"Czy Piotr był pierwszym papieżem?"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2015-09-22

Strażnica 1 grudnia 2015
1 grudnia 2015
Strażnica 1 grudnia 2015 Strażnica 1 grudnia 2015
str.12

TAK! Św. Piotr był pierwszym papieżem.

Strażnica 1 grudnia 2015
1 grudnia 2015
Strażnica 1 grudnia 2015 Strażnica 1 grudnia 2015
str.12

W jednej ze swoich publikacji Świadkowie Jehowy dopuścili się pewnego rodzaju manipulacji. W cytacie, który zacytowali w swoim artykule, włożyli swój własny komentarz. Zrobili to w Biblii, która nie należy do nich. Jest rzeczą niedopuszczalną ingerowanie w tekst Pisma Świętego narzucając własną interpretację greckiego słowa. W przekładzie KUL, który cytują Świadkowie Jehowy, nie ma nawiasu kwadratowego. Anonimowy autor artykułu w Strażnicy podaje werset jako cytat rozpoczynając i kończąc cudzysłowem. Nawet nie zaznaczono, iż jest to wstawka pochodząca od Świadków Jehowy. Jest ona fałszywa i zmienia sens zdania i jest niezgodna z katolickim komentarzem. Takie zafałszowanie wersetu służy redaktorom Strażnicy do walki z prymatem św. Piotra. Sprawdźmy:

Ewangelia Mateusza KUL
Ewangelia Mateusza KUL
wyd.1979

Mt 16, 17-18

Ewangelia Mateusza KUL
str.248

W Mt 16, 18 nie ma słów, które włożył anonimowy autor/autorzy do tekstu.

Strażnica 1 grudnia 2015
str.248
Strażnica 1 grudnia 2015
str.249

Nawias kwadratowy w Mt 16, 18 mamy w Biblii Tysiąclecia. Ale to jest wpis tłumacza, który tłumaczył tę Księgę Pisma Świętego. Nie wszyscy znają język grecki i aramejski, stąd ten nawias kwadratowy, aby wyjaśnić znaczenie słów:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum
Mt 16, 18 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przypis Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Wielki Słownik Grecko-Polski
(za zgodą wydawcy)
Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio
Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio
str.491
Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio
str.337
Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatiostr.490 Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatiostr.491
Słownik Nowego Testamentu zob. zob. wyd.1986 Słownik Nowego Testamentustr.481 Słownik Nowego Testamentustr.337
Ewangelia Mateusza ed. św. Pawłazob. Ewangelia Mateusza ed. św. Pawła
Ed. św. Pawła
Ewangelia Mateusza ed. św. Pawła
wyd.2008
Ewangelia Mateusza ed. św. Pawła
str.118
Ewangelia Mateusza ed. św. Pawła
str.126
Ewangelia Mateusza ed. św. Pawła
str.127
Biblia Tysiąclecia wyd. VBiblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.V
Biblia Tysiąclecia wyd. V
zob.
Mt 16, 18-20 Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1308
Przypis Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1308
Biblia Jakuba Wujka wyd.IIIBiblia Jakuba Wujka wyd.III Biblia Jakuba Wujka wyd.III
wyd.V
Biblia Jakuba Wujka wyd.III
zob.
Mt 16, 18 Biblia Jakuba Wujka wyd.III
str.41
Przypis Biblia Jakuba Wujka wyd.III Biblia Jakuba Wujka wyd.III
str.41

Po niedopuszczalnej ingerencji w obcy tekst:

Strażnica 1 grudnia 2015
1 grudnia 2015
Strażnica 1 grudnia 2015 Strażnica 1 grudnia 2015
str.12

Świadkowie Jehowy nie zważając na tekst grecki zadają pytania:

Strażnica 1 grudnia 2015
1 grudnia 2015
Strażnica 1 grudnia 2015
str.12

Głową wszystkich chrześcijan, a więc głową Kościoła jest Jezus Chrystus (Ef 5, 23). Św. Piotr, a także jego następcy, tworzą widzialny Kościół na ziemi. Jezus zapowiedział Piotrowi władzę związywania i rozwiązywania (Mt 16,19nn). Jezus Chrystus, Najwyższy Pasterz, przekazał pasterzowanie przed wniebowstąpieniem (J 21, 15nn). Prymat Piotra uwidoczniony jest szczególnie już po wniebowstąpieniu Chrystusa. Wcześniej był przez Niego zapowiedziany, ale z racji obecności Jezusa z Apostołami nie był w pełni przez Piotra sprawowany. Dlatego podniesiony przez Świadków Jehowy problem sporów między Apostołami jest chybiony. Krótko mówiąc, pod Cezareją Filipową Piotr jeszcze władzy nie sprawował. Była to zapowiedź.

Jeżeli Świadkowie Jehowy cytują werset z przekładu opublikowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, to warto pokazać komentarz, jaki jest tam zamieszczony. Ale jeśli zamknęli oczy i go przemilczeli, to warto go zacytować:

Ewangelia Mateusza KUL Ewangelia Mateusza KUL
wyd.1979
Ewangelia Mateusza KUL
str.249

Strażnica 1 grudnia 2015
1 grudnia 2015
Strażnica 1 grudnia 2015
str.13

Jezus jest Skałą, sam z siebie, a Piotr z Jego ustanowienia. Jedno nie przeczy drugiemu. Religia katolicka uczy, że Jezus jest kamieniem węgielnym prawdziwego Kościoła (Kamień - symbolika i miejsce w Biblii). Warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt. Gdy się czyta tekst Nowego Testamentu w oryginale, to widać tam grę słów Πέτρος/πέτρᾳ (petros/petra). Natomiast w Przekładzie Nowego Świata wydanym w j. greckim nie występuje słowo πέτρᾳ (petra). Świadkowie Jehowy zastąpili je innym, by grecki czytelnik nie mógł zobaczyć tej gry słów:

Nestle-Aland
zob.
zob. zob.
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
zob.
wyd.1993
Mt 16, 18 Novum Testamentum
str.45
Mt 16, 18 Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.28
Grecki Nowy Testament Przekład Nowego Świata
Mt 16, 18
κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.
Mt 16, 18
Επίσης, σου λέω: Εσύ είσαι ο Πέτρος,+ και πάνω σε αυτόν το βράχο+ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου, και οι πύλες του Άδη+ δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της.

Słowo πέτρᾳ (petra) funkcjonuje do dzisiaj:

Słownik polsko-grecki
zob.
wyd.1988
Słownik polsko-grecki
str.270

Świadkowie Jehowy jednak wybrali dla czytelnika inne: βράχος zamiast πέτρᾳ. Natomiast nie zamienili słowa πέτρᾳ na βράχος w innym miejscu. Pozostawili słowo πέτρᾳ w swoich Chrześcijańskich Pismach Greckich po grecku:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
zob.
wyd.1993
1 P 2, 4-8 Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.301

Strażnica 1 grudnia 2015
1 grudnia 2015
Strażnica 1 grudnia 2015
str.13

"Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żyjącego" - wyznanie Bóstwa Chrystusa. To po pierwsze.

Ewangelia Mateusza ed. św. Pawła
str.126

Po drugie, "Ty jesteś Piotr, na tej Skale zbuduję mój Kościół" (Mt 16, 18), nie wynika z tego zdania, że Chrystus mówiąc te słowa, wskazywał na siebie lub określał tak wiarę. W zdaniu tym zawarta jest gra słów - Petros (Piotr) i Petra (Skała), które odniesione są do Piotra. Właściwym imieniem jego było miano Szymon, a nowe jego imię (J 1, 42) miało określać, kim i czym miał być on dla Kościoła.

Zobacz więcej:

Ewangelia Mateusza ed. św. Pawła
str.128
Ewangelia Mateusza ed. św. Pawła
str.129
Ewangelia Mateusza ed. św. Pawła
str.130

Strażnica 1 grudnia 2015
1 grudnia 2015
Strażnica 1 grudnia 2015
str.14

Skąd nagle taki przeskok? Czyżby po św. Piotrze nie było żadnego następcy? Skąd nagle się wziął Stefan, biskup Rzymu? Nagle sobie wymyślił, że posiada prymat po św. Piotrze? No to przypomnijmy, co sami Świadkowie Jehowy pisali wcześniej w swojej publikacji:

Strażnica 1968 Nr 171968 Nr 17
Strażnica 1968 Nr 17str.9

Natomiast Historia Kościelna Euzebiusza nie pozostawia złudzeń. O św. Piotrze czytamy:

Euzebiusz z CezareiPoznań 1924 Euzebiusz z Cezareistr.92 Euzebiusz z Cezareistr.95

Świadkowie Jehowy musieli przemilczeć ciągłość prymatu biskupów Rzymu, bo wówczas ich teza o tym, że św. Piotr nie był papieżem, ległaby w gruzach.


Strażnica 1 grudnia 2015
1 grudnia 2015
Strażnica 1 grudnia 2015
str.14

Augustyn, którego cytują Świadkowie Jehowy, rzeczywiście prezentował w swych pismach dwie interpretacje Mt 16:18 (jedna nie przeczyła drugiej, bo Jezus jest Skałą, sam z siebie, a Piotr z Jego ustanowienia), ale wiedzmy, że nigdy nie negował on prymatu Piotra i papieża, jedynie werset wyżej wymieniony próbował różnie interpretować, innych zaś tekstów dotyczących prymatu nie negując (Listy 175, 176, 177). Świadkowie Jehowy cytując "Sprostowania" w powyższej publikacji (dot. Mt 16, 18), tendencyjnie przemilczeli zdanie (podkreślone):

Św. Augustyn Sprostowania zob. zob. Warszawa 1979 Św. Augustyn Sprostowaniastr.230

Widać więc, że Augustyn nikomu nie narzuca interpretacji, lecz rozważa znaczenie tego tekstu.

Strażnica 1 grudnia 2015
1 grudnia 2015
Strażnica 1 grudnia 2015
str.14

Przed Augustynem, za jego czasów i aż do dzisiaj, obowiązuje jedna doktryna katolicka. Ona się po prostu nie zmieniła. Manipulowanie tekstem Augustyna przez Świadków Jehowy, przemilczanie innych jego wypowiedzi, służy im do podważania prymatu św. Piotra.

Zajrzyjmy więc do orzeczeń Soboru Watykańskiego z roku 1870 w temacie prymatu św. Piotra:

Dokumenty Soborów Powszechnych
Ed. św. Pawła
Dokumenty Soborów Powszechnych
wyd.2005
Dokumenty Soborów Powszechnych
str.913
Dokumenty Soborów Powszechnych
str.915
Dokumenty Soborów Powszechnych
str.917
Dokumenty Soborów Powszechnych
str.919
Dokumenty Soborów Powszechnych
str.921

"Ewolucja papiestwa" wg Świadków Jehowy:

Strażnica 1 grudnia 2015
str.14
Strażnica 1 grudnia 2015
str.14
Strażnica 1 grudnia 2015
1 grudnia 2015
Strażnica 1 grudnia 2015
str.14

Jezus nie zapowiada, że "zbuduje swój Kościół, czyli zbór, na samym sobie" (to jest manipulacja wersetem), tylko na Piotrze - skale (gr. petra), a On sam będzie Głową tego Kościoła. Piotr i jego następcy są zastępcami Chrystusa na ziemi.

"Kościół, będący społecznością osób, które uwierzyły w Chrystusa i zostały ochrzczone w imię Trójcy Świętej, jest wzniesiony na fundamencie, którym jest Chrystus Jezus. Z woli samego Założyciela społeczność ta jest wtórnie budowana na osobie Piotra, obdarzonego przez Ojca szczególnym charyzmatem. Można więc stwierdzić, że tak jak podstawowym elementem każdej budowli jest trwały fundament, tak w społeczności wierzących w Bóstwo Chrystusa jest nim osoba Piotra. Funkcja „skały fundamentalnej” nie stawia Piotra poza Kościołem, lecz czyni go pierwszym kamieniem budowli, wewnątrz Kościoła. W tym sensie Piotr jest wyróżniony z gminy, a jednocześnie pozostaje jej członkiem (por. Ef 2, 21). Ponadto jak słusznie podkreśli ks. prof. Czesław S. Bartnik: „Chrystusowe słowa: «na tej skale zbuduję mój Kościół» wyraźnie wskazują, że Kościół nie stanie się społecznością Piotrową, lecz właśnie dzięki funkcji Piotra pozostanie zawsze autentycznym Kościołem Jezusa Chrystusa”. Tak więc zgodnie z obietnicą prymatu za decyzjami Piotra będzie stał sam Chrystus. Decyzje te będą wiążące nie tylko na ziemi, ale i w wieczności."
(...)
Piotr nie jest jednak „następcą” Chrystusa, lecz historycznym „zastępcą”. Właściwą władzę nad owczarnią sprawuje nadal Chrystus - Najwyższy, Wieczny i Jedyny Kapłan-Pasterz, a tylko dopuścił Piotra do udziału w tej władzy. Władzę tę Piotr będzie wykonywał nad owczarnią, mającą żyć w czasie i przestrzeni aż do skończenia się dziejów świata.
(...)
Wskażmy na jeszcze jeden tekst Nowego Testamentu, a w nim na funkcję Piotra „umacniania braci w wierze” (por. Łk 22, 31-32). Tekst ten stanowi rodzaj klucza dla otwarcia i zrozumienia nauki Kościoła. Piotr ma pokazać drogę, a ludzie mają zawierzyć, że wędrując nią, dojdą do celu, jakim jest osiągnięcie zbawienia dokonanego w Chrystusie i przez Chrystusa. Powołanie Piotra na „zastępcę” nie zmieniło jego charakteru. Chrystus wskaże na niego mimo jego znanych słabości. Ponadto Jezus oznajmi mu, że modli się i wstawia za nim, aby nie ustała jego wiara. I tak będzie na przestrzeni czasów, że z jednej strony: świętość, łaska i wybór Boży, a z drugiej: grzech, słabość, zwątpienie będą przeplatać się wzajemnie w historii Kościoła i jego poszczególnych członków. Ale tylko Piotr - choć zawsze w łączności z Kolegium Apostolskim - z woli Chrystusa będzie filarem i niewzruszoną podstawą prawdy i wiary Kościoła.
(...)
W podsumowaniu tej refleksji trzeba jeszcze raz podkreślić wzajemną łączność tych wybranych tekstów mówiących o Piotrze i jego zadaniach. Teksty te są zrozumiałe jedynie na płaszczyźnie wiary i z pomocą łaski Bożej. Dopiero wówczas będziemy mogli dostrzec ten „łańcuch dzieł”: Boga Ojca, Syna Bożego Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego oraz Piotra Apostoła i jego następców do Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, aż do skończenia świata. To jest bowiem Boży zamysł i Boża misja zbawienia świata, a w nim każdego bez wyjątku człowieka. (Abp Wacław Depo Kościół zbudowany na opoce)

Strażnica 1 grudnia 2015
1 grudnia 2015
Strażnica 1 grudnia 2015
str.13

Czy można używać dokumentu, który nie jest oficjalnym stanowiskiem Kościoła jako argumentu w sporze? Dokument Dictatus Papae został sporządzony przez papieża Grzegorza VII jako odręczna notatka w roku 1075, nieprzeznaczona do publikacji. Klaus Schatz zamieścił własną opinię:

Strażnica 1 grudnia 2015 "Szczególnie widoczne to jest w rozumieniu prymatu prezentowanym przez papieża Grzegorza VII. Papieska świadomość władzy ujawnia się u niego w sposób bardzo wyraźny w Dictatus papae (DP) z 1075 roku. Dokument ten, jak mało który, stał się symbolem papiestwa, które w swym suwerennym prawie do władzy stawia siebie na miejscu Chrystusa. Rzeczywiście, przy lekturze tego pisma rodzi się takie wrażenie. Podstawową myślą całego dokumentu zdaje się być wypowiedź: papież, sam, jest w stanie dokonać w Kościele wszystko, co tylko zechce; bez niego nic nie może dokonać się w sposób ważny i zgodny z prawem. Wydaje się, że w ogóle nie istnieją jakiekolwiek granice władzy papieskiej. (…str.134)
Samo „Dictatus papae” nie weszło w skład prawa kościelnego, jednak w szerokim zakresie akceptuje punkty, które prawo faktycznie będzie od tej chwili przyspieszać innymi drogami. (…str.135)" (podkr.moje)
Źródło:
Strażnica 1 grudnia 2015
zob.
Strażnica 1 grudnia 2015(Pierwsze pięć tez)
Zobacz:

Strażnica 1 grudnia 2015
1 grudnia 2015
Strażnica 1 grudnia 2015
str.13

Podsumowując:

Czy Piotr był pierwszym papieżem?

Czy miał jakichś następców?

Czy katolicki dogmat o prymacie papieskim opiera się na Piśmie Świętym?

Odpowiedź na te wszystkie pytania brzmi: Tak!


Katechizm Kościoła Katolickiego
Pallottinum 1994
Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiego
str.220
Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024