Czyją własnością był Izrael?
Czy Michał
przyszedł do swojej własności?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-06-20

Świadkowie Jehowy uczą, że Jezus w swoim przedludzkim bycie, czyli zanim przyszedł na ziemię był Michałem:

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
wyd. 2001
ed. Święty Paweł
str.132
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.132

Pismo Święte nigdzie nie wspomina wprost, że Syn Boży przed przyjściem na ziemię był znany jako Michał. To wymysł Świadków Jehowy na potrzeby głoszonej przez siebie doktryny. Taka niebiblijna nauka funkcjonuje wyłącznie w publikacjach Świadków Jehowy.


Świadkowie Jehowy w swojej Biblii tak oddali pewien werset z Ewangelii wg św. Jana:

Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Światawyd.2006

J 1, 11

Przekład Nowego Świata
str.1332

Z publikacji Świadków Jehowy wiemy, że zanim Jezus przyszedł na ziemię był znany jako Michał. Czy Michał miał na ziemi „własny dom” i „własny lud”, by do niego przyjść? Czy Stary Testament zapowiadał przyjście Michała?

Stary Testament zapowiada, iż Bóg sam przyjdzie (w Osobie Jezusa Chrystusa), by nas zbawić, odkupić Izrael, lud Boży, który jest Jego własnością:

Iz 35, 4-5 Mt 11, 2-5
„Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was». Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie” „Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię”
Ps 100, 3 Ps 130, 7-8 Mt 1, 21
„Wiedzcie, że Pan jest Bogiem: On sam nas stworzył, my Jego własnością, jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska” „Niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaskawość i obfite u Niego odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów” „Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów»”
Ps 100, 3 J 1, 10
„Wiedzcie, że Pan jest Bogiem: On sam nas stworzył, my Jego własnością, jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska" „Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał."

Pismo Święte o Izraelu:

Pwt 14, 2 J 1, 10-11
bo wy jesteście ludem poświęconym Panu, Bogu swemu. Was wybrał Pan spośród wszystkich narodów, które są na ziemi, byście się stali ludem będącym Jego wyłączną własnością. Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatio

Pwt 14, 2

Pięcioksiąg Vocatiostr.753
Pięcioksiąg Vocatiostr.754
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

J 1, 11

Grecko-polski Nowy Testamentstr.392
Pwt 14, 2 J 1, 10-11
bo wy jesteście ludem poświęconym Panu, Bogu swemu. Was wybrał Pan spośród wszystkich narodów, które są na ziemi, byście się stali ludem będącym Jego wyłączną własnością. Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

J 1, 11

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.292
Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.V
Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.2000
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.2331

Ewangelia wg. św.zob. Ewangelia wg. św. Jana zob. Ewangelia wg. św. Janazob.
Ewangelia wg. św. Jana
str.268
Ewangelia wg. św. Jana
str.269

Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu
zob.
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu
Poznań 1990
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu
zob.

Komentarz do J 1, 10-11

Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu
str.45
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu
str.46

Słownik Teologii Biblijnej Słownik Teologii Biblijnej
wyd.1990
Słownik Teologii Biblijnej
wyd.III
Ewangelia wg. św. Jana
Ewangelia wg. św. Jana
Ewangelia wg. św. Jana

Żaden komentarz nie mówił o Michale, jako o kimś, który „był bogiem” (J 1, 1 wg Przekładu Nowego Świata). Nie Michał stworzył niebo i ziemię, tylko:

Rdz 1, 1 Hbr 1, 10
„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” “Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa.”

Nikt też nie wpadł na pomysł, by nauczać, że życie Michała zostało przeniesione do łona Maryi i przez to Michał przyjął ludzką naturę, by zbawić ludzkość oraz to, że Michał miał lud Izraela jako swoją własność.

„Pan zstąpi z nieba z nakazującym wołaniem, z głosem archanielskim oraz z trąbą Bożą i ci, co umarli w jedności z Chrystusem, powstaną pierwsi” (PNŚ 1 Tes 4, 16). Powyższy werset (1 Tes 4, 16) nie wymienia ani Jezusa ani Michała z imienia. Bez najmniejszych dwuznaczności podaje natomiast, że z nieba ma zstąpić na końcu czasów Pan. Jak wiemy, Panem jest Jezus, a nie Michał archanioł. Autor listu do Tesaloniczan, z Panem utożsamia tylko Jezusa. Nowy Testament nie zna nauki, mówiącej, jakoby Jezus powrócił po wniebowstąpieniu do imienia Michał. Gdyby św. Paweł chciał przekazać prawdę, że Panem jest archanioł Michał, napisałby: „Gdy Michał zstąpi z nieba z nakazującym wołaniem…”. Jednak tak nie czyni. Nikt też z nieba nie spodziewa się powrotu na Sąd Ostateczny archanioła Michała, ale Jezusa Chrystusa (Mt 25, 31), który jest jedynym Panem i Władcą (Judy 4).

Kim jest i jakie jest imię Pana, który ma zstąpić z nieba? Czy w Biblii kiedykolwiek tytuł Pan przysługiwał archaniołowi Michałowi, czy jakiemukolwiek aniołowi? Nie znajdujemy takiego wersetu! Wielokrotnie odnajdujemy natomiast dziesiątki miejsc, w których tytuł Pan przysługuje Jezusowi. I z tym imieniem jest związane. W swoich Listach św. Paweł pisze:

Rz 10, 8-9 1 Kor 1, 7-9
„Ale jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie” „oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym”

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
wyd. 2001
ed. Święty Paweł
str.132
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.132

W Piśmie Świętym nie ma ani słowa o tym, że po wniebowstąpieniu, Jezus jest znany pod imieniem Michał. Takie niebiblijne twierdzenia możemy znaleźć w publikacjach Świadków Jehowy, a nie w Biblii.

Dz 9, 1-5 Dz 7, 59-60
„Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. (...) Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz.” „Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie poczytaj im tego grzechu!» Po tych słowach skonał.”
2 Tes 1, 7 Hbr 13, 8 Ap 22, 16
„a wam, uciśnionym, dać odpoczynek z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi” Jezus Chrystus - wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.” „Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów.”
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024