"Dzień Sądu — co on oznacza?"
wg książki
"CZEGO naprawdę UCZY BIBLIA?"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-07-24

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
wyd.2013
Czego naprawdę uczy Biblia

W publikacji Świadków Jehowy przeznaczonej do "studium Biblii" p.t.: "CZEGO naprawdę UCZY BIBLIA?", w "Materiale dodatkowym" znajduje się rozdział:

Czego naprawdę uczy Bibliastr.213

w którym czytamy:

Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2013 Czego naprawdę uczy Bibliastr.213

Nie będziemy się zajmować tym, co niektórzy ludzie myślą i jak wyobrażają sobie Sąd Ostateczny, lecz przyjrzymy się bliżej, co jest napisane na ten temat w Piśmie Świętym. A jest napisane tak:

Mt 25, 34 Mt 25, 41. 46
„Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!” „Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!”
„I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”
Mt 13, 43 Ap 20, 10
„Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego” „A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków.”

Jeżeli jak czytamy w Piśmie Świętym, że jedni "jaśnieć będą" jak słońce w królestwie Ojca swego, a drudzy "będą cierpieć" katusze - to tak będzie! Będzie nagroda i kara. Sąd Ostateczny nastąpi zaraz po powtórnym widzialnym przyjściu Jezusa: "Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili" (Ap 1, 7).


Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2013 Czego naprawdę uczy Bibliastr.213 Czego naprawdę uczy Bibliastr.214

Pismo Święte nic nie mówi o "Jehowie Bogu". Natomiast Świadkowie Jehowy uczą, że Jezus jest pierwszym stworzeniem Boga. Jak zatem stworzenie może sądzić ludzkość? Pismo Święte mówi, że Sędzią będzie Bóg, w Osobie Jezusa Chrystusa:

2 Kor 5, 10 Rz 14, 10
„Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.” „Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga.”

Świadkowie Jehowy pytają: kiedy zacznie się Dzień Sądu? Odpowiedź jest prosta: Dzień Sądu zacznie się wówczas, gdy nastąpi widzialny powrót Chrystusa. Pan Jezus przybędzie w chwale wraz ze wszystkimi aniołami:

Mt 25, 31-33 Mt 13, 40-42
Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.” „Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha! ”

Czy Świadkowie Jehowy mają uszy do słuchania, co mówi Ewangelia o powtórnym przyjściu Jezusa na Sąd Ostateczny? Nagroda i kara: niebo albo piekło.


Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2013 Czego naprawdę uczy Bibliastr.214

Z Księgi Objawienia wcale nie wynika, że Dzień Sądu rozpocznie się "po wojnie Armagedonu". Podane przez Świadków Jehowy odnośniki, nic o tym nie mówią. To co robią Świadkowie Jehowy, to nic innego jak sprytna manipulacja wersetami biblijnymi. Najpierw fałszywa teza, a potem szukanie wersetów, które mają ją potwierdzić.

Ap 16, 14. 16 Ap 19, 19-20 Ap 20, 1-3
"a są to duchy czyniące znaki - demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu wszechmogącego Boga."
"I zgromadziły ich na miejsce, zwane po hebrajsku Har-Magedon"
"I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką. A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, [mieczem], który wyszedł z ust Jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta." "Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony"
ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Ap 20, 1-15

Edycja św. Pawła
str.2718
Edycja św. Pawła
str.2719

Komentarz:

Edycja św. Pawłastr.2718
Edycja św. Pawłastr.2719
Zobacz więcej:

Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2013 Czego naprawdę uczy Bibliastr.214

Pismo Święte nic nie mówi o tym, że ktoś ocaleje po Armagedonie. Armagedon, to miejsce (Ap 16, 16). "Wielka rzesza" jest już w niebie (Ap 7, 9-17; 19, 1) i to przed paruzją Chrystusa:

Ap 7, 9. 15 Ap 19, 1
„Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.
Dlatego przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy ”
„Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie - mówiących: «Alleluja!”

Natomiast 2 Tm 4, 1 - Powtórne przyjście na Sąd Ostateczny (paruzja) - również 2 Tm 4, 8:

2 Tm 4, 1 2 Tm 4, 8
„Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo” „Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.”

Świadkowie Jehowy pytają:

Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2013 Czego naprawdę uczy Bibliastr.214

Świadkowie Jehowy manipulując wersetami Pisma Świętego sprowadzają Sąd Ostateczny do absurdu. Śmierć nikogo nie zwolni od odpowiedzialności za swoje czyny, nie będzie miał czystego konta, lecz za swoje uczynki w czasie ziemskiego pielgrzymowania otrzyma stosowną zapłatę: nagrodę lub karę:

Mt 25, 34 Mt 25, 41. 46
„Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!”
„Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie"”
„Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!”
„Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie.”

Natomiast werset na który powołują się Świadkowie Jehowy (Rz 6, 7) w kontekście mówi zupełnie o czymś innym. Wcale nie mówi o czystym koncie z jakim staniemy przed Trybunałem Chrystusa na Sądzie Ostatecznym. Jak należy poprawnie rozumieć słowa z Listu do Rzymian:

Rz 6, 6-11

ed. Święty Paweł ed. Święty Pawełstr.2466
ed. Święty Pawełstr.2467

Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2013 Czego naprawdę uczy Bibliastr.214

Pismo Święte nic nie mówi o tym, że "nowe zwoje" muszą wyobrażać nowe przykazania oraz, że "Jehowa" może podać te przykazania w czasie tysiąca lat. Owe "Tysiąc lat" już trwa. Jest to epoka Kościoła, Kościoła założonego przez Jezusa Chrystusa (Mt 16, 18). Pan Jezus już dał nam nowe przykazanie: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie." (J 13, 34).


Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2013 Czego naprawdę uczy Bibliastr.215

Pismo Święte nic nie mówi, iż w czasie Dnia Sądu będzie prowadzona jakaś działalność wychowawcza. Nie jest również prawdą, że w Czasie Dnia Sądu miliardy ludzi "nauczą się prawości". Świadkowie Jehowy w swojej Biblii aby podeprzeć swoje nauczanie, w Księdze Izajasza zmienili czas teraźniejszy na przyszły - "nauczą się". Porównajmy przekłady:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
ed. Święty Paweł (wyd.2008)
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
(wyd.1997)

Iz 26, 9

Ed. św. Pawłastr.1607 Przekład Nowego Światastr.917
Prorocy Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Prorocy Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Prorocy Vocatio

Iz 26, 9

Przekład Nowego Światastr.814
Przekład Nowego Światastr.815

"Mieszkańcy świata" teraz uczą się sprawiedliwości. Kontekst nie mówi nic o czasie przyszłym, po Armagedonie i w czasie Dnia Sądu, jak chcą Świadkowie Jehowy. Sprawiedliwość jest tylko jedną z cnót. Zaś sądzeni będziemy ze wszystkich cnót czyli z miłości i ze wszystkich grzechów, które obrażają Boga, za naszego życia. Właśnie z tego będziemy rozliczani, gdy Pan Jezus powróci w chwale na Sąd Ostateczny, by oddać każdemu według naszych uczynków.

Komentarz do Izajasza 26, 7n

Ed. św. Pawłastr.1607

Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2013 Czego naprawdę uczy Bibliastr.215

Całe to podsumowanie rozdziału nie ma podstaw biblijnych i jest zbiorem manipulacji kilku wersetów, które mają z góry uzasadnić założoną tezę. Nie jest prawdą, że Sąd Ostateczny przyniesie ludzkości odrodzenie. Przypomnijmy, co się będzie działo podczas Sądu Ostatecznego:

Mt 25, 34 Mt 25, 41. 46
„Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!” „Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!”
„I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”

Nagroda i kara! Nie jest też prawdą, że szatan będzie uwolniony podczas Dnia Sądu. Pismo Święte nic o tym nie mówi. Natomiast będzie uwolniony podczas tzw. Tysiąclecia, które akurat teraz trwa. Jest to czas Kościoła. A ten czas zakończy się niczym innym, jak paruzją Chrystusa i Sądem Ostatecznym. Świadkowie Jehowy nauczają, że w czasie Dnia Sądu będzie ponowna próba. To też nie jest prawdą. Bo jeśli ktoś nie przetrwa próby, zostanie unicestwiony, czyli umrze drugi raz, a to jest sprzeczne z Pismem Świętym: "A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują." (Hbr 9, 27-28).


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020