Dwie owczarnie?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2019-01-18

Świadkowie Jehowy w swoim nauczaniu twierdzą, iż są dwie owczarnie. Pierwsza to ta, która pójdzie do nieba, tzw. pomazańcy (grupa 144 tyś. z Apokalipsy) oraz druga klasa, która z własnej woli (?) będzie żyła na ziemi. Oczywiście nie obeszło się bez dopasowywania wersetów we własnej Biblii, do z góry założonej tezy.

Jezus, Droga Prawda i Życie Jezus, Droga Prawda i Życiewyd.2017 Jezus, Droga Prawda i Życie Jezus, Droga Prawda i Życie

Jezus droga, prawda i życiestr.186

Ani "WSPANIAŁY", ani "DWIE OWCZARNIE"!!! Dlaczego?

Jezus droga, prawda i życiewyd.2017 Jezus droga, prawda i życiestr.186

Stary Testament, a w tym przypadku psalmy, nic nam nie mówią o "Jehowie". W tekście oryginalnym jest tetragram JHWH, a błędnie odczytany przez Świadków Jehowy jako "Jehowa".

Pisma (za zgodą wydawcy) Vocatio Pisma (oznaczenia) Pismawyd.2009 Pisma Tab.kod.gram. (1) (2) (3) (4)

Ps 23,1

Pismastr.34

Jezus droga, prawda i życiewyd.2017 Jezus droga, prawda i życiestr.186

Nie jest prawdą, że Jezus jest "wspaniałym pasterzem". On jest "Pasterzem dobrym", bo tak jest w oryginalnym tekście Pisma Świętego Nowego Testamentu:

Jezus droga, prawda i życie Jezus droga, prawda i życiestr.446
Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Wielki Słownik Grecko-Polskistr.314

Jaki wyraz grecki w Nowym Testamencie oznacza "wspaniały" oraz dlaczego Świadkowie Jehowy w swojej Biblii przetłumaczyli gr. kalos na "wspaniały":

W tej książce Świadkowie Jehowy napisali, że Jezus jest Dobrym Pasterzem:

Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludziwyd.1991 Największy ze wszystkich ludzi
Największy ze wszystkich ludzi
Rozdz.80
Największy ze wszystkich ludzi
Rozdz.80
zobacz:

Po zmianie znaczenia greckiego wyrazu kalos (dobry) na "wspaniały", by przypadkiem czytający nie skojarzył, iż "dobry jest tylko Bóg" (Mk 10, 17), Świadkowie Jehowy zmienili też wyrażenie "inne owce" na "drugie owce", chyba po to, by zbawionych podzielić na dwie owczarnie.

Jezus droga, prawda i życiewyd.2017 Jezus droga, prawda i życiestr.186

W tekście greckim Nowego Testamentu nie występuje liczebnik:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

J 10, 16

Grecko-polski Nowy Testament
str.447

Świadkowie Jehowy manipulują dwoma fragmentami Pisma Świętego, by podzielić zbawionych na tych, co pójdą do nieba i na tych, co będą żyli na ziemi:

Jezus droga, prawda i życiewyd.2017 Jezus droga, prawda i życiestr.186

Zobaczmy:

Jezus droga, prawda i życiestr.186 Jezus droga, prawda i życiestr.186
"J 10:16 uczy o jednej owczarni, a nie dwóch (por. Rz 1:16, 10:12). Jezus złożył okup za wszystkich, a nie za jedną klasę: „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie” 1Tm 2:5n. por. 1J 2:2."
(...)
"Uczą, że J 10:16 uczy o dwóch rodzajach owiec. Pierwsze według nich to 144 tys., a drugie owce (BT „inne owce”) to „wielki lud”.
Odpowiedź. Tekst Mt 15:24 mówi, że pierwsze owce to naród żydowski, do których było skierowane na początku orędzie Chrystusa: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”; por. J 10:8, Dz 28:17, 24. „Inne owce”, to chrześcijanie z wszystkich narodów (Mt 28:19), które wtedy jeszcze nie należały do owczarni Bożej (J 10:16, Dz 28:20)." Źródło
zobacz więcej:

Po tej całej manipulacji wersetami biblijnymi, zmianie znaczeń greckich słów, Świadkowie Jehowy podzielili zbawionych na dwie różne owczarnie, nie licząc się ze słowami Jezusa, iż "nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz" (J 10, 16). A na dodatek wmawiają tym drugim, iż oni nie mają nadziei niebiańskiej, tylko ziemską, a ci bez słowa sprzeciwu przyjmują nalegania anonimowych redaktorów Towarzystwa Strażnica:

Jezus droga, prawda i życiewyd.2017 Jezus droga, prawda i życiestr.187

Rozdział kończy się pytaniami:

Jezus droga, prawda i życiestr.187

...ale zanim studiujący książkę odpowie na te pytania, to najpierw musi wcześniej poznać odpowiedź.


Ale zaraz zaraz. Ile właściwie jest tych owczarni? Dzisiaj są już tylko dwie, a wcześniej ile ich było? Cytowana już książka "Największy ze wszystkich ludzi" podaje:

Największy ze wszystkich ludziwyd.1991 Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludzi
Rozdz.80

Współcześni Świadkowie Jehowy mogą nie wiedzieć, że nauka o owczarniach zmieniała się jak w kalejdoskopie:

Zmienne nauki Świadków Jehowy Zmienne nauki Świadków Jehowy Zmienne nauki Świadków Jehowy
Liczba owczarni

Towarzystwo Strażnica naucza, że istnieją „trzy” owczarnie Jezusa. Jednak wcześniej ta organizacja głosiła inny pogląd. Przez wiele lat uczyła ona o „dwóch” owczarniach, choć różne grupy ludzi były do nich zaliczane.

Dwie owczarnie: „pomazańcy” i drugie owce gromadzone w 1000-leciu

Początkowo do pierwszej owczarni zaliczano „pomazańców”, ale do drugiej osoby, które będą powołane dopiero, gdy pomazańcy będą wzięci do nieba, a nawet w okresie 1000-lecia:
„Potrzeba będzie całego milenijnego dnia, owego tysiąca lat, by okazało się, kto pośród świata ludzkiego pragnie być owcą Pana, słuchać głosu dobrego Pasterza i iść za nim ścieżkami sprawiedliwości i prawdy i kto ostatecznie osiągnie życie wieczne” (ang. Strażnica 15.03 1905 s. 3528 [reprint]).
„To, że nie wszyscy zbawieni mają odziedziczyć niebo, udowodniają następujące słowa Jezusa: »Mam drugie owce, które nie są z tej owczarni ...« (Ew. Jana 10:16). »Z tej owczarni« odnosi się do kościoła; a gdy ta klasa zostanie zabrana, reszta ludzkości przyjdzie do owczarni Chrystusowej” (Harfa Boża 1929, 1930 s. 351).
„W angielskim wydaniu Strażnicy Syjońskiej z 15 marca 1905 roku ukazał się artykuł zatytułowany »Prawdziwy pasterz, prawdziwe owce, prawdziwa owczarnia«. Uwypuklono w nim różnicę między owcami z »tej owczarni« a tak zwanymi »drugimi owcami«. Zaznaczono, że »ta owczarnia« ma związek ze zborem chrześcijan, którzy się wyłaniają – jak wówczas mówiono – podczas »wieku Ewangelii«. Pod nagłówkami: »Drugie owce z innej trzody«, oraz: »Współdziedzice tej samej obietnicy« (na stronach 89 i 90), można było przeczytać: »Trzodą, którą Pan gromadził wokół siebie w okresie spełniania się tego podobieństwa, nie był cielesny Izrael, lecz Izraelici duchowi. (...) Toteż pogląd, jaki sobie niektórzy wyrobili, że to my, którzy pochodzimy z pogan, jesteśmy niby »drugimi owcami« obecnie wprowadzanymi do jednej owczarni, nie może być poprawny. (...) Najwidoczniej owymi »drugimi owcami« wspomnianymi w podobieństwie są ci, którzy się okażą owcami Pańskimi, gdy teraźniejsze »małe stadko« będzie już skompletowane«” (Strażnica Rok CV [1984] Nr 16 s. 14).

Dwie owczarnie: „pomazańcy” i drugie owce już gromadzone

Towarzystwo Strażnica od lat trzydziestych XX wieku nauczało, że pierwszą owczarnię stanowią „pomazańcy”, a drugą zbierane już „drugie owce”, zwane Jonadabami:
„Jezus najpierw przedstawia swych uczniów i przyrównywa ich do owiec, a następnie dla odróżnienia tych, co idą do nieba, od innych z rodzaju ludzkiego, którzy miłują i słuchają Boga, powiada: »A mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni, i też muszę przywieść; i głosu mego słuchać będą, a będzie jedna owczarnia i jeden pasterz« (Jana 10:16). Wspomniani tu jako »drugie owce« są ci, co w innych rozdziałach Pisma Św. utożsamieni są jako Jonadabowie, którzy we właściwym czasie wchodzą do organizacji Bożej...” (Bogactwo 1936 s. 115-116).
„Poszczególne jednostki spośród naśladowców Jezusa Chrystusa kierują się ku dwom różnym rodzajom przyszłości. Wskazuje na to fakt, że Pismo Święte mówi zarówno o chwale niebiańskiej, jak też o rajskich warunkach na ziemi, którymi ma się cieszyć lud Boży (Apok. 20:4, 6; 21:3, 4). Jezus mówił o tych dwóch klasach jako o dwóch trzodach, które w końcu będą tworzyć jedną owczarnię (Jana 10:16)” (Strażnica Rok XCIX [1978] Nr 4 s. 18 [ang. 01.03 1977]).

Dwie owczarnie: owczarnia Starego Testamentu i owczarnia Nowego Testamentu

Na początku roku 1984 Towarzystwo Strażnica pisało o „dwóch” owczarniach (owczarnia Starego Testamentu i owczarnia Nowego Testamentu):
„Jeden z wykładów przekazanych przez połączenia telefoniczne nosił tytuł: »Właściwy Pasterz i jego dwie owczarnie«. Wykazano w nim, że opis w Ewangelii według Jana 10:1-6 dotyczy owczarni objętej Przymierzem Prawa, natomiast słowa z Jana 10:7-16 odnoszą się do owczarni nowego przymierza. Szczególnie od roku 1935 do przedstawicieli owczarni nowego przymierza zaczęły przyłączać się w radosnej służbie także »drugie owce«, tworząc z nimi jedną trzodę pod przewodem »Właściwego Pasterza«, Jezusa Chrystusa” (Strażnica Rok CV [1984] Nr 9 s. 26 [ang. 15.01 1984]).

Trzy owczarnie: Żydzi, „pomazańcy”, drugie owce

W roku 1984 Towarzystwo Strażnica zmieniło kolejny raz swoją naukę, twierdząc, że są „trzy” owczarnie:
„Dzięki innemu promieniowi światła uświadomiono sobie, że Jezus mówił nie o dwóch, ale o trzech owczarniach (Jana, rozdział 10). Były to: 1) owczarnia żydowska, której odźwiernym był Jan Chrzciciel, 2) owczarnia namaszczonych dziedziców Królestwa oraz 3) owczarnia »drugich owiec«, mających nadzieję ziemską (Jana 10:2, 3, 15, 16; Strażnica numer 16 z roku 1984, strony 8-17)” (Strażnica Nr 10, 1995 s. 24)." (str.79-81)

A teraz znowu mamy dwie:

Jezus droga, prawda i życiewyd.2017 Jezus droga, prawda i życiestr.186

A Pan Jezus jest innego zdania:

J 10, 16-18

Biblia Tysiąclecia wyd. VPoznań 2000 Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.1408

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Ps 23, 1-6 Edycja św. Pawła
str.1153
Jezus droga, prawda i życiestr.1153
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
J 10, 7-18 Edycja św. Pawła
str.2358
Jezus droga, prawda i życiestr.2358
Jezus droga, prawda i życiestr.2359

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023