Imię Boże (cz.3)

Autor: Piotr Andryszczak

poprzednia część

Zatrzymajmy się na chwilę przy wersecie z Listu do Rzymian 10,13. Świadkowie Jehowy tak go cytują:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018

Rz 10,13:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1571
Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Rz 10,13

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.707

Jest to cytat z Księgi Joela 3,5 (PNŚ Jl 2,32). Św. Paweł mógł powołać się na Stary Testament, ale nie cytować z tekstu hebrajskiego, lecz z greckiej Septuaginty (LXX) z wersją "Kyrios" - Pan:

Grecka Septuaginta:

Septuagintazob. zob.

Jl 3,5

Septuagintastr.522
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Jl 3,5

Septuagintastr.1326

Widzimy, że tekst grecki Nowego Testamentu Rz 10,13 pokrywa się prawie identycznie z tekstem Jl 3,5 wg LXX. Musimy się więc zastanowić, jakiego imienia musimy wzywać, aby dostąpić zbawienia.

Kiedy będziemy czytać kontekst wypowiedzi św. Pawła, okazuje się, że mówi o imieniu Chrystusa:

"Ale jest to słowo wiary, którą głosimy.
Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM,
i w sercu swoim uwierzysz,
że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia,
a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.
Wszak mówi Pismo:
Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony.
Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem.
Jeden jest bowiem Pan wszystkich.
On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają.
Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.
Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli?
Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli?
Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?
Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani?
Jak to jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!
" (Rz 10,8-15) BT

Nie ma więc żadnych wątpliwości o kim jest mowa. Św. Paweł stwierdzając, że Jezus jest PANEM uzasadnia cytatami ze Starego Testamentu stosowanymi tam do Jahwe (Iz 28:16, Jl 3:5 por. Rz 10:11, 13).

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu Komentarz praktyczny do Nowego Testamentuwyd.1999
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentustr.68
List do Rzymian List do Rzymianwyd.1978
List do Rzymianstr.219 List do Rzymianstr.220

Swoistej manipulacji Świadkowie Jehowy dokonali w książce:

Stale pamiętaj o Dniu Jehowy Stale pamiętaj o Dniu Jehowywyd.2006
Stale pamiętaj o Dniu Jehowystr.187

oraz podobnie tutaj:

Strażnica 15 stycznia 201015 stycznia 2010 Strażnica 15 stycznia 2010str.14

"Jak będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli?" (Rz 10,14). Mowa jest oczywiście o Chrystusie, co wynika z kontekstu. Żydzi bowiem nie uwierzyli w Chrystusa. Dla Świadków Jehowy kontekst jest jednak widocznie nieważny. Najważniejsze jest to, aby postawić na swoim i wbrew prawdzie płynącej ze Słowa Bożego, że JEZUS JEST PANEM, głosić swoją nieuzasadnioną tezę o rzekomym wzywaniu "imienia Jehowy". Św. Piotr (Dz 2,21) oraz św. Paweł (Rz 10,13) odnoszą cytat z Jl 3,5 (BT) do Chrystusa. Św. Piotr nie może przeczyć samemu sobie, kiedy pisze o Chrystusie:

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu Komentarz praktyczny do Nowego Testamentuwyd.1975

Dz 2,21

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentustr.524
Biblia Tysiącleciawyd.IV

Dz 4,12

Biblia Tysiąclecia

Świadkowie Jehowy mają problem z interpretacją wersetu Rz 10,13 do kogo odnosić ten werset.

Raz go stosują do Chrystusa:

Boski Plan Wieków Boski Plan Wieków
wyd.1919
Boski Plan Wieków
Boski plan wiekówstr.122

Książka "Dzieci":

Children Children
Children
wyd.1941
Children
str.204
Children
str.205

by potem zmienić zdanie i odnieść w tej samej książce do Jehowy:

Children
str.330
Children
str.331

również do Jehowy w:

Strażnica 1973 Nr 181973 Nr 18 Strażnica 1973 Nr 18str.16

by potem zmienić zdanie i odnieść do Jezusa:

Strażnica 1979 Nr 21979 Nr 2 Strażnica 1979 Nr 2str.23

by potem zmienić zdanie i odnieść do Jehowy:

Imię Boże, które pozostanie na zawsze Imię Boże, które pozostanie na zawszewyd.1996
Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.26

Poza tym, jak już powyżej wykazano, nie jest prawdą, że św. Paweł miał na myśli wzywanie "imienia Jehowy". Kontekst mówi zupełnie coś przeciwnego. W innym miejscu czytamy:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

1 Kor 1,2

Biblia Tysiąclecia

Św.Ireneusz (ur.130-40) tak komentował Rz 10:13:

Wykład nauki apostolskiej Wykład nauki apostolskiejKraków 1997
Wykład nauki apostolskiej Wykład nauki apostolskiejstr.96

Orygenes (ur. 185) pisał:

„Wypowiadając zdanie: ‘Jakże więc będą wzywać Tego, w którego nie uwierzyli?’ [Rz 10:14], Apostoł poucza wyraźnie, że do Chrystusa Pana należy odnosić przytoczone wcześniej słowa proroka, że ‘każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony’ [Rz 10:13], a potem dodał: ‘Jakże więc będą wzywać Tego, w którego nie uwierzyli?’; oto bowiem Żydzi nie uwierzyli w Chrystusa i dlatego nie wzywają Tego, w którego nie uwierzyli. Również na początku Listu do Koryntian, stwierdzając: ‘Wespół ze wszystkimi, którzy w każdym, ich i naszym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa’ [1Kor 1:2], Paweł wskazuje, iż Pan Jezus Chrystus jest Tym, którego imię jest wzywane” („Komentarz do Listu do Rzymian” 8:5).

Jaki Świadkowie Jehowy mieli cel, by dodać w Przekładzie Nowego Świata do wersetu w Flp 2,9 słowo "inne", którego brak jest w oryginalnym tekście greckim?:

Przekład Nowego Światawyd.1997

Flp 2,9

Przekład Nowego Światastr.477

Brak słowa "inne" potwierdza wydany przez Świadków Jehowy:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Flp 2,9

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.869

oraz:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Flp 2,9

Grecko-polski Nowy Testamentstr.935

W Księdze Izajasza 45,23 czytamy:

Prorocy Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Prorocy Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Prorocy Vocatio

Iz 45,23

Prorocystr.887
Biblia Tysiąclecia wyd.II Biblia Tysiąclecia wyd.IIwyd.II

Iz 45,23

Biblia Tysiąclecia
Biblia Tysiącleciawyd.IV

Flp 2,10-11

Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Flp 2,9-11

Grecko-polski Nowy Testamentstr.935

Włodzimierz Bednarski
Ks. Dominik Rybol
poprzednia część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024