Do nieba czy do piekła?

Autor: Piotr Andryszczak

W jednej ze swoich publikacji Świadkowie Jehowy pytają:

Strażnica 15 lutego 199415 lutego 1994 Strażnica 15 lutego 1994
Strażnica 15 lutego 1994
str.32

Czy jest prawdą, że "Jezus znalazł się po swojej śmierci w ››piekle‹‹"? Czy chodzi o to "piekło", które zostało użyte w pytaniu? Jeśli uważnie studiujemy Biblię, to nie zaskoczy nas ten szczegół. Otóż ciało Jezusa po śmierci zostało złożone do grobu, nie do "piekła":

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
J 19, 40-42 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Owszem, Biblia gdańska wydana przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne tak tłumaczy Dz 2,31:

Biblia gdańska
zob.
Dz 2,31: Biblia gdańskastr.124

Natomiast Nowy Przekład poprawił i słusznie tłumaczy jako:

Biblia gdańska
zob.
Dz 2,31: Biblia gdańskastr.1170
Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Dz 2,32 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Jest rzeczą oczywistą, że Chrystus miał nie pozostać w Otchłani (gr. hades). Jak się tam znalazł, odpowiedź w artykule poniżej. W Otchłani przebywał głosząc zbawienie "duchom zamkniętym w więzieniu" (1 P 3, 19) przed swoim zmartwychwstaniem w ciele. Natomiast ciało Chrystusa złożone do grobu miało nie ulec rozkładowi, jak czytamy w Dziejach Apostolskich. Chrystus trzeciego dnia powstał z martwych. Prawdzie zmartwychwstania Świadkowie Jehowy jednak zaprzeczają, ucząc w poniższej książce, iż ciało zostało usunięte:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
zob.
wyd.1990
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
str.144
Więcej o zmartwychwstaniu Pana:

Natomiast w tzw.Składzie apostolskim wyznajemy wiarę, iż Chrystus "zstąpił do piekieł" (Otchłani), a nie do piekła:

Droga do nieba
wyd.IV
Droga do niebastr.28
Słownik Teologii Biblijnej
str.106
Słownik Teologii Biblijnej
wyd.1990
Słownik Teologii Biblijnej
wyd.III
Słownik Teologii Biblijnejstr.657
Słownik Teologii Biblijnejstr.659
"ŚJ twierdzą, że w naszej modlitwie ("Wierzę w Boga" tzw. Skład apostolski) są słowa "zstąpił do piekieł", więc oznacza to, iż Jezus został złożony do grobu (bo w ich interpretacji piekło to grób). Mówią też, jak Chrystus mógł pójść do raju, skoro poszedł do piekieł? (...) "Zstąpił do piekieł", to nie zstąpił do grobu, bo o tym mowa jest we wcześniejszych słowach "ukrzyżowan, umarł i pogrzebion" i dopiero po tym fragmencie pada fraza o "zstąpieniu do piekieł". "Piekła" to cała kraina zmarłych (otchłań) przed Chrystusem, a nie piekło w znaczeniu samej gehenny. Te "piekła" obejmują obecność Jezusa u wszystkich zmarłych ludzi czekających na "łonie Abrahama", jak i takich, którzy odcięci są od światłości Boga (Flp 2:10, 1P 3:19, 4:6, Ap 1:18). Chrystus po swej śmierci mógł być i z łotrem w raju i być także w innych miejscach. On przecież ogarnia wszystko, bo już za czasów ziemskiej pielgrzymki powiedział: "bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" Mt 18:20." (Włodzimierz Bednarski ŁOTR W RAJU)
Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiego
Pallottinum 1994
Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegostr.157
Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegostr.158
Zobacz:

Strażnica 15 lutego 199415 lutego 1994 Strażnica 15 lutego 1994
str.32

Wiemy, że nie nastąpiło jeszcze zmarwtychwstanie ciał ("patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy" Dz 2,29). Natomiast Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie otworzył nam bramy nieba i dusze sprawiedliwych tam idą (Łk 23,43; Ap 6,9), a niesprawiedliwych do piekła (Łk 12,4-5).

Zobacz:
Strażnica 15 lutego 199415 lutego 1994 Strażnica 15 lutego 1994
str.32

Biblia nie mówi o ograniczonej liczbie idących do nieba. Takie ograniczenie wprowadzają Świadkowie Jehowy. Biblia jednak uczy wbrew nauczaniu Świadków Jehowy, iż w niebie z Chrystusem będą WSZYSCY sprawiedliwi.

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Mt 13, 43 Biblia Tysiąclecia wy.IV
Mt 5, 12 Biblia Tysiąclecia wy.IV
144 000 (Ap 7, 4-8; 14, 3-5) Wielki tłum (Ap 7, 9-17; 19, 1)
"I usłyszałem liczbę opieczętowanych:
sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela:
z pokolenia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych,
z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy,
z pokolenia Gada dwanaście tysięcy,
z pokolenia Asera dwanaście tysięcy,
z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy,
z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy,
z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy,
z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy,
z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy,
z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy,
z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy,
z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych".

"I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed Starcami:
a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy - wykupionych z ziemi.
To ci, którzy z kobietami się nie splamili: bo są dziewicami;
ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie;
ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka,
a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są nienaganni".
"Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć,
z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków,
stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.
(...)
A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami:
Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?
I powiedziałem do niego: Panie, ty wiesz.
I rzekł do mnie:
To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili.
Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy.
A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi.
Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał,
bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu,
i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu."

"Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie - mówiących: Alleluja!
Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego"
Zobacz:
Strażnica 15 lutego 199415 lutego 1994 Strażnica 15 lutego 1994
str.32

Nie jest prawdą, że będzie przywrócony ziemski raj:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
J 14, 1-3 Biblia Tysiąclecia wy.IV
Biblia Tysiąclecia wy.IV
J 12, 26 Biblia Tysiąclecia wy.IV
Ef 4, 4 Biblia Tysiąclecia wy.IV
Zobacz:

Towarzystwo Strażnica proponuje, iż:

Strażnica 15 lutego 199415 lutego 1994 Strażnica 15 lutego 1994
str.32

Czy Świadkowie Jehowy odszukają cokolwiek w mojej Biblii, jeśli sami twierdzą:

Strażnica 15 marca 200015 marca 2000 Strażnica 15 marca 2000
Strażnica 15 marca 2000
str.14
Świadkowie Jehowy "pewne aspekty zamierzenia Bożego" dostrzegają "w mglistym zarysie". Pomimo że z wyciągniętymi rękami wołają o światło (str.10), to chodzą we mgle czekając na oświecenie. Jeżeli Świadkowie Jehowy nie gwarantują niezmienności swej nauki, to i obecna ich wykładnia stanie się fałszywa w stosunku do tej, która może być w przyszłości.
Strażnica 15 września 201315 września 2013 Strażnica 15 września 2013
str.14

Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020