Jezus Chrystus -
prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-02-28

W tym artykule zrobimy krótki przegląd Bóstwa i człowieczeństwa Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

Breviarium Fidei Poznań 1988 Breviarium Fidei Poznań 1988Poznań 1988 Breviarium Fideistr.624
ABC Teologii dogmatycznej
Oleśnica - Wrocław 1997
ABC Teologii dogmatycznej
str.202

Świadkowie w jednej ze swoich publikacji napisali:

Strażnica 1970 Nr 91970 Nr 9 Strażnica 1970 Nr 9str.18

Świadkowie Jehowy nauczają, że Jezus istniał w trzech różnych postaciach:

1. Michała archanioła - przed przyjściem na ziemię

2. Człowieka - na ziemi był tylko człowiekiem

3. Michała archanioła - jest nim obecnie w niebie

Czy jest to prawdą?

J 17, 5 Kol 1, 19 Kol 2, 9
"A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał." "Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia" "W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała"

Zanim powstał świat i jakiekolwiek inne stworzenie, Syn Boży istniał w naturze Boga i miał tą samą chwałę Boską jak Jego Ojciec. Syn Boży jest równy Ojcu w swym Bóstwie i w wieczności. Jezus Chrystus będąc Bogiem (J 1, 1), gdy dodatkowo przyjął ludzką naturę (J 1, 14), Jego natura Boska pozostała niezmienna (J 10, 30).


Świadkowie Jehowy do walki z Bóstwem Jezusa używają wersetów mówiących o jego człowieczeństwie:

Strażnica 1 kwietnia 20121 KWIETNIA 2012 Strażnica 1 kwietnia 2012str.21

To jest błędny wniosek. O manipulacji:

Zobacz:

JEZUS MICHAŁ
„Tam bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” J 3:14; „Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem” Wj 23:20;
jedyny Władca i Pan” Jud 4; jeden z pierwszych książąt” Dn 10:13;
„Król królów i Pan panów” Ap 19:16; „wielki książę” Dn 12:1;
„Dziedzic” (Hbr 1:2), który „przyszedł do swej własności” J 1:11; „opiekun (...) narodu” Dn 12:1;
„Pan mój i Bóg mój” J 20:28; „archanioł” Jud 9;
„Objawi się (...) z aniołami swojej potęgi” 2Tes 1:7 por. Mt 13:41, 16:27, 24:31; posiada aniołów do pomocy, przeciw szatanowi i jego aniołom (Ap 12:7);
Przyjmuje hołd od ludzi (Łk 24:52, J 5:23) i „wszystkich aniołów” Hbr 1:6; jako anioł nie może przyjmować hołdu (por. Ap 19:10, 22:8-9);
„teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony” J 12:31 por. 16:11, Mt 25:41; „nie odważył się rzucić wyroku” na diabła (Jud 9);
Bóg „wszystko poddał pod jego stopy. Ponieważ zaś poddał Mu wszystko, nic nie zostawił nie poddanego Jemu” Hbr 2:8. Bóg „nie aniołom bowiem poddał przyszły świat” Hbr 2:5.
Siedmiu razem Gabriel Rafał Michał
siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, a dano im siedem trąb” Ap 8:2 por. Tb 12:15. „Ja jestem Gabriel, który stoję przed BogiemŁk 1:19. „Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat PańskiTb 12:15. „Michał, jeden z pierwszych książąt” Dn 10:13.

Porównajmy niektóre wersety mówiące o Jego Bóstwie i człowieczeństwie:

Jako prawdziwy człowiek Jako prawdziwy Bóg
Narodził się w Betlejem (Mt 2, 1) Powiedział: "pierwej niż Abraham był, Jam jest" (J 8, 58)
Był Synem Człowieczym (Łk 19, 10) Był Synem Boga (J 20, 31)
Był głodny (Łk 4, 2) Nakarmił pięć tysięcy głodnych (J 6, 5)
Powiedział: "Jam jest chleb życia" (J 6, 35)
Powiedział: "Pragnę" (J 19, 28) Powiedział: "Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije!" (J 7, 37)
Był zmęczony (J 4, 6) Powiedział: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię." (Mt 11, 28)
Był wstrząśnięty do głębi (J 13, 21) Powiedział: "Niech się nie trwoży serce wasze" (J 14, 1)
Modlił się (Łk 22, 41-42) Spełnia prośby (J 14, 13-14)
Powiedział: "Ojciec większy jest ode Mnie" (J 14, 28) Siebie czynił równym Bogu (J 5, 18)
Nie znał dnia Sądu Ostatecznego (Mk 13, 32) Przyjął słowa Piotra: "Panie, Ty wszystko wiesz" (J 21, 17)
Umarł (J 19,30) Wstał z martwych (J 10, 18)
Powiedział: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem" (J 11, 25)

Stary Testament Nowy Testament
Wj 3, 13-14 J 8, 24. 58
"Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was»" "jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich"
"Zanim Abraham stał się, JA JESTEM"
Iz 43, 11 J 4, 42
"Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy" "On prawdziwie jest Zbawicielem świata"
Iz 12, 2 Dz 4, 12
"Oto Bóg jest zbawieniem moim! " "I nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni"

Iz 35, 4-6 Mt 11, 3-6
"Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was». Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie." Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi»."
J 1, 1 J 1, 14
"Bogiem było Słowo" "A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas."
Ps 89, 9-10 Mk 4, 41
"Panie, Boże Zastępów, któż równy jest Tobie? Potężny jesteś, Panie, a wierność Twoja w krąg Ciebie otacza. Ty ujarzmiasz pyszne morze, Ty poskramiasz jego wzdęte bałwany." "«Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»"
Rdz 1, 1; Ps 102, 26 Hbr 1, 10
"Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię."
"Ty niegdyś założyłeś ziemię i niebo jest dziełem rąk Twoich."
"Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa. "
Ne 9, 6 Hbr 1, 3
"Ty, Panie jesteś jedyny. Ty uczyniłeś niebiosa, niebiosa niebios i całe ich wojsko; ziemię i wszystko, co na niej; morza i wszystko, co w nich. Ty ożywiasz to wszystko," "Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi"
Ps 130, 7-8 Mt 1, 21
"Niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaskawość i obfite u Niego odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów" "Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów"
Jr 31, 34 Łk 5, 20; Łk 7, 49
"odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał" "«Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy»"
"Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?"
Ps 65, 3 J 14, 14
"co próśb wysłuchujesz. Do Ciebie przychodzi wszelki śmiertelnik" "O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię."
Ps 107, 29 Łk 8, 24
"Zamienił burzę w wietrzyk łagodny, a fale morskie umilkły" "Lecz On wstał, rozkazał wichrowi i wzburzonej fali: uspokoiły się i nastała cisza"
1 Krl 8, 39 J 2, 25
"bo Ty znasz jego serce, bo jedynie Ty znasz serce każdego człowieka" "i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje"
Jr 17, 10 Ap 2, 23
"Ja, Pan, badam serce i doświadczam nerki, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego uczynków." "A wszystkie Kościoły poznają, że Ja jestem Ten, co przenika nerki i serca; i dam każdemu z was według waszych czynów"
Prz 3, 12 Ap 3, 19
"Bowiem karci Pan, kogo miłuje, jak ojciec syna, którego lubi" "Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę"
Ps 96, 13 J 5, 22
"On będzie sądził świat sprawiedliwie, z wiernością swą - narody" "Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi"
Ps 27, 1 J 8, 12
"Pan światłem i zbawieniem moim" "A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata"
Jr 42, 5 Ap 3, 13
"Bóg nam świadkiem wiernym i prawdomównym" "Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego"
Ne 9, 6 Ap 3, 14
"Bóg nam świadkiem wiernym i prawdomównym" "Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego"
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022