bogu Trwać przy BoguKraków 2021 Trwać przy Bogu Trwać przy Bogu
Trwać przy Bogustr.111
Trwać przy Bogustr.112
Trwać przy Bogu Trwać przy Bogustr.113
Zobacz:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.59

Iz 42, 8

Biblia Tysięclecia Pallottinum

J 17, 5

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Chwałę miał Jezus Chrystus jako Syn Boży u swego Ojca, zanim cokolwiek zostało stworzone, a z chwilą Wcielenia, została ona przysłonięta. Teraz w modlitwie Pan Jezus prosi swojego Ojca o ponowne otoczenie chwałą. Jezus nie może być bogiem, jakby chcieli Świadkowie Jehowy.

Pwt 32, 39 J 1, 1
"Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden,
i nie ma ze Mną żadnego boga. "
"Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo."

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.59

Jeśli Świadkowie Jehowy chcą wielbić "Jehowę" z innymi, niech to czynią. Natomiast ja odnoszę się do Pisma Świętego i nie znalazłem tam nic o "Jehowie", a w Ps 111, 1-2, nie ma ani słowa, by "wysławiać Jehowę w zborze":

Ps 111, 1-2 Ps 104, 33
"Alleluja.
Z całego serca chcę chwalić Pana
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pańskie,
mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują."
"Póki mego życia, chcę śpiewać Panu
i grać mojemu Bogu, póki mi życia starczy."

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.60

No to wnikamy w temat:

33.7. Pytają, czy Biblia pozwala czcić jakieś materialne przedmioty?
Odpowiedź. Tekst Kpł 26:2 mówi, aby czcić święty przybytek Pana. Widać więc, że choć Bóg zakazywał czcić przedmioty kultów pogańskich, to jednak pozwalał czcić to, co jest związane z Jego osobą. Jeśli czczono świątynię (wszystko, co się w niej znajdowało - Wj 40:9), przez którą ukazywała się chwała Pańska, to czemu nie można czcić innych relikwii, przez które też ona się ukazuje? To nie Kościół wprowadził obrazy i figury, lecz Bóg (Wj 25:17-22). ŚJ polemizują więc z Bogiem. To Bóg powołał rzeźbiarzy do upiększenia Jego świątyni (Wj 35:30-35) i nakazał utworzyć podobizny cherubów (1Krl 6:23), pomimo, że aniołowie Jego przebywają w niebie. Bóg nakazał też sporządzić zasłonę, na której wyhaftowano obraz cherubów (2Krn 3:14) oraz wykonać płaskorzeźby. Bóg ganił więc tylko kult pogański (Ez 8:9n., 16), a nie ten związany z Jego osobą. Dziwne, że ŚJ atakują nasz „kult względny” czy raczej „cześć” obrazów, bo sami twierdzą, że oddają „cześć względną” Jezusowi, który jest według nich stworzeniem (Strażnice: Nr 2, 1992 s. 23; Rok CIV [1983] Nr 14 s. 4-przypis). Czyżby „cześć względną” mogli oddawać według nich tylko ŚJ, a my nie?
(Włodzimierz Bednarski W obronie wiary, wyd.2015, str.387)
Zobacz więcej:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.60

Co się stało?

Wj 32, 30-35

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Pan ukarał lud za to, że uczynił sobie boga, złotego cielca, któremu lud oddał boską cześć, zamiast Stwórcy.


JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.60
Wj 20, 3-6 Ps 104, 33
"Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań." "Lecz się zmieszali z poganami i nauczyli się ich uczynków;
poczęli czcić ich bałwany, które się stały dla nich pułapką. "

Świadkowie Jehowy nie robią nic innego, jak manipulują wersetami. Wersety te zakazują oddawanie boskiej czci przedmiotom, uważanych za bogów, bałwanów. A co robią Świadkowie Jehowy? Zestawiają je z figurką Matki Bożej, przed którą modlą się wierni:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.60

Co o tym myślę? Zestawienie złotego cielca, któremu oddawano boską cześć i konkretnie uznano go za boga, w zestawieniu z figurką Matki Bożej, która to figura nie jest bogiem i nikt figurze boskiej czci nie oddaje, jest moim zdaniem poniżeniem Matki Chrystusa. Jak można to inaczej zrobić, jak właśnie pokazać takie zestawienie. Jeżeli modlimy się jako katolicy przed figurami czy obrazami, to nie modlimy się do tych przedmiotów, lecz do osób, które one przedstawiają.

7) Święci S i NT posługiwali się przedmiotami, przez które okazywała się chwała Boga. Tekst Lb 21:18 mówi o wywyższonym miedzianym wężu, a 2Krl 13:21 o wskrzeszających właściwościach kości Elizeusza. On sam płaszczem rozdzielił wody Jordanu (2Krl 2:14), a kości Józefa wielce szanowano (Wj 13:19, Syr 49:15). Kobieta dotykająca się płaszcza Chrystusa została pochwalona (Mk 5:28nn., 34), a chustki dotknięte przez Pawła uzdrawiały (Dz 19:11n.). Bóg użył nawet cienia Piotra dla niesienia pomocy chorym (Dz 5:15n.). Jezus uzdrawiając posłużył się zaś błotem (J 9:6). Tekst Rz 1:20 uczy, że nawet Boga poznajemy przez Jego dzieła, którymi niejednokrotnie może być martwa natura. Czy obraz pejzażu nie może przypominać nam rzeczywistych dzieł Bożych? Czy osoba na obrazie nie może przypominać nam tej istoty? Por. Mdr 13:5.
8) Mówiąc, że uprawiamy bałwochwalstwo, powinni zauważyć, że NT inaczej interpretuje je niż oni: „Zadajcie więc śmierć temu co jest przyziemne w waszych członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem” (Kol 3:5; por. Flp 3:19 - „ich bogiem - brzuch”), „O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec - to jest bałwochwalca - nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga” Ef 5:5.
9) Zwróćmy ŚJ uwagę na to, że obraz lub figura nie są nieodzowne do modlitwy. Modlimy się też w pomieszczeniach gdzie ich brak. Zwracamy się ze czcią do świętych osób w kaplicach i kościołach, w których nie ma figury czy obrazu w danej osoby. Modlimy się też do Boga, a chyba w żadnym kościele nie ma Jego figury czy obrazu. To wyjaśnienie powinno wyprowadzić ŚJ z błędnego pojmowania naszego kultu. Posiadanie w domach czy kościołach obrazu pozwala też od razu odróżnić katolika od innowiercy czy ateisty. Świadczy to też o tym, do kogo należy świątynia. Podobnie salę królestwa ŚJ każdy pozna po symbolach Strażnicy (wieżyczka; w 2009 nakazano je usunąć patrz „Nasza Służba Królestwa” Nr 4, 2009 s. 4) czy ich czasopismach oraz zamieszczanym na fasadach sal niebieskim logo jw.org.
10) Nieprawdą jest to, że Izraelitom obcy był kult przedmiotów związanych z uwielbianiem Boga. Naród Wybrany na polecenie Boga namaszczał ołtarze (Wj 29:36, Kpł 8:11, Lb 7:10), ołtarz całopalenia (Wj 40:10), święty namiot (Wj 30:26), Arkę Przymierza (Wj 40:9, Kpł 8:10, Lb 7:1), stele (Rdz 28:18, 31:13) i tarcze (Iz 21:5, 2Sm 1:21). Mieli też oni czcić Przybytek (Kpł 19:30, 26:2, Ps 138:2). Izraelici posiadali też chorągwie (Lb 2:2, 10, 17).
(Włodzimierz Bednarski W obronie wiary, wyd.2015, str.384)

Jeśli chodzi o Matkę Bożą, to Jej figurą była Arka Przymierza:

ARKA PRZYMIERZA MARYJA
Dawid zaszczycony jej obecnością, 2Sm 6:9 Elżbieta zaszczycona jej obecnością, Łk 1:43
otaczana kultem, Ps 132:8; por. 5:8 otaczana kultem, Łk 1:48 i 42
przebywa 3 miesiące w domu Obeda, 2Sm 6:11 przebywa 3 miesiące w domu Elżbiety, Łk 1:56
przynosi błogosławieństwo jego domowi, 2Sm 6:11 przynosi błogosławieństwo Jej domowi, Łk 1:43
Dawid podskakuje z radości przed Arką, 2Sm 6:14 dziecko podskoczyło w łonie Elżbiety na głos Maryi, Łk 1:44 (BG, ks. Wu.)
zawiera w sobie Tablice Prawa, mannę i laskę kapłańską Aarona, Hbr 9:4 nosi w sobie Dawcę Prawa, Chleb Życia i Arcykapłana, Ga 6:2, J 6:35, Hbr 3:1
nad Nią spoczęła Chwała Pana i obłok, Wj 40:35 zstąpił na Nią Duch Święty i osłania Ją Moc Najwyższego, Łk 1:35
znak obecności Boga wśród Izraela, Ps 132:8 znak obecności Boga wśród ludu, Łk 1:43
nagle ST przestaje mówić o Arce, 2Krn 35:3; por. Jr 3:16 nagle NT przestaje mówić o Maryi, Dz 1:14; por. Ga 4:4
Arka zostaje ukryta, 2Mch 2:4-7 Maryja zostaje ‘ukryta’, Ap 12:6 i 14
miejscem jej jest świątynia niebieska, Ap 11:19 zostaje Wniebowzięta, Ap 12:1 i 4

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.62
Zobacz:

Dlaczego Świadkowie Jehowy nie czczą krzyża? Odpowiedź jest prosta. Świadkowie Jehowy nie są chrześcijanami, więc nie należy się spodziewać, aby oni oddawali cześć Krzyżowi. Jeśli dla wielu chrześcijan symbolem jest krzyż. W takim razie, co jest symbolem Świadków Jehowy? Najpierw był krzyż z koroną a teraz niebieski kwadracik z adresem strony internetowej:

Krzyż w koronie kwadracik
kwadracikStrażnica Nr 7, 1996 s. 24

Pytania nieobojętne Pytania nieobojętne
wyd.1988
Pytania nieobojętne Pytania nieobojętne
"Przejdźmy do pytania dla Pana najważniejszego: Dlaczego oddajemy cześć krzyżowi? Świadkowie Jehowy powiadają, że to perwersja otaczać czcią narzędzie zbrodni. Ale przecież my nie czcimy krzyża jako narzędzia zbrodni, czcimy go jako narzędzie naszego zbawienia. Gdyby zastrzelono bliską mi osobę, rewolwer byłby tylko i wyłącznie narzędziem zbrodni. Natomiast Pan Jezus umarł nie tylko dlatego, że ludzie podjęli zbrodniczą decyzję zamordowania Go. Umarł, bo sam chciał oddać za nas swoje życie, bo po to przecież przyszedł na tę ziemię: "Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja je od siebie oddaję! Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Takie przykazanie otrzymałem od Ojca mego" (J 10,17n). "Dręczono Go, gdyż sam dał się gnębić, nawet nie otworzył ust swoich" -- prorokuje Izajasz (53,7).

Nie tylko umarł dlatego, że sam chciał, ale również w sposób, w jaki chciał. Otóż chciał dokonać naszego zbawienia na drzewie krzyża. W ten sposób odzyskaliśmy -- i to ponadobficie -- utracone w raju drzewo życia. Natomiast sam kształt tego narzędzia naszego zbawienia przypomina nieustannie, że dokonało się na nim dzieło powszechnego pojednania: belka pionowa wskazuje, że na krzyżu Zbawiciel przywrócił naszą łączność z niebem, zaś rozciągnięte na krzyżu ramiona -- że im więcej zwrócimy się ku Ukrzyżowanemu, tym więcej wzajemnie dla siebie będziemy braćmi i siostrami. Z kolei ciężar krzyża, tak boleśnie odczuty przez naszego Pana w drodze na Kalwarię, obrazuje straszliwy ciężar naszych grzechów.

I jeszcze pytanie ostatnie: Czy godzi się czcić krzyż, który jest tylko przedmiotem? Ale przecież, jeśli oddajemy cześć krzyżowi, to wyłącznie dlatego, że chcemy w ten sposób uczcić ukrzyżowanego na nim Zbawiciela! Podobnie jak kiedy całuję świętą Ewangelię, to przecież nie papier całuję, ale oddaję cześć słowu zbawienia, a w ostatecznym wymiarze -- samemu Zbawicielowi." (str.93)
Zobacz więcej:
ed. Święty Paweł ed. Święty PawełŚwięty Paweł ed. Święty Paweł2008 ed. Święty Paweł

Ga 6, 14

ed. Święty Paweł
str.2544

1 Kor 1, 18. 22-23

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
str.2490
Zobacz:

List do Galatów W DrodzeList do Galatów List do Galatów W Drodzewyd.2022 List do Galatów W Drodze List do Galatów W Drodze

Komentarz Listu do Galatów 6, 11-18

List do Galatów W Drodzestr.236
List do Galatów W Drodzestr.237
Zobacz więcej:

Zobacz też Biblię Świadków Jehowy:


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023