Czy Jezus Chrystus jest
Bogiem i Zbawicielem? Tt 2, 13

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2019-03-01

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.2000 Biblia Tysiąclecia wyd. V

Tt 2, 13

Biblia Poznańska Nowy Testament Biblia Poznańska Nowy Testament
str.1560

Świadkowie Jehowy w swojej walce z Bóstwem Chrystusa, robią wszystko, by umniejszyć Jego boską godność. Czy to przez usunięcie niewygodnych wyrazów, czy poprzez dodanie słów, których nie ma w tekście greckim Nowego Testamentu, a które to zmieniają sens zdania. Takim przykładem jest Tt 2, 13:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Tt 2,13

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1502 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1659

Świadkowie Jehowy mając swoją własną Biblię mogą z nią robić, co tylko zechcą. W powyższym przypadku dodali słowo "oraz" i przestawili słowo "naszego" przed słowem - "Wybawca". Ma to pokazać, że w Tt 2, 13 jest mowa o dwóch Osobach, a nie o jednej, Jezusie Chrystusie, który jest Bogiem i Zbawicielem.

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Tt 2, 13

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1156

Św. Paweł w tym samym Liście do Tytusa w rozdziale trzecim w wersecie szóstym, mówi wprost o Jezusie jako Zbawicielu. Jeśli połączymy ten werset z Tt 2, 13 mamy jasny obraz, kim jest Jezus Chrystus: Jest Bogiem i Zbawicielem.

Tt 3, 6

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1157

Jezus nie może być stworzeniem, tak jak nauczają Świadkowie Jehowy, a więc tylko człowiekiem. Jezus jest Bogiem i człowiekiem. Jezus musi być Bogiem, ponieważ poza Bogiem nikt inny nie może być Zbawicielem:

ZBAWICIEL
Iz 45, 21-22 J 4, 42
„Czyż nie Ja jestem Pan, a nie ma innego Boga prócz Mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Mną. Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny! ” „«Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata». ”

Św. Paweł znający proroctwa Starego Testamentu o przyjściu Boga na ziemię wie o tym, iż one wypełniły się w Osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego:

Iz 35, 4-6n Mt 11, 2-5
„Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was». Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie.” „«Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi»”

W jednej z publikacji Świadków Jehowy czytamy:

Nowe Stworzenie
Strażnica 1982 Nr 10
Nowe Stworzenie Nowe Stworzenie Nowe Stworzenie Nowe Stworzenie
str.23

Odpowiedzmy Świadkom Jehowy:

1 i 2 List do Tymoteusza List do Tytusa 1 i 2 List do Tymoteusza List do Tytusa 1 i 2 List do Tymoteusza List do Tytusawyd.2018 1 i 2 List do Tymoteusza List do Tytusa

Tt 2, 11-15

1 i 2 List do Tymoteusza List do Tytusa
str.568
1 i 2 List do Tymoteusza List do Tytusa
str.574
1 i 2 List do Tymoteusza List do Tytusa
1 i 2 List do Tymoteusza List do Tytusa
str.576

Interlinear Greek English New Testament Interlinear Greek English New Testament
Interlinear Greek English New Testamentwyd.1982 Interlinear Greek English New Testament

Tt 2, 13

Interlinear Greek English New Testamentstr.759
Interlinear Greek English New Testamentstr.760

Nawet grecko-angielska Interlinia umieszczona na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy, w dosłownym tłumaczeniu z greckiego na angielski ma "God and of Savior":

Interlinear grecko-angielski

Oraz w papierowej wersji:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Tt 2, 13

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.941
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.942

Należy zwrócić uwagę, że dawniej Świadkowie Jehowy inaczej odczytywali Tt 2, 13. "Wielki Bóg" odnosili do Jezusa:

Nowe Stworzenie
Nowe Stworzenie
Nowe Stworzenie
wyd.1925
Nowe Stworzenie
Nowe Stworzenie
str.836
Nowe Stworzenie
str.836
Nowe Stworzenie
str.837
Dokonana TajemnicaDokonana Tajemnica Dokonana Tajemnica
wyd.1925
Dokonana Tajemnica
Watch Tower Bible 1917
Dokonana Tajemnica
Watch Tower Bible 1917
Dokonana Tajemnica Dokonana Tajemnica
str.325

Świadkowie Jehowy aby ukryć przed czytelnikiem, iż Jezus jest nazwany Bogiem i Zbawicielem, w 2 P 1, 1 pomiędzy słowa "naszego Boga" a "Wybawcy" zamiast spójnika "i" (gr. kai) włożyli wyrażenie "a także", by wyglądało to tak, jakby były to dwie osoby.

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018

2 P 1, 1

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1689

Fraza "a także" nie występuje w tekście greckim Nowego Testamentu:

2 P 1, 1

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1259

Natomiast w innym miejscu, w którym jest podobny szyk zdania, gdzie zamiast słowa Bóg jest Pan, Świadkowie Jehowy pozostawili werset bez ingerencji:

2 P 3, 18

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1692

2 P 3, 18

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1272

Porównajmy:

2 P 1, 1 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1689 2 P 3, 18 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1692

Widać jak na przysłowiowej dłoni, w jaki sposób Świadkowie Jehowy walczą w swojej Biblii z Bóstwem Jezusa Chrystusa, wyznawanym zarówno przez św. Pawła i św. Piotra.

Zobacz:

List Świętego Judy Drugi List Świętego Piotra List Świętego Judy Drugi List Świętego Piotra List Świętego Judy Drugi List Świętego Piotrawyd.2018 List Świętego Judy Drugi List Świętego Piotra

2 P 1, 1-2

List Świętego Judy Drugi List Świętego Piotra
str.207
List Świętego Judy Drugi List Świętego Piotra
str.211

ZBAWICIEL
Bóg Ojciec Syn Boży
Ps 19, 15
... Jahwe ... mój Zbawicielu.
J 4, 42
... On prawdziwie jest Zbawicielem świata.
Tt 1, 3
... z rozkazu Boga,
Zbawiciela naszego ...
1 J 4, 14
... Ojciec zesłał Syna
jako Zbawiciela świata.
Ps 24, 5
... od Boga, Zbawiciela swego.
Łk 2, 11
... dziś ... narodził się wam Zbawiciel ...
Ha 3, 18
... weselić się będę w Bogu,
moim Zbawicielu.
2 Tm 1, 10
... pojawienie się naszego Zbawiciela,
Chrystusa Jezusa ...
Tt 3, 4
... ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela ...
Tt 3, 6
... przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ...
Dz 5, 31
Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako ...
Dz 5, 31
Zbawiciela ...
Dz 13, 23
... wyprowadził Bóg ...
Dz 13, 23
Zbawiciela Jezusa.
Tt 2, 10
... stali się chlubą ... Zbawiciela, Boga.
Tt 2, 13
... oczekując ... Zbawiciela ...
Jezusa Chrystusa ...

ZBAWIENIE
Bóg Ojciec Syn Boży
Iz 45, 21
Bóg ... zbawiający nie istnieje poza Mną.
2 Tm 2, 10
... dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie ...
Ps 62, 2-3
... od Niego
przychodzi moje zbawienie.
On jedynie ... zbawieniem moim ...
Dz 4, 12
... nie ma w żadnym innym zbawienia,
gdyż nie dano ... żadnego innego imienia,
w którym moglibyśmy być zbawieni.
Ps 3, 9
U Jahwe jest zbawienie.
1 Tes 5, 9
... osiągnięcie zbawienia przez ... Jezusa ...
Tt 2, 11
... łaska Boga ...
niesie zbawienie wszystkim ludziom ...
Dz 16, 31
Uwierz w Pana Jezusa ...
a zbawisz siebie i swój dom.
Jl 3, 5
Każdy ... który wezwie imienia Jahwe,
będzie zbawiony ...
Rz 10, 13
... każdy, kto wezwie imienia Pańskiego,
będzie zbawiony.

WYBAWICIEL
Bóg Ojciec Syn Boży
2 Sm 22, 2
Jahwe ... mój wybawicielu.
Rz 11, 26
... Przyjdzie ... wybawiciel ...
Iz 63, 8
... stał się dla nich wybawicielem ...
1 Tes 1, 10
... Jezusa, naszego wybawcę ...

Biblia Poznańska Biblia Poznańskawyd.III Biblia Poznańskawyd.1994 Biblia Poznańska

Tt 2, 13

Biblia Poznańska Nowy Testament Biblia Poznańska Nowy Testament Biblia Poznańska Nowy Testamentstr.524
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

Tt 2, 13

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.656
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.656

Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentuwyd.1990 Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentustr.406
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentustr.407

Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-greckiwyd.2008 Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-grecki zob.

Tt 2, 13 (koine Nowego Testamentu)

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.449

Tt 2, 13 (współczesny j. grecki)

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.449

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2Tom 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2wyd.1999 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2

Tt 2, 11-13

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2
str.411
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2
str.413

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022