"Czy jesteś gotów to przeanalizować?"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2016-08-19

Świadkowie Jehowy jak zwykle w swoim stylu, próbują poprzez pewnego rodzaju manipulacje tekstem, narzucić swój sposób myślenia. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Otóż w poniższej publikacji Świadkowie Jehowy zadają pytanie:

Strażnica Nr 4 2016
Nr 4 2016
Strażnica Nr 4 2016
str.14
Strażnica Nr 4 2016
Nr 4 2016
Strażnica Nr 4 2016
str.14

Jestem przekonany, że Jezus Chrystus założył jeden, powszechny i apostolski Kościół, który trwa nieprzerwanie w Kościele rzymskokatolickim. Jestem przekonany, że ten Kościół głosi to, czego uczył Jezus i w co wierzyli Jego pierwsi naśladowcy. W jaki sposób mogę to ustalić? Odpowiedź jest prosta. Na podstawie Biblii.

Odpowiedzmy na pytania, które zadają Świadkowie Jehowy w artykule zamieszczonym w tej publikacji:

Strażnica Nr 4 2016
str.14

Kim jest Bóg? Bóg jest: Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Czy prawdą jest, iż Bóg Jezusa, to "Jehowa"? Świadkowie Jehowy podali odnośnik do Kol 1, 3. Niestety, św. Paweł nie poparł tezy Świadków Jehowy:

Strażnica Nr 4 2016
Nr 4 2016
Strażnica Nr 4 2016
str.14

A więc mamy dziękować Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa, a nie "Jehowie". Takie słowo tam nie pada.


Strażnica Nr 4 2016
Nr 4 2016
Strażnica Nr 4 2016
str.14

Również nieprawdziwy jest werset podany przez Świadków Jehowy. W oryginale nie występuje słowo "Jehowo", lecz Panie (gr. kyrie):

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Ap 4, 11

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1172
Grecko-polski Nowy Testamentstr.1173

Strażnica Nr 4 2016
Nr 4 2016
Strażnica Nr 4 2016
str.14

Przeanalizujmy Rz 10, 13

The New World Translation of the Holy Scriptures The New World Translation of the Holy Scriptures The New World Translation of the Holy Scriptures2013

Rz 10,13:

New World Translation of the Holy Scripturesstr.6 New World Translation of the Holy Scripturesstr.1518
Przekład Nowego Światawyd.1997

Rz 10,13

Przekład Nowego Światastr.1424
Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Rz 10,13

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.707

Jest to cytat z Księgi Joela 3,5 (PNŚ Jl 2,32). Św. Paweł mógł powołać się na Stary Testament, ale nie cytować z tekstu hebrajskiego, lecz z greckiej Septuaginty (LXX) z wersją kyrios - Pan:

Grecka Septuaginta:

Septuagintazob. zob.

Jl 3,5

Septuagintastr.522
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Jl 3,5

Septuagintastr.1326

Widzimy, że tekst grecki Nowego Testamentu Rz 10,13 pokrywa się prawie identycznie z tekstem Jl 3,5 wg LXX. Musimy się więc zastanowić, jakiego imienia musimy wzywać, aby dostąpić zbawienia.

Kiedy będziemy czytać kontekst wypowiedzi św. Pawła, okazuje się, że mówi o imieniu Chrystusa:

"Ale jest to słowo wiary, którą głosimy.
Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM,
i w sercu swoim uwierzysz,
że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia,
a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.
Wszak mówi Pismo:
Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony.
Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem.
Jeden jest bowiem Pan wszystkich.
On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają.
Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.
Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli?
Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli?
Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?
Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani?
Jak to jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!
" (Rz 10,8-15) BT

Nie ma więc żadnych wątpliwości o kim jest mowa. Św. Paweł stwierdzając, że Jezus jest PANEM uzasadnia cytatami ze Starego Testamentu stosowanymi tam do Jahwe (Iz 28:16, Jl 3:5 por. Rz 10:11, 13).

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu Komentarz praktyczny do Nowego Testamentuwyd.1999
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentustr.68

Strażnica Nr 4 2016
Nr 4 2016
Strażnica Nr 4 2016
str.14
            1 Tm 1, 17
Biblia Tysiąclecia

Można powyższy werset też uzupełnić:

            2 P 3, 18
Biblia Tysiąclecia

Strażnica Nr 4 2016
str.14

Kim jest Jezus Chrystus? Jest Synem Bożym. Prawdziwym Bogiem i Prawdziwym Człowiekiem. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu.

Strażnica Nr 4 2016
Nr 4 2016
Strażnica Nr 4 2016
str.14

J 14,28

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Strażnica Nr 4 2016
Nr 4 2016
Strażnica Nr 4 2016
str.14
"NT określając Pana słowami „Pierworodny” i „Jednorodzony” mówi, że jest On pierwszym i jedynym zrodzonym, a nie stworzonym (Hbr 1:6, J 3:16, 1J 5:18). Zapytajmy ŚJ, kto rodzi się z człowieka, a kto z Boga. Synem Boga zrodzonym jest przecież Bóg (J 1:18). Określenia -rodny czy -rodzony nie mają nic wspólnego ze słowem stworzony. W języku greckim pierworodny to prototokos, a pierwszy stworzony to protoplastos (Mdr 10:1 wg LXX). Jezus jest określany tylko tym pierwszym terminem, a tym drugim Adam. Zapytajmy też, czy stworzenie może stwarzać? Jezus przecież jest Stwórcą (Hbr 1:10, J 1:3, Iz 17:7, Kol 1:16), a nie stworzeniem.

(...)

Chrystus nie jest stworzeniem, bo Kol 1:16 uczy, że „w Nim zostało wszystko stworzone i to co w niebiosach, i to co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne”. Apostoł więc stwierdza, że nie istniało żadne stworzenie, któremu Chrystus nie dałby początku. Pierwsze, jakiekolwiek stworzenie, w niebie i na ziemi, to dzieło Jezusa (Hbr 1:10; ŚJ też ten werset odnoszą do Jezusa; patrz „Prowadzenie rozmów...” ed. 1991 s. 378; ed. 2001 s. 374).

To, że Jezus jest „Pierworodnym wobec każdego stworzenia” (Kol 1:15), nie oznacza, jak mówią ŚJ, że jest On stworzeniem. Pierworodny w Biblii to dziedzic, to ten, który dziedziczy po ojcu wszystko (Rdz 27:29, Hbr 12:16). Jezus jest więc „dziedzicem wobec każdego stworzenia” (Hbr 1:2 - „Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy”). Por. Rz 8:29, Ps 89:28 („A Ja Go ustanowiłem pierworodnym”, tzn. dziedzicem, bo On już był Synem Jedynym). Ciekawe, że Kol 1:15 jest oddawany inaczej przez niektórych biblistów: ks. Kow. - „Pierworodny przed wszelkim stworzeniem”; ks. Rom. - „jest pierworodnym w stosunku do każdego stworzenia”. ŚJ liczą też na to, że nie przeczytamy dalszej części zdania „Pierworodny wobec każdego stworzenia”. Tak się składa, że słowa „bo w Nim zostało wszystko stworzone” (Kol 1:16), są komentarzem tego wersetu. Gdyby termin „pierworodny” w Kol 1:15 oznaczał „pierwsze stworzenie”, to konsekwentnie określenie „Pierworodny umarłych” (Ap 1:5), by musiało oznaczać pierwszego, który umarł. Tak jednak nie jest, bo pierwszy umarł Abel. Zauważmy absurd nauki ŚJ. Ich NT oddaje Kol 1:15: „pierworodny wszelkiego stworzenia”, a „Będziesz mógł żyć...” (s. 58) słowo „pierworodny” definiuje: „Nazwano go ‘Pierworodnym’ (...) To znaczy, że został stworzony...”. Uzgadniając obie wypowiedzi otrzymujemy: „stworzony wszelkiego stworzenia”. Wychodzi na to, że Jezus jest stworzony przez inne stworzenia!" (Włodzimierz Bednarski ZRODZONY A NIE STWORZONY)
Zobacz:

Strażnica Nr 4 2016
str.14

Zadane pytanie jest błędne. Nie "Czym jest duch święty", tylko "Kim jest Duch Święty?". Wszystkie powyższe wersety nie przeczą osobowości Ducha Świętego. Mało tego, werset z Dz 1, 8 mówi nam, że Duch Święty posiada moc, czyli sam nie jest bezosobową mocą. Widać to w tekście oryginalnym:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.504
Strażnica Nr 4 2016
str.14
Apologia Boskiej Osoby Ducha Świętego w odpowiedzi na antytrynitarną doktrynę Świadków Jehowy Apologia Boskiej Osoby Ducha Świętego w odpowiedzi na antytrynitarną doktrynę Świadków Jehowywyd.2015 Apologia Boskiej Osoby Ducha Świętego w odpowiedzi na antytrynitarną doktrynę Świadków Jehowy
Strażnica Nr 4 2016
str.102
Strażnica Nr 4 2016
str.103
Strażnica Nr 4 2016
str.104
Strażnica Nr 4 2016
str.105
Strażnica Nr 4 2016
str.106
Strażnica Nr 4 2016
str.107
Zobacz:

Strażnica Nr 4 2016
Nr 4 2016
Strażnica Nr 4 2016
str.15

Nie wiem, dlaczego Świadkowie Jehowy piszą o naukach "kościoła" z małej litery. Dla mnie kościół to budynek, a Kościół to zgromadzenie wyznawców Chrystusa, którego On jest Głową. Świadkowie Jehowy pytają, więc odpowiem, że nauka mojego Kościoła jest zgodna z Biblią, czego nie można powiedzieć o ciągle zmieniających się naukach Świadków Jehowy:

Zobacz:

Strażnica Nr 4 2016
str.15

Królestwo Boże nie jest żadnym rządem. Werset z Dn 2, 44 nie mówi ani słowa o rzekomym rządzie.

Zob.::
            Dn 2, 44
Biblia Tysiąclecia

Chodzi tutaj o królestwo mesjańskie. Chrześcijanie widzą w nim ustanowione przez Jezusa królestwo Boże:

                    Łk 16, 16
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
    Łk 17, 20-21
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum
   Rz 14,16-18
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
"Królestwo Boże przedstawia się jako zjawisko dwufazowe: zaczyna się na ziemi - szczytem sięga nieba; wstępuje się do niego w doczesności - w pełni zażywa się go w wieczności; tworzy rodzinę Bożą na ziemi z Bogiem jako Ojcem, niewidzialnym, ale przez wiarę odczuwalnym - jest rodziną Bożą w niebie, gdzie Boga ogląda się "twarzą w twarz" (1Kor 13, 12). Chrześcijanie już na ziemi są obywatelami nieba (Ef 2, 19). Można więc powiedzieć: Królestwo Boże już jest i jeszcze nie; już się do niego wchodzi, a jeszcze w pełni się w nim nie jest; już się je ma, a jeszcze się go w pełni nie posiada. (...) Na tle tych rozważań wiadomo teraz, dlaczego Mateusz i Łukasz posługują się czasem teraźniejszym mówiąc o ubogich, których jest Królestwo Boże. Jest ono nagrodą za ubóstwo, nagrodą, którą się otrzymuje już na ziemi, ale na którą się również zasługuje przez wyrzeczenia, by je w pełni posiąść w niebie. Ubóstwo jest wartością najwyższą i uprzywilejowaną." (Błogosławieństwa Ewangelijne, wyd.1990, str.103, str.104)

O takie Królestwo Boże prosimy w modlitwie Pańskiej.


Strażnica Nr 4 2016
str.15
Zobacz:

Strażnica Nr 4 2016
str.15

Jakie zamierzenie wobec ziemi i ludzkości ma Bóg? Co do ziemi:

Iz 24, 19-20
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
2 P 3, 10
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Co do ludzi:

Kara i nagroda wg Ps 37 w świetle Nowego Testamentu:

Mt 13, 40-42
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Mt 13, 43
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Mt 25, 41
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Mt 25, 34
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024