"Czego prosty posiłek uczy nas
o niebiańskim Królu" (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2021-05-14

nastepna część
Strażnica styczeń 2019Styczeń 2019 Strażnica styczeń 2019 Strażnica styczeń 2019str.20

Już na początku tego artykułu Świadkowie Jehowy dokonują manipulacji tekstem Pisma Świętego. Pismo Święte nie mówi, iż kiedy Pan Jezus wziął chleb i wino w swoje ręce, powiedział: "to oznacza moje ciało" oraz "to oznacza moją krew". Pan Jezus powiedział: to jest moje ciało i to jest moja krew. Potwierdza to interlinia Świadków Jehowy zamieszczona na ich oficjalnej stronie:

Interlinia

Mt 26, 26. 28

Interlinia Interlinia
Mt 26, 26 Mt 26, 28
"this is the body of me" "this for is the blood"
"to jest ciało moje" "to jest krew"

Oraz wersja papierowa:

Najlepszy dostępny

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Mt 26, 26

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.139
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.140

Mt 26, 28

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.140
Lewa szpalta Prawa szpalta
"this is the body of me" "this means my body"
"to jest ciało moje" "to oznacza ciało moje"
"this for is the blood" "this means my blood"
"to jest krew moja" "to oznacza moją krew"

Z tym, że w prawej szpalcie mamy już angielski tekst Przekładu Nowego Świata, z którego Świadkowie Jehowy tłumaczą na inne nowożytne języki. Jak się ma środki i chęć do zmiany tekstu Pisma Świętego, by doktryna pasowała do własnej Biblii, to można zrobić już wszystko:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.39
New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Mt 26, 26. 28

New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures
str.1343
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1389

Zastanówmy się nad takim aspektem. Świadkowie Jehowy pewnie przyznają, że katolicka dogmatyka jest sprzeczna z Pismem Świętym i każdy ksiądz nie uczy prawdy. W przypadku Eucharystii ksiądz błądzi, ponieważ chleb i wino nie stają się podczas każdej Mszy Świętej Ciałem i Krwią Chrystusa. Z taką argumentacją zgodzą się Świadkowie Jehowy. Kiedy ksiądz katolicki porzuca wiarę katolicką i zaczyna nauczać, że chleb i wino to tylko symbole, to czy były już ksiądz naucza prawdy? Przecież takie nauczanie zgadza się z nauką Świadków Jehowy. To przecież tylko symbole, prawda?

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001
str.229

Wszystko jest jasne. Czy były ksiądz katolicki naucza tak samo jak Świadkowie Jehowy? Ależ oczywiście. Tym katolickim księdzem był Johannes Greber, o którym kiedyś wspominało Towarzystwo Strażnica:

Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowymwyd.ok.1958 Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym
Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym
str.78
Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym
str.79

A więc sprawa jest jasna. Były ksiądz katolicki porzuca kapłaństwo i zostaje spirytystą, czyli... zaczyna wywoływać duchy. Wydaje też książkę i we wstępie pisze:

Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchów Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchów Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchów Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchów
Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchówstr.257
"Nauki, które otrzymałem, odnoszące się do praw rządzących komunikacją duchów ze światem materialnym, jak i całe moje osobiste doświadczenie z tym związane, rzuciły wiele światła na wydarzenia dotyczące Biblii, których wówczas nie potrafiłem zrozumieć, i sprawiły, że wszelkie niejasności zostały wyjaśnione. Co więcej, byłem w stanie zrozumieć wiele spraw, o których słyszałem lub czytałem w późniejszym czasie, dotyczących wydarzeń o charakterze nadprzyrodzonym." (tłum. M.B.)

Porównajmy na podstawie powyższej książki co nauczał spirytysta Johannes Greber, z naukami Świadków Jehowy i sami wyciągnijmy wnioski:

Bóg posiada ciało
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"Formy materialne są obrazem form duchowych, i skoro wszelka materialna rzecz posiada formę i kształt, to również posiadają ją wszystkie duchowe rzeczy, z Bogiem włącznie (...) Skoro Bóg posiada kształt, to może być widziany przez inne duchy" (str.260-261) "Ciała istot duchowych (Boga, Chrystusa i aniołów) odznaczają się wielką chwałą" (Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 wyd.2006, str.385)

Bóg nie jest wszechobecny
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"Skoro Bóg posiada kształt i osobowość, to On nie jest wszechobecny (...) jako osobowy duch nie jest On wszędzie" (str.261) "Prawdziwy Bóg nie jest wszechobecny, ponieważ Biblia mówi, że przebywa w określonym miejscu (...) Swój tron ma w niebiosach" (Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 wyd.2006, str.262)

Bóg nie jest wszechwiedzący
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"Masz wiele dowodów na to że ja jestem wiernym duchem (...) Kiedy mówię ci, że Bóg nie posiada wiedzy uprzedniej na temat wolnych wyborów ludzi, to ja nie pozbawiam go Jego wielkości. (...) takiej nieomylnej wszechwiedzy nie posiada żaden duch, nawet sam Bóg" (str.263, 265) "Tak samo Jehowa może przewidzieć bieg wydarzeń, ale — jak na to wskazuje Biblia — korzysta z tej zdolności wybiórczo i rozważnie, uwzględniając wolną wolę, którą obdarzył swe ludzkie stworzenia" (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd. 2001, str.269)

Chrystus jest Bożym pierwszym i najwyższym stworzeniem
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"Chrystus jest najwyższym z duchów stworzonych przez Boga i jedynym który został stworzony bezpośrednio. (...) Chrystus sam nie jest Bogiem, lecz tylko pierwszym z Bożych synów. (...) Chrystus jest najwyższym duchem którego wszechmogący Bóg mógł stworzyć. Chrystus (...) jest pierwszym stworzonym "synem Boga", Jego najwyższym i najdoskonalszym Stworzeniem"
"Stąd Chrystus jest Synem Boga, i nie twierdził że jest kimś więcej. Nie jest Bogiem. Nigdy nie powiedział: "Ja jestem Bogiem" (str.301, 267)
"Z Pisma Świętego wynika zatem, że Słowo (Jezus w swym bycie przedludzkim) to pierwsze stworzenie Boga, Jego pierworodny Syn (...) on zaś jako jedyny został stworzony bezpośrednio przez Ojca" (Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 wyd.2006, str.973)

Chrystus jest Bożym wykonawcą stworzenia, nie jest Stwórcą
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"Dzięki pierwszemu stworzonemu Synowi Boga, cały świat duchów powstał do istnienia, nie poprzez bezpośrednie Boskie stworzenie (...) ale został stworzony poprzez Syna któremu Bóg udzielił mocy twórczej" (str.267-268) "Udział w dziele stwórczym nie oznacza jednak, że Syn był współstwórcą, stojącym na równi z Ojcem. Moc stwórcza pochodziła od Boga, władającego swym świętym duchem, czyli czynną siłą" (Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 wyd.2006, str.973)

Chrystus nie jest Bogiem
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"Widzisz jak nielogicznym jest dla twej [Grebera] poprzedniej religii utrzymywać że Chrystus jest Bogiem na podstawie twierdzenia: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" w świetle faktu, że ta sama jedność pomiędzy nim jest obiecana dla wszystkich wierzących" (str.333) "Jezus został oskarżony o bluźnierstwo w następstwie swej wypowiedzi: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" (Jn 10:30). Nie twierdził bynajmniej, że jest Ojcem ani że jest Bogiem" (Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 wyd.2006, str.975)
"Stąd Chrystus jest Synem Boga, i nie twierdził że jest kimś więcej. Nie jest Bogiem. Nigdy nie powiedział: "Ja jestem Bogiem"" (str.330) "A czy Jezus mówił kiedykolwiek, że jest Bogiem? Nie, nigdy. Biblia nazywa go raczej Synem Bożym"" (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi wyd.1990, str.39)

Chrystus nie zmartwychwstał cieleśnie z martwych
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"Nawet fizyczne ciało Chrystusa nie zostało wzbudzone z martwych" (str.385) "A co się stało z fizycznym ciałem Jezusa? (...) Bóg usunął bowiem ciało Jezusa (...) Poza tym był pierwszym, który miał być wskrzeszony jako osoba duchowa" (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, str.144, 172)

Ukazywania się Chrystusa po zmartwychwstaniu były materializacjami
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"Materializowawszy się w ludzkiej formie, Chrystus pojawiał się dla tych którzy byli mu najbliżsi za życia na ziemi (...) Fakt, że po śmierci ziemskiej Chrystus ukazywał się swoim uczniom w formie materialnej prowadził cię do błędnego wniosku, że Jego duch ponownie wstąpił w jego poprzednie ciało fizyczne. W rzeczywistości On czynił się widzialnym w taki sam sposób w jaki wszystkie duchy to czynią - określamy to materializacją jego duchowego ciała" (str.351, 387) "Jezus tylko się materializował" (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, str.144)
"Jednakże przez 40 dni po zmartwychwstaniu Jezus ukazywał się swym uczniom w różnych materialnych ciałach, podobnie jak w starożytności pokazywali się ludziom aniołowie. Tak samo jak oni mógł w dowolnej chwili materializować i dematerializować ludzkie ciało, by dostarczyć namacalnego dowodu, że został wskrzeszony" (Wnikliwe poznawanie Pism Tom 2 wyd.2006, str.1166)

Trójca jest ludzkim wymysłem
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"Nauczasz jedności trzech osób w Bogu (...) To jest część ludzkiego błędu i jest absurdem (...) Chrystus nauczał o jednoosobowym Bogu (...) Nic nie wiedział o trójjedynym Bogu którego naucza Kościół Katolicki i pozostałe chrześcijaństwo. Tylko Ojciec jest Bogiem" (str.265, 364) "Pismo Święte z bardzo prostego powodu nie uczy o Trójcy - nie jest to pogląd biblijny. Gdyby Bóg był trójjedyny, z pewnością by to wyraźnie oznajmił, umożliwiając Jezusowi i jego naśladowcom uczenie o tym drugich" (Strażnica 1 listopada 1991, str.23)

Doktryna na temat piekła
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"Doktryna do której przylgnąłeś z zadziwiającą wytrwałością... że istnieje "wieczne piekło". (...) To jest całkowicie błędna, wymyślona przez ludzi idea. (...) nie ma tekstów w Biblii na poparcie twojej ludzkiej i nieprawdziwej doktryny wiecznego piekła" (str.377, 379) "w zawiązku tym nasuwa się pytanie: Czy Bóg Wszechmocny stworzył takie miejsce męki? (...) Pomyśl! Jeżeli w sercu Boga nigdy nie powstała myśl o paleniu ludzi w ogniu, to czy byłoby rzeczą rozsądną wierzyć, że stworzył ogniste piekło dla tych, którzy nie chcą Mu służyć?" (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, str.81)

Nauka o symbolu Ciała i Krwi Pańskiej
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"To jest symbol mojego ciała (...) To jest symbol mojej krwi" (The New Testament, wyd.1937, str.64) "Chleb ten był symbolem jego bezgrzesznego ciała (...) Wino było symbolem jego krwi" (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001, str.229)

A więc Johannes Greber jako spirytysta jak się patrzy. W roku 1937 wydaje swój własny przekład Nowego Testamentu. Jego żona miała jako medium podczas seansów spirytystycznych otrzymywać od duchów wyjaśnienia, w jaki sposób należy oddać niektóre wersety Pisma Świętego. Jak duchy podpowiedziały w jaki sposób oddać słowa Pana Jezusa:

Johannes Greber Nowy Testament Johannes Greber Nowy Testamentwyd.1937 Johannes Greber Nowy Testament Johannes Greber Nowy Testament

Mt 26, 26-28

Johannes Greber Nowy Testamentstr.64

Mk 14, 22-24

Johannes Greber Nowy Testamentstr.99
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
„Take and eat this. It is the symbol of my body”
„For this is the symbol of my blood” (Mt 26, 26. 28)

„it is the symbol of my body”
„This is the symbol of the blood” (Mk 14, 22. 24)
"Ustanawiając Pamiątkę, Jezus tak powiedział o przaśnym chlebie, który podał apostołom: „To oznacza moje ciało” (Marka 14:22). Chleb ten był symbolem jego bezgrzesznego ciała
Podając wiernym apostołom wino, Jezus powiedział: „To oznacza moją ‚krew przymierza’, która ma być wylana za wielu” (Marka 14:24). Wino było symbolem jego krwi."

O tym, że The New Testament spirytysty Grebera został dostosowany do doktryny spirytystycznej, świadczy m.in nie tylko zmiana słów Jezusa w powyższych wersetach, ale też poprzez użycie określenia medium wobec osób posiadających dar języków w 1 Liście do Koryntian:

1 Kor 12, 28

Johannes Greber Nowy Testamentstr.307

O spirytystycznym rodowodzie Nowego Testamentu Grebera wspominają nawet Świadkowie Jehowy w jednej ze swoich publikacji:

Strażnica 1961 Nr 81961 Nr 8 Strażnica 1961 Nr 8str.3

Tekst w oryginale z The New Testament

Johannes Greber Nowy Testament Johannes Greber Nowy Testamentstr.15

Ciekawe zakończenie jest w tej broszurze Świadków Jehowy, która już była cytowana powyżej:

Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowymwyd.ok.1958 Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym
Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym
str.84

Jeżeli The New Testament Grebera był inspirowany przez demony podczas seansów spirytystycznych, a tłumaczenie Grebera Mt 26, 26-28 oraz Mk 14, 22-24 jest tożsame z nauką Świadków Jehowy, to... niech każdy sam wyciągnie sobie wnioski.

Zobacz:
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023