Jak Świadkowie Jehowy walczą
z boskością Jezusa
w Przekładzie Nowego Świata z 2018 roku. (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-10-05

nastepna część
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018

Flp 2, 6

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1631

A cóż to za tłumaczenie? Przecież jest ono wewnętrznie sprzeczne i to nie tylko w tym wersecie, ale z innymi wersetami Nowego Testamentu. Skoro Syn Boży istniał w postaci (gr. morfe - natura) Bożej, to był Bogiem (J 1, 1; 1 J 5, 20). A tutaj Świadkowie Jehowy twierdzą, że nie miał do tego prawa. Dlaczego Świadkowie Jehowy to prawo Synowi Bożemu odbierają? Dodając do Biblii słowo "chociaż", a przecież tekst zaczyna się zaimkiem względnym hos (który), Świadkowie Jehowy już mają podstawę, by twierdzić, że chociaż istniał w postaci Bożej, to nie miał do tego prawa i zrównać się z Bogiem. Czyli według Świadków Jehowy Jezus złamał prawo. Jezus powiedział: "Wszystko, co ma Ojciec, jest moje" (J 16, 15), a więc całą pełnię boskości.

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Flp 2, 6

Pięcioksiąg
str.934
Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Komentarz do Flp 2, 6n

Biblia Poznańska Nowy Testamentstr.471
Zobacz:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Kol 2, 9

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1482 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1636

Tekst z Kol 2, 9 potwierdzający boskość Jezusa, pewnie spędzał sen z powiek, więc Świadkowie Jehowy musieli coś wykombinować i wymienili frazę "cała pełnia boskości" na "pełnię Bożych przymiotów". Ale czy to im pomogło? Przecież "pełnię Bożych przymiotów" może mieć tylko Bóg. W tym przypadku Syn Boży posiada tę pełnię.

Boże przymioty: Bóg żywy, Nieskończenie doskonały, Niezłożony, Niezmierzony, Wszechobecny, Niezmienny, Wieczny, Wszechmocny, Niewidzialny, Święty, Miłosierny, Wolny, Transcendentny i immanentny, Opiekuńczy w stosunku do stworzeń, Dobry, Sprawiedliwy, Wszechwiedzący, Prawdomówny, Wierny.

Kol 2, 9 GRECKO-POLSKI NOWY TESTAMENT (wyd.1997) (za zgodą wydawcy Vocatio):

Pięcioksiąg
str.952
Zobacz:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Kol 1, 15

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1481 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1635

Dlaczego słowo "pierworodny" zamieniono na "pierwszy"? Otóż Świadkowie Jehowy nauczają, iż Pan Jezus jest pierwszym stworzeniem Boga, ale jeszcze tego nie mieli wprost ujęte w Biblii. Teraz mają! Jezus jest pierwszym stworzeniem pośród całego stworzenia wg Przekładu Nowego Świata. Świadkowie Jehowy ukryli w przypisie prawdziwe znaczenie słowa prototokos. Kto bowiem będzie zaglądał do przypisów czytając Strażnice? Sam werset będzie cytowany na prawo i lewo w samych publikacjach Towarzystwa Strażnica i czytelnik zapamięta, że Jezus jest stworzeniem i to jeszcze tym pierwszym.

Kol 1, 15 GRECKO-POLSKI NOWY TESTAMENT (wyd.1997) (za zgodą wydawcy Vocatio):

GRECKO-POLSKI NOWY TESTAMENT
str.948

Mało tego, Świadkowie Jehowy w Kol 1, 18 to samo wyrażenie prototokos przetłumaczyli poprawnie jako "pierworodny":

Kol 1, 18

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1635

Kol 1, 18 GRECKO-POLSKI NOWY TESTAMENT (wyd.1997) (za zgodą wydawcy Vocatio):

GRECKO-POLSKI NOWY TESTAMENT
str.948
W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY
1) NT określając Pana słowami „Pierworodny” i „Jednorodzony” mówi, że jest On pierwszym i jedynym zrodzonym, a nie stworzonym (Hbr 1:6, J 3:16, 1J 5:18). Zapytajmy ŚJ, kto rodzi się z człowieka, a kto z Boga. Synem Boga zrodzonym jest przecież Bóg (J 1:18). Określenia -rodny czy -rodzony nie mają nic wspólnego ze słowem stworzony. W języku greckim pierworodny to prototokos, a pierwszy stworzony to protoplastos (Mdr 10:1 wg LXX). Jezus jest określany tylko tym pierwszym terminem, a tym drugim Adam. Zapytajmy też, czy stworzenie może stwarzać? Jezus przecież jest Stwórcą (Hbr 1:10, J 1:3, Iz 17:7, Kol 1:16), a nie stworzeniem.
(...)
2) Chrystus nie jest stworzeniem, bo Kol 1:16 uczy, że „w Nim zostało wszystko stworzone i to co w niebiosach, i to co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne”. Apostoł więc stwierdza, że nie istniało żadne stworzenie, któremu Chrystus nie dałby początku. Pierwsze, jakiekolwiek stworzenie, w niebie i na ziemi, to dzieło Jezusa (Hbr 1:10; ŚJ też ten werset odnoszą do Jezusa; patrz „Prowadzenie rozmów...” ed. 1991 s. 378; ed. 2001 s. 374)
3) To, że Jezus jest „Pierworodnym wobec każdego stworzenia” (Kol 1:15), nie oznacza, jak mówią ŚJ, że jest On stworzeniem. Pierworodny w Biblii to dziedzic, to ten, który dziedziczy po ojcu wszystko (Rdz 27:29, Hbr 12:16). Jezus jest więc „dziedzicem wobec każdego stworzenia” (Hbr 1:2 - „Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy”). Por. Rz 8:29, Ps 89:28 („A Ja Go ustanowiłem pierworodnym”, tzn. dziedzicem, bo On już był Synem Jedynym). Ciekawe, że Kol 1:15 jest oddawany inaczej przez niektórych biblistów: ks. Kow. - „Pierworodny przed wszelkim stworzeniem”; ks. Rom. - „jest pierworodnym w stosunku do każdego stworzenia”. ŚJ liczą też na to, że nie przeczytamy dalszej części zdania „Pierworodny wobec każdego stworzenia”. Tak się składa, że słowa „bo w Nim zostało wszystko stworzone” (Kol 1:16), są komentarzem tego wersetu. Gdyby termin „pierworodny” w Kol 1:15 oznaczał „pierwsze stworzenie”, to konsekwentnie określenie „Pierworodny umarłych” (Ap 1:5), by musiało oznaczać pierwszego, który umarł. Tak jednak nie jest, bo pierwszy umarł Abel. Zauważmy absurd nauki ŚJ. Ich NT oddaje Kol 1:15: „pierworodny wszelkiego stworzenia”, a „Będziesz mógł żyć...” (s. 58) słowo „pierworodny” definiuje: „Nazwano go ‘Pierworodnym’ (...) To znaczy, że został stworzony...”. Uzgadniając obie wypowiedzi otrzymujemy: „stworzony wszelkiego stworzenia”. Wychodzi na to, że Jezus jest stworzony przez inne stworzenia! (str.95-96)

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Kol 1, 16-17

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1481 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1635

Świadkowie Jehowy w 1997 roku dodali cztery razy słowo "inne", którego nie ma w oryginale greckim. Służy to do sprowadzenie Jezusa do roli stworzenia. W roku 2018 jedno usunęli

Kol 1, 16-17

GRECKO-POLSKI NOWY TESTAMENT
str.948
ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Kol 1, 15-17

ed. Święty Paweł
str.2305

Komentarz:

ed. Święty Paweł
str.2305
Zobacz też:

Ap 3, 14

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1707

Świadkowie Jehowy do wersetu dodali słowa "który jest". W jakim celu? Takich słów nie ma w tekście greckim Nowego Testamentu.

Ap 3, 14 GRECKO-POLSKI NOWY TESTAMENT (wyd.1997) (za zgodą wydawcy Vocatio):

Pięcioksiąg
str.1169
Apokalipsa, Edycja św. Pawłazob. Apokalipsa, Edycja św. Pawłazob. Apokalipsa, Edycja św. Pawławyd.2012

Ap 3,14

Apokalipsa, Edycja św. Pawłastr.165
Apokalipsa, Edycja św. Pawłastr.167
Apokalipsa, Edycja św. Pawłastr.168

Hbr 1, 8

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1662

To tłumaczenie jest zabarwione strażnicową doktryną. W tekście greckim nie padają słowa "Natomiast o Synu mówi", lecz "do zaś Syna"! To Bóg mówi do Syna, a nie o Synu. To jest zasadnicza różnica. Świadkowie Jehowy nie mogą znieść, iż Bóg może powiedzieć do swego Syna "Boże" (potwierdzić Bóstwo swego zrodzonego Syna), więc zamienili kolejność wyrazów i ukryli to przed czytelnikiem. Kiedy dodamy jeszcze słowa z Hbr 1, 10 "Panie", to wychodzi nam, że Bóg mówi do Syna: Boże i Panie. Jeżeli sam Bóg potwierdza tę prawdę, to sami możemy powtórzyć za św. Tomaszem: "Pan mój i Bóg mój" (J 20, 28).

Hbr 1, 8 GRECKO-POLSKI NOWY TESTAMENT (wyd.1997) (za zgodą wydawcy Vocatio):

Grecko-polski-Nowy-Testament
str.1029
List do Hebrajczyków
List do Hebrajczyków
wyd.1959
List do Hebrajczyków

Hbr 1,8

List do Hebrajczyków KULstr.133

komentarz:

List do Hebrajczyków KUL
str.133
List do Hebrajczyków KUL
str.134
List do Hebrajczyków
List do Hebrajczyków
List do Hebrajczyków
wyd.2018

Komentarz do Hbr 1, 8

List do Hebrajczyków
str.144
List do Hebrajczyków
str.145
Zobacz:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Ap 5, 13-14

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1544 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1708 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1709

Ap 5, 14 GRECKO-POLSKI NOWY TESTAMENT (wyd.1997) (za zgodą wydawcy Vocatio):

Pięcioksiąg
str.1175

Zrewidowany Przekład Nowego Świata wydany po angielsku w roku 2013 nie posiada słowa "Bóg" w Ap 5, 14, natomiast zrewidowany przekład Świadków Jehowy w języku polskim, już ma:

New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013 zob. wyd.2013 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Ap 5, 14

New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013str.1645 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1708 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1709

Czy polscy redaktorzy uzgadniali z Centralą dodanie tego słowa do Ap 5, 14?

Apokalipsa św. Janazob. Apokalipsa św. Jana, Edycja św. PawłaEdycja Świętego Pawła Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawławyd.2012

Ap 5, 13-14

List do Hebrajczyków
str.184

Komentarz:

List do Hebrajczyków
str.194
List do Hebrajczyków
str.195
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021