Czy prawdą jest, że tylko Świadkowie Jehowy odpowiedzieli na prośbę szpitala w Słupcy?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2021-04-15

Na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy ukazał się taki oto tekst (podkreślenia moje):

Szpital w Słupcy
Szpital w Słupcy

Towarzystwo Strażnica stwierdza, iż na prośbę szpitala w Słupcy o dostarczenie dla pacjentów egzemplarzy Pisma Świętego odpowiedzieli tylko Świadkowie Jehowy. Czy rzeczywiście nikt nie zareagował na tę prośbę? Czy informacja podana na oficjalnej stronie Świadków Jehowy jest zgodna z prawdą? Sprawdźmy:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism

"Dzień dobry,

W nawiązaniu do korespondencji e-mail z dnia 7 kwietnia 2021 r. będącej polemiką z udzieloną odpowiedzią SPZOZ w Słupcy na wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuję, że podtrzymuję twierdzenia zawarte w przesłanej do Pana odpowiedzi.

Jednocześnie dodatkowo wyjaśniam co następuje:

Szpital SP ZOZ w Słupcy, na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego, został w 2020 r. przekształcony w placówkę jednoimienną zakaźną, dedykowaną leczeniu chorych zakażonych koronawirusem, w tym intensywnej terapii oraz porodów mam zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Zgodnie z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego, mając na względzie bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentów i personelu, generalnie nie ma możliwości odwiedzin pacjentów. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach była możliwość odwiedzenia chorego, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, po uzyskaniu zgody zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. Pacjenci przebywający w szpitalach mają prawo do opieki duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia szpital powinien umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania. Powyższe wskazania wynikają między innymi z Konstytucji RP i ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Konstytucja RP zapewnia każdemu wolność sumienia i religii. Wolność religii obejmuje także prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują. Staje się to szczególnie ważne dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, czasem zagrażającej życiu i zdrowiu. Powołując się na przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta należy podkreślić, że pacjent przebywający w placówce wykonującej działalność leczniczą "ma prawo do opieki duszpasterskiej, zaś w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia ww. podmiot jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania". O prawie do opieki duszpasterskiej stanowią art. 36 – 38 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta, a także art. 53 Konstytucji RP. Pacjent, który przebywa w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej. Nikt nie może ograniczyć pacjentowi prawa do opieki duszpasterskiej. Konstytucja RP gwarantuje prawo do wolności sumienia i religii, bez względu na miejsce pobytu, zamieszkania czy przynależność państwową (art. 53 Konstytucji RP). Należy pamiętać również, że nie ma znaczenia wiek czy wyznanie pacjenta. Zgodnie z art. 53 Konstytucji RP przez wolność religii rozumie się: wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują. Bez wątpienia, przebywanie w szpitalu nie może być powodem ograniczenia tego prawa. Jeżeli w szpitalu organizowane są spotkania z duchownym lub obrzędy religijne, to pacjent ma prawo w nich uczestniczyć. Korzystając z prawa do opieki duszpasterskiej, nie należy naruszać praw innych pacjentów ani zmuszać do uczestniczenia w praktykach religijnych. Do obowiązków podmiotu leczniczego należy jednak umożliwienie pacjentowi kontaktu z duchownym jego wyznania. Co do zasady pacjent lub jego rodzina powinni wyjść z inicjatywą dotyczącą opieki duszpasterskiej. W związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, rozprzestrzenianiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 w jednoimiennym Szpitalu SP ZOZ w Słupcy możliwości osobistego korzystania pacjenta z duszpasterstwa mogą być ograniczone bezpieczeństwem epidemiologicznym. W SP ZOZ w Słupcy zatrudniony jest kapelan szpitalny (Ksiądz Kościoła Katolickiego) w wymiarze ½ etatu, zgodnie z zadaniowym czasem pracy. Ksiądz Kapelan odprawia w niedzielę i święta msze święte oraz świadczy opiekę duszpasterską, na prośbę chorego bądź rodziny. Możliwość bezpośredniego kontaktu wynika z faktu bycia przez Kapelana pracownikiem szpitala, znajomości zasad higieny i epidemiologii w związku z pandemią COVID-19, korzystania ze środków ochrony indywidualnej oraz dostępności do szczepień przeciwko SARS-CoV-2, jako osoba zatrudniona w szpitalu. Należy podkreślić, że zatrudnianie kapelanów szpitalnych i organizowanie posług religijnych w zakładach opieki zdrowotnej jest dodatkowo regulowane w ustawach opisujących stosunki państwa z Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konkordat między Stolicą Apostolską a Polską stanowi np., że państwo zapewnia pacjentom m.in. możliwość uczestniczenia w niedziele i święta w mszach oraz katechizację dzieci i rekolekcje dla osób, które z racji swojego stanu zdrowia bardzo długo przebywają w szpitalu lub np. hospicjum. Należy wspomnieć również, że SP ZOZ w Słupcy, mając na celu dobro hospitalizowanych pacjentów, bierze udział ogólnopolskim programie pt. „Bądź przy mnie – Wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19” organizowany przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie, pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta. Celem programu jest obniżenie poziomu stresu i podniesienie jakości życia u chorych hospitalizowanych poprzez zapewnienie im wsparcia społecznego i duchowego. Program koncentruje uwagę pracowników szpitala na pacjentach, którzy z powodu swojego stanu fizycznego lub/i problemów technicznych nie realizują potrzeby kontaktu z bliskimi. Program przewiduje także zapewnienie opieki duchowej pacjentom, którzy mają niezrealizowane potrzeby w zakresie kontaktu z kapelanem. Skierowany jest do szpitali, w których leczeni są chorzy na koronawirusa – w tym SP ZOZ w Słupcy i przyczynia się do zwiększonego przestrzegania prawa pacjenta do poszanowania godności pacjenta, realizacji jego potrzeb bliskości i troski o spełnienie potrzeb duchowych. Partnerem programu jest m.in. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Program rozpoczął się 7 grudnia 2020 r. i będzie trwał do zakończenia pandemii COVID-19.

Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej (czyli np. szpital) ma prawo do opieki duszpasterskiej. Oznacza to, że szpital zobowiązany jest do umożliwienia pacjentom kontaktu z duchownym w szpitalu oraz zapewnienia miejsca odbywania praktyk religijnych (np. modlitwy) takiego jak kaplica szpitalna. Kaplica szpitalna znajduje się w SP ZOZ w Słupcy nieopodal Izby Przyjęć, w miejscu ogólnodostępnym. Choć to katolicyzm jest najpopularniejszą religią w Polsce prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej obejmuje także inne religie. Oznacza to, że każdy kościół i związek wyznaniowy działający w Polsce może podjąć współpracę z państwem celem zapewnienia chorym opieki duszpasterskiej przez swoich kapłanów. Szpital co do zasady powinien w sposób jasny i klarowny poinformować swoich pacjentów o możliwości realizacji ich praw do opieki duszpasterskiej. Informacja taka jest przekazana w formie plakatów zawierających informacje o sprawowanej opiece duszpasterskiej (w tym program „Bądź przy mnie”), godzinach posługi duchownego, przyjmowania sakramentów, odbywania nabożeństw oraz lokalizacji kaplicy szpitalnej.

Zadaniem placówki i zatrudnionego w nim personelu jest takie zorganizowanie funkcjonowania duszpasterstwa, by prawo do opieki duchowej faktycznie mogło zostać zrealizowane. Realizacja prawa do opieki duszpasterskiej powinna gwarantować poufność i intymność choremu (np. zapewnienie warunków, w których zostanie zachowana dyskrecja przy spowiedzi, może to być wyznaczenie odrębnego pomieszczenia na ten cel, a w przypadku pacjentów obłożnie chorych przygotowanie parawanów lub zasłon) oraz powinno gwarantować poszanowanie swobody wyznania innych pacjentów. Obrzędy religijne nie powinny być przeprowadzane w sposób zakłócający spokój innym chorym.

W związku z funkcjonowaniem SP ZOZ w Słupcy jako szpitala jednoimiennego, dedykowanego leczeniu chorych na COVID-19 podjęto starania, aby zapewnić chorym najlepszą opiekę i komfort pobytu. Przy Izbie Przyjęć znajdują się półki z książkami, publikacjami i prasą, podzielone według poszczególnych kategorii w ramach idei krążącej książki – „Bookcrossing”. Popularyzowana jest idea nieodpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawianie ich w celowo utworzonych tzw. półkach bookcrossingowych (przy Izbie Przyjęć SP ZOZ w Słupcy), po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. Bookcrossing to niekonwencjonalna forma popularyzowania książki i czytelnictwa, ruchoma, wirtualna biblioteka – bez własnej siedziby, regałów, kart bibliotecznych. Wielu darczyńców przekazuje na bieżąco używane a niekiedy nowe książki, publikacje, broszury, z których mogą korzystać pacjenci, według własnego upodobania i zapotrzebowania. Wielu chorych w SP ZOZ w Słupcy pytało o możliwość dostępności do Pisma Świętego, stąd pracownicy podmiotu leczniczego, zgodnie z wolą chorych, zwrócili się przedstawicieli Kościołów i związków wyznaniowych o możliwość udostępnienia wyłącznie zainteresowanym pacjentom Pisma Świętego (Biblii) bądź dewocjonaliów. Zgodnie z wolą chorych zwrócono się z prośbą, o udostępnienie powyższego chorym, do przedstawicieli Kościoła Katolickiego, oraz na wyraźne wnioski pacjentów także do Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz Świadków Jehowy, które znajdują się w Rejestrze Kościołów i Innych Związków Wyznaniowych RP. Arcybiskupi, biskupi oraz księża diecezjalni Kościoła Katolickiego z entuzjazmem przekazali kilkadziesiąt egzemplarzy Pisma Świętego dla pacjentów oraz dewocjonalia. Przedstawiciele Kościoła ewangelicko-augsburskiego przekazali 1 egzemplarz Pisma Świętego natomiast Świadkowie Jehowy 5 szt. Pisma Świętego w przekładzie nowego świata, przetłumaczone z New World Translation of the Holy Scriptures, wydanie z 2013 r., z uwzględnieniem języków oryginału. Publikacja nie jest na sprzedaż, wydano ją w ramach ogólnoświatowej biblijnej działalności edukacyjnej. Powyższe publikacje zostały oznaczone i umieszczone, wg kategorii na półkach bookcrossingowych przy Izbie Przyjęć i zainteresowany pacjent mógł dobrowolnie z nich korzystać, wg własnych intencji bądź zgłoszonych potrzeb.

Pacjenci bardzo doceniają opiekę duchową w Szpitalu SP ZOZ w Słupcy, co spełnia wymagania ustawowe oraz kryteria jakościowe związane z opieką zdrowotną w ramach hospitalizacji. W licznych podziękowaniach pacjenci i ich najbliżsi podkreślali troskę SP ZOZ w Słupcy o zapewnienie pacjentom psychicznego i duchowego wsparcia w sytuacji, gdy będąc w całkowitej izolacji nie mieli żadnego kontaktu z najbliższymi. Należy podkreślić, że realizacja prawa do opieki duszpasterskiej powinna gwarantować poufność i intymność choremu oraz powinno gwarantować poszanowanie swobody wyznania innych pacjentów, co jest w Szpitalu SP ZOZ w Słupcy sumiennie i należycie realizowane.

„W przypadku woli cytowania powyższej wypowiedzi wyrażam zgodę na jej publikację wyłącznie w całości, w oryginalnym brzmieniu”.

Z poważaniem

--
Agata Nurkowska
radca prawny
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych
SPZOZ w Słupcy"

Przyjrzyjmy się bliżej tej informacji. Okazuje się, że Świadkowie Jehowy nie napisali prawdy, iż oprócz nich, nikt nie odpowiedział na apel szpitala w Słupcy. Przypomnijmy ten fragment:

Szpital w Słupcy Szpital w Słupcy

A teraz fakty:

"Zgodnie z wolą chorych zwrócono się z prośbą, o udostępnienie powyższego chorym, do przedstawicieli Kościoła Katolickiego, oraz na wyraźne wnioski pacjentów także do Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz Świadków Jehowy, które znajdują się w Rejestrze Kościołów i Innych Związków Wyznaniowych RP. Arcybiskupi, biskupi oraz księża diecezjalni Kościoła Katolickiego z entuzjazmem przekazali kilkadziesiąt egzemplarzy Pisma Świętego dla pacjentów oraz dewocjonalia. Przedstawiciele Kościoła ewangelicko-augsburskiego przekazali 1 egzemplarz Pisma Świętego natomiast Świadkowie Jehowy 5 szt." (pogr. i podkr. moje)

Nie jest więc prawdą, że nikt nie odpowiedział na prośbę szpitala. Okazuje się, że oprócz tych egzemplarzy Biblii od Świadków Jehowy, szpital w Słupcy otrzymał jeszcze kilkadziesiąt egzemplarzy Pisma Świętego od Kościoła Katolickiego. Dlaczego Świadkowie Jehowy nie napisali o tym na swojej stronie internetowej? Ta nieprawdziwa informacja poszła w świat w wielu językach, np. w j. niemieckim czy angielskim:

Szpital w Słupcy Szpital w Słupcy
Szpital w Słupcy Szpital w Słupcy

Na stronie internetowej Świadków Jehowy nie pojawia się nic, co by nie miało znaczenia i nie byłoby zaplanowane. Wszystko jest przemyślane i zaakceptowane przez kierownictwo Świadków Jehowy. W tym przypadku czytelnik ma odnieść wrażenie, że tylko Świadkowie Jehowy są zdolni odpowiedzieć na prośbę szpitala, a inne Kościoły potrzebami duchowymi pacjentów po prostu nie interesują się. Stawia to oczywiście w złym świetle nie tylko Kościół Katolicki, ale też przedstawicieli Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Widać z powyższego, że nie można bezkrytycznie wierzyć w informacje podawane na stronie jw.org, którą zarządza Ciało Kierownicze Świadków Jehowy.

WAŻNE:

Zobacz szczegóły:

Ciekawą informację możemy znaleźć w jednej z publikacji Świadków Jehowy:

Strażnica Sierpień 2018Sierpień 2018 Strażnica Sierpień 2018Strażnica Sierpień 2018str.5

Czy przypadkiem nie działa to w obie strony? Czy informacja w serwisie jw.org była bezmyślnym przesyłaniem wiadomości? Czy miała ona na celu podkopać zaufanie do Kościoła Katolickiego? Taki był ukryty zamiar? Czy informacja była kompletna? Czy Świadkowie Jehowy chcieli wyłącznie siebie pokazać w dobrym świetle, a innych w złym? Jeśli historia była tylko w 10 procentach prawdziwa, to według słów samych Świadków Jehowy, na 100 procent wprowadziła w błąd.

Strażnica Sierpień 2018

Jak mogliśmy się przekonać, na jw.org pojawiła się krótka wiadomość na temat działalności Świadków Jehowy. Czy była ona rzetelna?


W cytowanym już artykule Świadków Jehowy nie obyło się też od reklamy własnej Biblii:

Szpital w Słupcy Szpital w Słupcy

Co wyróżnia? Ano to, że Biblia Świadków Jehowy jest w wielu miejscach niezgodna z oryginalnym tekstem greckim Nowego Testamentu i wygląda tak, jakby miała już być zgodna z wykładnią Świadków Jehowy.

Zobacz:
Szpital w Słupcy Szpital w Słupcy
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022