JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM!
„Kim jest Bóg?” (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2022-01-07

nastepna część
JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMwyd.2021 JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM

W tej części omówimy następny rozdział książki "Już zawsze ciesz się życiem". Przypomnijmy, iż Świadkowie Jehowy sami przyznają, że obecnie nie rozumieją w pełni niektórych wypowiedzi biblijnych. A jeśli nie rozumieją, to dlatego też mogą popełniać błędy doktrynalne, należy więc im pomóc w poprawnym rozumieniu Słowa Bożego. Świadkowie Jehowy zadają pytanie:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.17

Ale najpierw ostrzeżenie św. Pawła:

List do Galatów W DrodzeList do Galatów List do Galatów W Drodzewyd.2022 List do Galatów W Drodze List do Galatów W Drodze

Ga 1, 6-9

List do Galatów W Drodzestr.7
Zobacz komentarz:

Teraz wracamy do książki Świadków Jehowy. Czy Świadkowie Jehowy odpowiedzieli na pytanie "Kim jest Bóg?"

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.17

Owszem, jest jeden Bóg, ale Świadkowie Jehowy do innych bogów zaliczyli Jezusa Chrystusa:

Przekład Nowego Świata wyd.2018

J 1, 1

Przekład Nowego Świata wyd.2018

J 1, 18

Przekład Nowego Świata wyd.2018
Dlaczego Świadkowie Jehowy dodali słowo "człowiek" do J 1, 18? Aby w sposób zdecydowany podważyć, iż Jezus był Bogiem na ziemi. Skoro żaden człowiek nie widział Boga, to Jezus nie jest Bogiem. A kim? A jakże, wg Świadków Jehowy archaniołem Michałem:
Odsyłacz Czy Jezus to Archanioł Michał?.
Zobacz więcej:

Jezus jest Synem Bożym, więc nie może być "bogiem":

Pwt 32, 39 J 1, 1
"Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, i nie ma ze Mną żadnego boga." "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo."
Zobacz więcej:

Świadkowie Jehowy nie odpowiedzieli na pytanie "Kim jest Bóg", ale jak zwykle przeskoczyli do imienia Bożego:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.17

W proponowanych przez Świadków Jehowy wersetach do przeczytania z Księgi Izajasza 42, 5. 8, nie znajdujemy tam frazy "Ja jestem Jehowa". Sprawdźmy:

Prorocy (za zgodą wydawcy) Vocatio Prorocy (oznaczenia) Prorocywyd.2008 Prorocy Tab.kod.gram. (1) (2) (3) (4)

Iz 42, 5

Prorocystr.870

Iz 42, 8

Prorocystr.871

To dobrze, że Świadkowie Jehowy powołali się na Księgę Izajasza. Można te słowa porównać już z Nowym Testamentem ukazujące boską naturę Syna Bożego:

Iz 42, 5 Hbr 1, 10
"Tak mówi Pan Bóg,
który stworzył i rozpiął niebo,
rozpostarł ziemię wraz z jej plonami,"
"Tyś, Panie, na początku osadził ziemię,
dziełem też rąk Twoich są niebiosa. "
Iz 42, 8 J 17,
"Ja, któremu na imię jest Jahwe,
chwały mojej nie odstąpię innemu
ani czci mojej bożkom. "
"A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał."

Jeżeli chodzi o imię Boże Jahwe, to:

Strażnica 1961 Nr 15Strażnica 1961 Nr 15 Strażnica 1961 Nr 15str.12

Wracając do tekstu hebrajskiego z Księgi Izajasza, to zauważmy, że w miejscach gdzie Świadkowie Jehowy wstawiają słowo "Jehowa" jest Tetragram JHWH z późniejszą wokalizacją masorecką z wyrazu Adonaj. Jaki był cel masoretów, piszą sami Świadkowie Jehowy w swojej broszurze:

Imię Boże, które pozostanie na zawsze Imię Boże, które pozostanie na zawszewyd.1996 Imię Boże, które pozostanie na zawsze
str.8
Imię Boże, które pozostanie na zawsze
Imię Boże, które pozostanie na zawsze
str.8
Imię Boże, które pozostanie na zawsze
str.8

Czytelnik gdy napotkał w tekście hebrajskim Tetragram JHWH miał powiedzieć Adonaj - Pan i nic więcej. Niedopuszczalne jest bowiem łączenie samogłosek z imienia Adonaj ze spółgłoskami świętego imienia JHWH i czytanie go razem. Forma "Jehowa" jest błędna:

Podręczna Encyklopedia Biblijna Ks. Eugeniusz Dąbrowski Podręczna Encyklopedia Biblijna Ks. Eugeniusz Dąbrowski Podręczna Encyklopedia Biblijna Ks. Eugeniusz Dąbrowskiwyd.1959 Podręczna Encyklopedia Biblijna Ks. Eugeniusz Dąbrowski
Podręczna Encyklopedia Biblijna Ks. Eugeniusz Dąbrowskistr.196 Podręczna Encyklopedia Biblijna Ks. Eugeniusz Dąbrowskistr.196

Żydzi palestyńscy tłumacząc Stary Testament z hebrajskiego na język grecki w III/II w. przed Chr. nie wiedzieli jak odczytać Tetragram JHWH, najpierw zapisywali go starohebrajskimi spółgłoskami. Ostatecznie zastąpili Tetragram słowem kyrios, czego jednym z dowodów na takie działanie jest cytowanie Starego Testamentu (ok.350) przez autorów Nowego Testamentu, prawie 300 razy z greckiej Septuaginty. Grecka Septuaginta i wersety z Księgi Izajasza:

SeptuagintaLXX Septuaginta Septuaginta Septuagintawyd.1979

Iz 42, 5

Septuagintastr.622

Iz 42, 8

Septuagintastr.622

Septuaginta Vocatio po polsku (za zgodą wydawcy) Vocatio Septuaginta Vocatio po polsku Septuaginta Vocatio po polskuwyd.2014 Septuaginta Vocatio po polsku

Iz 42, 5

Septuaginta Vocatio po polskustr.1416

Iz 42, 8

Septuaginta Vocatio po polskustr.1417

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.17

Słowo "Jehowa" nie jest żadnym tłumaczeniem hebrajskiego imienia. W jaki sposób Tetragram JHWH, gdzie mamy tylko spółgłoski, można na język polski przetłumaczyć jako "Jehowa"? Słowo "Jehowa" jako takie nie istnieje i nie jest żadnym przetłumaczonym wyrazem. Poza tym, według których biblistów hebrajski Tetragram JHWH oznacza "On powoduje, że się staje"? Bóg chce, byśmy znali Jego imię wg Wj 3, 15? Przecież tam występuje Tetragram, którego nie wiemy jak wymawiać:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatiowyd.2003 Pięcioksiąg Vocatio

Wj 3, 14-15

Hebrajsko-polski Stary Testament Prorocystr.218
SeptuagintaLXX Septuaginta Septuaginta Septuagintawyd.1979

Wj 3, 14

Septuagintastr.90
Septuaginta
Septuaginta Vocatio po polsku (za zgodą wydawcy) Vocatio Septuaginta Vocatio po polsku Septuaginta Vocatio po polskuwyd.2014 Septuaginta Vocatio po polsku

Wj 3, 11-15

Septuaginta Vocatio po polsku Septuaginta Vocatio po polsku
str.77
Septuaginta

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.17

Bóg objawił Mojżeszowi swoje imię: "Jestem, który jestem" (Wj 3, 14). A 7000 razy w Starym Testamencie to jest Tetragram, poprawnie odczytany jako Jahwe. Słowo "Jehowa" jako takie nie istnieje!


JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.17

Biblia nic nie mówi o "Jehowie". Mówi natomiast o Bogu, który przyjął dodatkowo ludzką naturę i stał się człowiekiem:

J 1, 1 Biblia Tysiąclecia J 1, 14 Biblia Tysiąclecia

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.18

Świadkowie Jehowy nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć, iż są takie wersety:

Iz 63:16 Am 5:27 Iz 57:15 Wj 34:14 Wj 3:13n. Pnp 1:3 Ap 19:16
"Odkupiciel nasz to Twe imię odwieczne" "mówi Jahwe, Bóg Zastępów to imię Jego" "którego stolica jest wieczna, a imię Święty" "bo Jahwe ma na imię Zazdrosny..." "odpowiedział Bóg Mojżeszowi: Jestem, Który Jestem" "olejek rozlany - imię Twe" - alegoria stosowana do Jahwe lub Chrystusa. "A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.

Nie jest więc prawdą, że Bóg ma tylko jedno imię.


JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.18
Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia

1 Kor 8, 5-6

Biblia Tysiąclecia

Jak czytamy, o "Jehowie" św. Paweł milczy. Boga nazywa Ojcem, a Panem, Jezusa Chrystusa.

Pierwszy List do Koryntian, Wydawnictwo w Drodze Pierwszy List do Koryntian, Wydawnictwo w Drodzewyd.2021 Pierwszy List do Koryntian, Wydawnictwo w Drodze Pierwszy List do Koryntian, Wydawnictwo w Drodze

Komentarz do 1 Kor 8, 5-6

Pierwszy List do Koryntian, Wydawnictwo w Drodzestr.157
Pierwszy List do Koryntian, Wydawnictwo w Drodzestr.158
Pierwszy List do KoryntianPierwszy List do Koryntian Pierwszy List do Koryntian Pierwszy List do Koryntianwyd.2009 Pierwszy List do Koryntian

Komentarz do 1 Kor 8, 5-6

Pierwszy List do Koryntian, Wydawnictwo w Drodzestr.281
Pierwszy List do Koryntian, Wydawnictwo w Drodze
Pierwszy List do Koryntian, Wydawnictwo w Drodzestr.283

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.18

Tomasz wyznając wiarę w Jezusa Zmartwychwstałego nazywa Go Panem i Bogiem:

J 20, 28

Biblia Tysiąclecia
Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma ŚwiętegoEwangelia według św. Jana Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętegowyd.2020 Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma ŚwiętegoKatolicki Komentarz do Pisma Świętego Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego

Komentarz do J 20, 28

Ewangelia wg św. Jana, Wydawnictwo w Drodzestr.386

Ewangelia Według Świętego JanaEw. wg św. Jana Ewangelia Według Świętego JanaCzęść II Ewangelia Według Świętego Janawyd.2010 Ewangelia Według Świętego Jana

Komentarz do J 20, 28

Ewangelia wg św. Janastr.316
Ewangelia wg św. Janastr.317

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.18

Ap 19, 16

Biblia Tysiąclecia
Apokalipsa św. Janazob. Apokalipsa św. Jana, Edycja św. PawłaEdycja Świętego Pawła Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawławyd.2012 Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła

Komentarz do Ap 19, 16

Ewangelia wg św. Janastr.355
JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.18
„Bogiem bogów” i „Panem panów” jest Jezus Chrystus, Syn Boży!
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024