Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz. 5)

Autor: Włodzimierz Bednarski

poprzednia część nastepna część

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz. 5)

 

Niezgodności Biblii Towarzystwa Strażnica z jego przekładem międzywierszowym

W pierwszych dwóch częściach tego artykułu omówiliśmy szereg zagadnień związanych z Biblią Świadków Jehowy, które przedstawiliśmy w następujących rozdziałach:

 

Komitet przekładu

„Przekład” z języka angielskiego?

Nazwa Biblii

Krytyka przekładu

Dostosowywanie Biblii do nauk Towarzystwa Strażnica.

 

W części trzeciej i czwartej tego artykułu przedstawiliśmy rozdział, w którym podjęliśmy tematykę, którą tu będziemy nadal omawiać. Oto jego tytuł:

 

Porównanie przekładu międzywierszowego Towarzystwa Strażnica z jego oficjalnym tekstem biblijnym oraz różne niezgodności i niekonsekwencje w Biblii Świadków Jehowy.

 

Zagadnienia dodatkowe, których tu nie poruszaliśmy, podejmują publikacje wymienione na końcu naszego opracowania.

 

Porównanie przekładu międzywierszowego Towarzystwa Strażnica z jego oficjalnym tekstem biblijnym oraz różne niezgodności i niekonsekwencje w Biblii Świadków Jehowy

 

W tym rozdziale podzieliliśmy teksty Towarzystwa Strażnica na grupy tematyczne i w nich porównaliśmy szereg wersetów biblijnych i nauk tej organizacji.

Z racji tej, że krytycy Biblii Świadków Jehowy napisali, iż przekład ten ma szczególnie charakter unitariański, dlatego najwięcej uwagi poświęcimy Jezusowi Chrystusowi i Jego Bóstwu oraz Duchowi Świętemu.

Towarzystwo Strażnica nawet nie ukrywa tego ‘dostosowywania’ swego Pisma Świętego do swojego antytrynitaryzmu:

 

Przekład Nowego Świata oddaje Bogu cześć między innymi także przez to, że jest wolny od wpływu nauki o trójcy” (Strażnica Nr 12, 1964 s. 9).

 

Inne fragmenty o Jezusie

 

1) Dz 10:36 – „przez Jezusa Chrystusa: Ten jest Panem wszystkich innych” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

Towarzystwo Strażnica dodało w tym wersecie słowo „innych”. Choć niewiele ono tu wnosi, ale nie ma go w oryginale, co ukazuje przekład grecko-angielski Świadków Jehowy: this is of all (them) Lord (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985). Natomiast ich angielska Biblia wspomniany wyraz umieszcza w nawiasie kwadratowym: this One is Lord of all [others] (New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984). Nie wiadomo do czego określenie to potrzebne jest Świadkom Jehowy. Jakich „wszystkich innych” ludzi Jezus jest Panem?

 

2) J 7:12 - „Jedni mówili: »To dobry człowiek«. Drudzy mówili: »Wcale nie, tylko w błąd wprowadza tłum«” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

W oryginalnym tekście nie ma w tym wersecie słowa „człowiek”, co ukazuje Towarzystwo Strażnica w swym przekładzie grecko-angielskim: Good he is (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).

 

3) J 10:38 – „Ojciec jest w jedności ze mną, a ja w jedności z Ojcem(„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

W tym wersecie, jak i w J 14:10-11, 20, Towarzystwo Strażnica dodało w swej Biblii słowo „jedność”, którego nie ma w oryginale greckim. Ten fakt ukazuje dosłowny przekład grecko-angielski wydany przez tę organizację:

 

that in me the Father and I in the Father (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).

 

4) J 14:10-11 – „Czy nie wierzysz, że ja jestem w jedności z Ojcem, a Ojciec jest w jedności ze mną? Tego, co do was mówię, nie mówię sam z siebie; lecz Ojciec, który pozostaje w jedności ze mną, dokonuje swych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w jedności z Ojcem, a Ojciec w jedności ze mną(„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

Patrz omówienie J 10:38.

 

5) J 14:20 – „W owym dniu będziecie wiedzieć, że ja jestem w jedności z moim Ojcem, a wy w jedności ze mną, ja zaś w jedności z wami(„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

Patrz omówienie J 10:38.

 

6) Towarzystwo Strażnica tak oto oddało w roku 1994 tekst Mt 9:10:

 

„Później, gdy Jezus w domu półleżał przy stole, oto wielu poborców podatkowych oraz grzeszników przyszło i zaczęło się kłaść z Jezusem i jego uczniami” („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994).

 

W roku 1997, wobec tego, że wielu dostrzegało w fragmencie tym scenkę z pogranicza homoseksualizmu, organizacja ta zmieniła swój tekst dodając frazę „do posiłku”, chociaż tych słów nie ma w oryginale:

 

Mt 9:10 - „Później, gdy Jezus w domu półleżał przy stole, oto wielu poborców podatkowych oraz grzeszników przyszło i zaczęło się kłaść do posiłku z Jezusem i jego uczniami” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

Widzimy z tego, jak ktoś, kto chce być oryginalny i zamiast tradycyjnego „siadać” chce oddać słowa Biblii poprzez „kłaść się”, wpada w tarapaty, a później brnie w nich 'prostując' tekst o frazy, których brak w oryginale.

 

7) Łk 2:8 – „W tej samej krainie byli też pasterze, przebywający pod gołym niebem i strzegący nocą swych trzód” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

Towarzystwo Strażnica z powodów doktrynalnych dodało w tym wersecie słowa „pod gołym niebem”. Chce ono zasugerować, że dnia 25 grudnia nie mogli pasterze siedzieć „pod gołym niebem”, bo byłoby im zbyt zimno, więc musiał ten epizod zdarzyć się około 1 października, jak naucza ta organizacja. Omawianej frazy nie ma w tekście greckim, a Towarzystwo Strażnica ukazuje to w swym przekładzie międzywierszowym tłumacząc ten fragment „słowo w słowo” następująco:

 

Łk 2:8 – And shepherds were in the country the very living in the fields and guarding watches of the night upon the flock of them (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).

 

Natomiast w swoim angielskim tekście oficjalnym dodało ono frazę out of doors (New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984).

 

Duch Święty

 

1) Mt 22:43-44 - „Jak to więc jest, że Dawid pod natchnieniem nazywa go ‚Panem’, mówiąc: ‚Jehowa rzekł do mego Pana: »Siądź po mojej prawicy, aż położę twych nieprzyjaciół pod twoje stopy«’?” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

W tym wersecie w przekładzie międzywierszowym Towarzystwo Strażnica słowo greckie oddało jako “in spirit” (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985). To samo ukazuje też przypis do Mt 22:43 (Lit., “in spirit.” Gr., en pneu′ma·ti; Lat., in spi′ri·tu; J17,18(Heb.), ba·ru′ach) w New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984.

 

2) Ga 6:1-2, 7 - „Bracia, jeśli nawet jakiś człowiek uczyni fałszywy krok, zanim to sobie uświadomi - wy, którzy macie kwalifikacje duchowe, próbujcie skorygować takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na samego siebie, żebyś czasem i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście i w ten sposób spełnijcie prawo Chrystusowe. (...) Nie dajcie się wprowadzić w błąd: Bóg nie jest kimś, z kogo można drwić” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

W tym wersecie w przekładzie międzywierszowym Towarzystwa Strażnica słowo greckie pneumatikoi oddano jako spiritual (ones) (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985), ale w oficjalnym przekładzie już jako spiritual qualifications (New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984).

 

3) Kol 1:6-8 - „która stała się u was obecna, a wydaje owoc i wzrasta na całym świecie, tak jak wśród was, od dnia, gdyście usłyszeli i dokładnie poznali niezasłużoną życzliwość Bożą w prawdzie. Tego się nauczyliście od Epafrasa, naszego umiłowanego współniewolnika, który za nas jest wiernym sługą Chrystusa i który nam wyjawił waszą miłość pod względem duchowym” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

W tym wersecie w przekładzie międzywierszowym słowo greckie oddano jakoin spirit” (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985). To samo ukazuje też przypis do Kol 1:8 (Lit., “in spirit.”) w New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984.

 

4) 1Tm 4:1-6 - „Jednakże natchniona wypowiedź wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach niektórzy odpadną od wiary, zwracając uwagę na zwodnicze natchnione wypowiedzi oraz nauki demonów, przez obłudę ludzi, którzy mówią kłamstwa, napiętnowanych w sumieniu jakby rozpalonym żelazem, zabraniających zawierania związków małżeńskich, nakazujących powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby były spożywane z dziękczynieniem przez tych, którzy mają wiarę i dokładnie znają prawdę. Wszystko bowiem, co Bóg stworzył, jest wspaniałe i niczego nie należy odrzucać, jeśli się to przyjmuje z dziękczynieniem, gdyż zostaje uświęcone przez słowo Boże i modlitwę nad tym. Dzięki udzielaniu braciom tych rad będziesz wspaniałym sługą Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i szlachetnej nauki, za którą wiernie poszedłeś” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

W tym wersecie w przekładzie międzywierszowym słowo greckie oddano jako “spirit” (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985 (w przypisie Or, “the spirit”). To samo ukazuje też przypis do 1Tm 4:1 (Or, “the spirit.”) w New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984.

 

5) 1J 4:1-3 - „Umiłowani, nie każdej natchnionej wypowiedzi wierzcie, lecz sprawdzajcie natchnione wypowiedzi, czy pochodzą od Boga, ponieważ wyszło na świat wielu fałszywych proroków. Po tym poznajecie natchnioną wypowiedź od Boga: Każda natchniona wypowiedź, która wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, pochodzi od Boga, ale każda natchniona wypowiedź, która nie wyznaje Jezusa, nie pochodzi od Boga. Jest to natomiast natchniona wypowiedź antychrysta, o której słyszeliście, iż przychodzi, i która już teraz jest na świecie” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

W tych wersetach w przekładzie międzywierszowym słowo greckie oddano jakospirit” (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985). To samo ukazuje też przypis do 1J 4:1 (“Inspired expression.” Lit., “spirit.” Gr., pneu′ma·ti; Lat., spi·ri′tu·i; J17,18,22(Heb.), ru′ach) w New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984.

 

6) 2Kor 3:17 - „Jehowa zaś jest Duchem; a gdzie duch Jehowy, tam wolność” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

W tym wersecie jest niezgodność z oryginalnym tekstem greckim (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985). Organizacja ta sama przyznała to pośrednio publikując w swym grecko-angielskim Nowym Testamencie słowa oryginału i bezpośrednie tłumaczenie tych słów. Oto angielski tekst międzywierszowy:

 

2Kor 3:17 - The but Lord the spirit is; where but the spirit of Lord, freedom (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985, s. 794).

 

Jak widzimy, grecki termin Kyrios (Pan) oddano tu dwukrotnie słowem Lord (Pan), a nie „Jehowa”.

 

7) Biblia Świadków Jehowy tylko jeden raz (!) zamieściła za określenie „Duch Boży” frazę „czynna siła Boża” (Rdz 1:2). Czy nie jest to dziwne, że na jednym wersecie oparta jest cała interpretacja tej organizacji dotycząca Ducha Świętego?

Mało tego, w przypisie do Rdz 1:2 w swej angielskiej Biblii Towarzystwo Strażnica przyznaje, że w wersecie tym jest słowo „duch” (ang. spirit):

 

“And … active force (spirit).” Heb., weru′ach. Besides being translated “spirit,” ru′ach is also translated “wind” and by other words that denote an invisible active force (New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984).

 

Być może wstawienie określenia „czynna siła Boża”, już na początku Biblii, w drugim jej wersecie, jest jakimś ‘zagraniem’ psychologicznym ze strony Towarzystwa Strażnica. Zapewne każdy Świadek Jehowy, czytając Pismo Święte, ma później wszystkie wersety o Duchu Świętym dopasowywać do tekstu z Rdz 1:2.

 

8) „W Księdze Rodzaju 1:2 Biblia mówi, że »nad powierzchnią wód to tu, to tam przemieszczała się czynna moc [‘duch’ (po hebrajsku: ru′ach)] Boża«. Duch Boży był czynną mocą, której Bóg użył do ukształtowania ziemi” („Czy wierzyć w Trójcę?” 1989 s. 20).

 

 „(...) »czynna moc Boża« przygotowywała ziemię na mieszkanie dla człowieka (...) Rodzaju [1 Mojżeszowa] 1:2-25, NW)” (Strażnica Nr 1, 1993 s. 4).

 

Gdy Towarzystwo Strażnica stwierdziło w roku 1994, że Duch Święty jest „siłą”, a nie „mocą”, zmieniło swe słowa biblijne (o tym szerzej pisaliśmy w innym rozdziale):

 

Rdz 1:2 - „czynna siła Boża przemieszczała się tu i tam nad powierzchnią wód” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

9) W angielskiej Biblii Świadków Jehowy, w przypisach, w kilku miejscach zamieszczono zamiennie za termin spirit (duch) określenie angielskie active force (czynna siła) (patrz przypisy do Mt 3:11, Mk 1:12, Łk 4:1, J 3:5, 14:17, Dz 2:17; New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984). To samo dotyczy tekstów ze Starego Testamentu (patrz jw. przypisy do Ez 11:5, 24, Mi 2:7).

Być może zamieszczenie na początku każdej Ewangelii i w Dziejach Apostolskich w przypisie określenia „czynna siła” ma za zadanie odpowiednio ukierunkować czytelnika Biblii.

 

10) Niekonsekwencją Towarzystwa Strażnica było wydawanie i używanie przez Świadków Jehowy przekładu międzywierszowego pt. The Emphatic Diaglott 1942. Ten Nowy Testament zawierał słowa, które wskazywały na okazywanie czci Duchowi Świętemu. Dotyczy to tekstu 1P 4:14, który przez nowy polski przekład interlinearny został oddany następująco:

 

„u nich doznaje krzywdzącego mówienia, u zaś was jest otaczany chwałą” („Grecko-polski Nowy Testament wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi” tłum. ks. prof. dr hab. R. Popowski SDB, dr M. Wojciechowski, Warszawa 1993, s. 1114, przypis).

 

Świadkowie Jehowy jednak nie uznają Ducha Bożego za osobę, więc nie wiadomo dlaczego używali The Emphatic Diaglott i wielokrotnie cytowali ten werset w takiej formie w swych publikacjach (patrz np. „Harfa Boża” 1921, 1929 s. 300-301; „Stworzenie” 1928 s. 264; ang. Strażnica 01.03 1938 s. 74).

W kolejnym swym przekładzie międzywierszowym Towarzystwo Strażnica nie zamieściło już tekstu 1P 4:14 z omawianymi słowami (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1969).

 

Bóg osobą

 

1) Świadkowie Jehowy w swej Biblii w co najmniej 5 miejscach (2Krn 19:2, Hi 1:12, 2:7, Dz 3:19, Hbr 9:24) w stosunku do Boga użyli słowo „osoba”, ale w swym grecko-angielskim przekładzie (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985) użyte w tych wersetach słowo greckie tłumaczą w Dz 3:19 i Hbr 9:24, jako angielskie face, co znaczy „oblicze, twarz”. To samo Świadkowie Jehowy podają w przypisach do Dz 3:19, Hi 1:12 i 2:7 w New World Translation of the Holy Scriptures - With References. Widać więc, że Boga Ojca nie różni od Ducha Świętego nazwanie Go bezpośrednio „osobą”. Natomiast na tym wątpliwym słowie „osoba” Towarzystwo Strażnica buduje swoją doktrynę antytrynitarną:

 

„Czy Bóg jest rzeczywistą osobą? Hebr. 9:24: »Chrystus wszedł (...) do samego nieba, żeby się teraz na naszą rzecz ukazywać przed osobą Boga«.” („Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” 2001 s. 50).

 

„Widać więc wyraźnie, że duch święty nie jest osobą” (Strażnica 01.10 2009 s. 5).

 

Krzyż

 

1) Świadkowie Jehowy w swym grecko-angielskim przekładzie (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures s. 1157), w edycji z roku 1969, w Dodatkach poświęconych krzyżowi, „prorokowali”, że w najbliższym czasie archeologia dostarczy dowodów na to, że przybijano do pala, a nie do krzyża.

Jednak w roku 1971, jak podaje Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 23 s. 26), archeologia dostarczyła dodatkowych dowodów dotyczących krzyżowania. Dlatego w edycji z roku 1985, w wyżej wymienionym tekście grecko-angielskim, jak i w „Chrześcijańskich Pismach Greckich w Przekładzie Nowego Świata” (1994 s. 419) w Dodatkach, nie zamieszczono już tego „proroctwa”. Oto ono:

 

The passing of time and further archaeological discoveries will be certain to prove its correctness. Even now the burden rests upon all who contend for the religious tradition to prove that Jesus died on more than a simple stake (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1969 s. 1157).

 

Tłumaczenie: „Upływ czasu i kolejne odkrycia archeologiczne na pewno potwierdzą jego poprawność. Nawet teraz obowiązek przeprowadzenia dowodu spoczywa na wszystkich, którzy upierają się przy religijnej tradycji, że Jezus umarł na czymś więcej niż na prostym słupie” (jw.).

 

A oto słowa z roku 1971, po których Towarzystwo Strażnica wycofało swoje „proroctwo” w nowszych Bibliach:

 

„»WYKOPALISKA dowodzą, że skazaniec na krzyżu był przekrzywiony«. Czy widziałeś, czytelniku, taki nagłówek w którejś z gazet ze stycznia 1971 roku? (...) Archeolodzy izraelscy odkryli pierwszy dowód rzeczowy aktu ukrzyżowania i na jego podstawie oświadczyli dzisiaj, że być może Jezus Chrystus poniósł śmierć w innej pozycji niż to widać na tradycyjnym krzyżu” (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 23 s. 26).

 

2) Niekonsekwencją Towarzystwa Strażnica jest fakt wydawania jeszcze w roku 1942 Nowego Testamentu międzywierszowego The Emphatic Diaglott, który zawiera słowo „krzyż”. Kto odrzucił w roku 1936 krzyż, nie powinien wydawać Nowego Testamentu z „krzyżem”, skoro głosi o „palu” (o wydawaniu tego przekładu pisaliśmy powyżej). Wydaje się, że Towarzystwo Strażnica nie tylko do roku 1942 wydawało The Emphatic Diaglott, ale i później. Czy godzi się, by wyznanie uznające krzyż za znak falliczny produkowało i rozprowadzało tekst, w którym mowa jest wielokrotnie o krzyżu. O tym, że nadal po roku 1942 rozprowadzano ten Nowy Testament świadczy wzrastający jego nakład:

 

„Od roku 1926 podjęło się ono nawet drukowania Biblii na własnych maszynach drukarskich. Biblia »The Emphatic Diaglott«, do której Towarzystwo ma prawa autorskie i płyty drukarskie, została po raz pierwszy wydrukowana na własnych maszynach drukarskich w roku 1926. Odtąd wydrukowano jej 166 244 egzemplarzy” (Strażnica Nr 4, 1962 s. 10).

 

„Najpierw opublikowano The Emphatic Diaglott, którego formy drukowe należały do Towarzystwa już od 24 lat. W grudniu roku 1926 przekład ten wyszedł spod maszyny płaskiej w drukarni Towarzystwa przy Concord Street w Brooklynie. Do tej pory wyprodukowano 427 924 egzemplarze tej Biblii” („Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego” 1995 s. 607).

 

3) Towarzystwo Strażnica w tekstach Dz 5:30, 10:39, 13:29, Ga 3:13 i 1P 2:24 umieszcza w swej Biblii słowo „pal” (w ang. stake). Tymczasem występujący w tych wersetach grecki termin xylon tłumaczy ono w swym przekładzie międzywierszowym na angielski termin wood (drzewo) (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).

Mało tego, w przypisach w swej angielskiej wersji podaje, że można w tych wersetach użyć słowa tree (drzewo) (patrz New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984).

Ciekawe, że poprzedni przekład międzywierszowy, wydawany przez Towarzystwo Strażnica, w Dz 5:30, 10:39 i 13:29 oddawał greckie słowo xylon poprzez angielski termin cross (krzyż), a w Ga 3:13 i 1P 2:24 przez słówko tree (drzewo) (patrz The Emphatic Diaglott 1942).

 

4) Towarzystwo Strażnica w tekstach Mt 10:38, 16:24, 27:32, 40, 42; Mk 8:34, 15:21, 30, 32; Łk 9:23, 14:27, 23:26; J 19:17, 19, 25, 31; 1Kor 1:17-18; Ga 5:11, 6:12, 14; Ef 2:16; Flp 2:8, 3:18; Kol 1:20, 2:14; Hbr 12:2 umieszcza w swej Biblii określenie „pal męki” (w ang. torture stake). Tymczasem występujący w tych wersetach grecki termin stauros tłumaczy ono w swym przekładzie międzywierszowym na angielski jednym termin stake (pal). Nie ma tam słowa „męki” (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985). Natomiast w miejscach, w których jest mowa w innych Bibliach o „ukrzyżowaniu” Towarzystwo Strażnica oddaje to słowo samym terminem „pal”, bez uzupełnienia określeniem „męki” (np. „zawisł na palu” Mt 26:2; jest dziesiątki takich fragmentów, np. Mt 27:22-23, 26, 31, 35, 38, 44). Używanie dwóch słów „pal męki” nie jest w pełni zgodne z zasadą Towarzystwa Strażnica:

„W miarę możliwości w Przekładzie Nowego Świata starano się przypisać każdemu słowu oryginału greckiego jedno odpowiadające mu słowo polskie” („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994, Przedmowa s. 5).

 

5) Towarzystwo Strażnica przedstawiało w swych przekładach biblijnych (w tym samym fragmencie) różne sposoby argumentacji na temat jednego z greckich herosów, aby potwierdzić swoją naukę o palu. W tych samych fragmentach Prometeusz przywiązany był do pala lub przywiązany był do skał, czyli rozkrzyżowany.

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1969 s.1155 New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984 s. 1577
The verb stau•ro´o meant to fence with pales, to form a stockade or palisade, and this is the verb used when the mob called for Jesus to be impaled. To such a stake or pale the person to be punished was fastened, just as when the popular Greek hero Pro•me´the•us was represented as tied to a stake or stau•ros´. Por. identyczny tekst w New World Translation of the Christian Greek Scriptures 1950, 1952 s. 768; ang. Strażnica 01.11 1950 s. 426. The verb stau•ro´o meant to fence with pales, to form a stockade, or palisade, and this is the verb used when the mob called for Jesus to be impaled. It was to such a stake, or pale, that the person to be punished was fastened, just as the popular Greek hero Prometheus was represented as tied to rocks.

Później Towarzystwo Strażnica całkowicie usunęło fragment o rozkrzyżowanym Prometeuszu. Uczyniło to w nowszym przekładzie międzywierszowym The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985 s. 1149 i w niemieckim przekładzie z referencjami Neue-Welt-Übersetzung der Heiligen Schrift mit Studienverweisen 1986 s. 1641. Nie zamieszczono też go w polskim tekście biblijnym „Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994 s. 417-418.

 

6) Niekonsekwencją Towarzystwa Strażnica przez wiele lat było to, że pomimo iż w roku 1936 odrzuciło krzyż, to nadal używało terminu „ukrzyżowanie [do drzewa]” czy crucifixion i to prawie do czasu wydania swych angielskich „Chrześcijańskich Pism Greckich w Przekładzie Nowego Świata” w roku 1950. Oto przykłady:

 

„[władza] ukrzyżowała tego [ang. crucified]” („Walka o wolność na domowym froncie” 1943 s. 4);

 

„ukazał się w kształcie w jakim był ukrzyżowany” („Prawda was wyswobodzi” 1946 s. 248);

 

„Ucisk, walka, cierpienia, ukrzyżowania [w ang. crucifixion], sprzeciw ze strony przeciwników, karcenie od Boga, doświadczenie ze strony diabła, przykrości i niedostatki, znoszenie krzywdy dla sumienia – wszystko to wymienia Biblia mówiąc, że miłość to cierpi” (Strażnica Nr 9, 1950 s. 12; ang. 01.12 1949 s. 362).

 

Patrz też:

Enemies 1937 s. 119 (Crucify him), s. 124 (crucified by being nailed to a tree), s. 148 (crucifixion), s. 185 (crucifixion), s. 187 (crucified);

 

Uncovered 1937 s. 35 (crucifixion), s. 51 (crucified);

 

Salvation 1939 s. 18 (crucifixion), s. 19 (crucifixion by being nailed to the tree; crucifixion), s. 158 (crucifixion), s. 273 (crucifixion), s. 305 (crucified), 355 (The thief that was crucified at the time of the crucifixion of Jesus);

 

„Krucjata przeciwko chrześcijaństwu” 1939 s. 53 („Jezus został ukrzyżowany”);

 

„Faszyzm czy wolność” 1939 s. 49 („przed swoim ukrzyżowaniem”), s. 50 („umarł na drzewie, ukrzyżowany”);

 

Religion 1940 s. 42 (crucifixion), s. 69 (crucified), s. 108 (crucifixion).

 

7) Towarzystwo Strażnica w swej Biblii twierdzi, że słowo stauros pochodzi od określeń: „ogrodzić słupami”, „otoczyć ostrokołem, palisadą” („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994 s. 418). Zauważmy jednak, że w Biblii Świadków Jehowy padają słowa: „palisada” (Iz 29:3) i „zaostrzone pale” (Łk 19:43), ale w obu wypadkach tekst grecki ma w tych miejscach słowo charaka (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985; por. „Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu” ks. R. Popowski; charaks - palisada, ostrokół, częstokół). Widać więc, że w Biblii słowo „palisada” nie ma nic wspólnego z terminem stauros.

 

8) Towarzystwo Strażnica w swej Biblii, na potwierdzenie swej nauki o palowaniu, przedstawia rycinę, na której skazaniec ma przebite ręce jednym gwoździem („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994 s. 418). To ma potwierdzać przybicie do pala Chrystusa.

Tymczasem tekst biblijny tej organizacji podaje (zgodnie z tekstem greckim), że Jezus miał przebite ręce „gwoźdźmi”:

J 20:25 - „Jeśli nie zobaczę na jego rękach śladu gwoździ” (jw.; por. The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).

 

Mało tego, Towarzystwo Strażnica nawet stanowczo twierdziło, że powyższa rycina ukazała Jezusa na palu (!):

 

„Na przykład Justus Lipsius, rzymskokatolicki uczony żyjący również w XVI wieku, zamieścił w swej książce »De Cruce Liber Primus« rycinę przedstawiającą Jezusa przybitego do prostego pala” (Strażnica Rok CII [1981] Nr 14 s. 21).

 

Jednak w swej Biblii pod tą ryciną Towarzystwo Strażnica już nie używa takiego sformułowania, lecz takie oto słowa:

 

„Rycina przedstawiająca crux simplex” („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994 s. 418).

 

9) Okazuje się, że gdy Towarzystwu Strażnica nie przeszkadzają z powodów doktrynalnych słowa wywodzące się od krzyża, to ich używa w swojej Biblii. Przypomnijmy, że organizacja ta naucza, iż krzyż wiąże się z kultem fallicznym (patrz „Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” 2001 s. 155-156). Oto wspomniane fragmenty:

kość krzyżowa (Kpł 3:9);

krzyżowanie różnych zwierząt (Kpł 19:19);

kreślenie krzyżyków (1Sm 21:13);

pokrzyżowanie zamysłów (Ps 33:10);

skrzyżowanie szlaków (Prz 8:2).

 

10) Towarzystwo Strażnica zwalcza naukę o krzyżu, jako pogańskim znaku, a jednak w swej angielskiej Biblii w przypisie podaje, że wspomniany w Ez 9:4 „znak” miał kształt krzyża:

 

Lit., “you must mark a mark.” The Heb. word for the noun “mark” is taw, the last letter of the Heb. alphabet, which was anciently a cross mark (×). (New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984).

 

Ciekawe, że starszy przekład angielski Towarzystwa Strażnica, miał nieco inne słowa w końcówce w przypisie do Ez 9:4, które w tłumaczeniu wyglądają następująco:

 

„Hebrajskim słowem odpowiadającym rzeczownikowi »znak« jest taw, i ta nazwa została nadana ostatniej literze alfabetu hebrajskiego, którą jest starożytny znak krzyża (x). Lecz to nie znaczy, że »znak« lub taw na czole był krzyżem” (New World Translation of the Hebrew Scriptures, Volume V, 1960).

 

Być może powodem usunięcia z nowszego przekładu słów „lecz to nie znaczy, że »znak« lub taw na czole był krzyżem” były fakty, które przeczyły nauce Towarzystwa Strażnica. Otóż na nagrobkach i ossuariach na cmentarzach żydowskich z okresu przed pojawieniem się chrześcijaństwa widnieją znaki: T lub +, którymi Żydzi oznaczali sprawiedliwych (ilustracje patrz „Krzyż Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory” S. Kobielus s. 218-219). Również z tego powodu, jak podaje S. Kobielus, „W czasach Chrystusa esseńczycy (...) nosili na czołach znak z Księgi Ezechiela” (jw. s. 220). Opisuje to „Dokument Damasceński” (I w. przed Chr.) rękopis B (4Q265 kol. 19).

 

11) Towarzystwo Strażnica, dla potwierdzenia „pala” w swojej Biblii, próbuje powoływać się na jeden z przekładów biblijnych. Jest to jedyne Pismo Święte, do którego odwołuje się ta organizacja:

 

„Dlatego Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata w Ewangelii według Mateusza 27:40-42 oraz w innych miejscach, gdzie występuje stauros, słusznie używa wyrażenia »pal męki«. Podobnie Komentarz żydowski do Nowego Testamentu, wydany po polsku przez katolicką oficynę »Vocatio«, konsekwentnie posługuje się określeniem »pal egzekucyjny« bądź »pal«” (Strażnica 01.03 2011 s. 19).

 

Jednak autor cytowanego komentarza zupełnie nie zgadza się ze Świadkami Jehowy (choć używa słowa „pal”), bo pisze w nim następująco:

 

„Pal egzekucyjny, gr. stauros, tłumaczone zwykle jako »krzyż«. Był to drewniany pionowy pal z poprzeczną belką, bardziej w kształcie dużej litery T niż dzisiejszego symbolu chrześcijańskiego, używany przez Rzymian do egzekucji przestępców, którzy nie byli obywatelami rzymskimi (...). Jednakże w Izraelu pod rzymską okupacją publiczne ukrzyżowania były powszechne: skazaniec niósł poprzeczną belkę z pala, na którym miał być uśmiercony (...) Pseudochrześcijańska sekta zwana Świadkami Jehowy naucza, że Jeszuę umęczono na prostym słupie bez poprzecznej belki. Moje tłumaczenie słowa stauros jako »pal egzekucyjny« ma charakter funkcjonalny, nie zaś symboliczny. (...) Bogaty materiał archeologiczny i historyczny potwierdza fakt, że rodzaj pala egzekucyjnego używanego na terenie Izraela miał poprzeczną belkę (łac. patibulum) i że właśnie ją skazaniec, a zatem i Jeszua, musiał nieść na miejsce kaźni” („Komentarz żydowski do Nowego Testamentu” D. H. Stern, Warszawa 2004, s. 57-58).

 

12) Towarzystwo Strażnica na poparcie tego, że greckie słowo stauros oznacza „pal”, powołuje się w swym przekładzie na taka oto wypowiedź:

 

„Po przedstawieniu wielu dowodów H. Fulda sformułował następujący wniosek: »Jezus umarł na zwykłym palu egzekucyjnym; przemawia za tym: (...) liczne wypowiedzi dawnych ojców kościoła«” („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994 s. 419).

 

Niekonsekwencją tej organizacji jest fakt, że nie przytoczyła ani jednej wypowiedzi tych „licznych wypowiedzi dawnych ojców kościoła”!

 

13) W Biblii Towarzystwa Strażnica są ślady dotyczące krzyża. Oto tekst biblijne i przypisy do nich z angielskiego przekładu:

 

Rdz 40:19 – „Za trzy dni faraon podniesie twoją głowę i zawiesi cię na palu” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

Or, “timber.” Lit., “wood.” Gr., xy′lou; Lat., cru′ce (from crux) (New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984).

 

Rdz 41:13 – „Mnie przywrócono na mój urząd, a tamtego powieszono” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

“Him he hanged,” M; LXX, “that one was hanged”; Vg, “that one was hanged on a torture stake [Lat., cru′ce (from crux)].” (New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984).

 

Joz 8:29 – „I zawiesił króla Aj na palu aż do pory wieczornej; a gdy miało zajść słońce, Jozue wydał nakaz i wtedy zdjęto z pala zwłok” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

“The stake.” Lit., “the tree (wood).” Heb., ha·‛ets′; Gr., xy′lou; Lat., cru′ce. (New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984).

 

Nieuczciwością Towarzystwa Strażnica jest to, że nie podało, iż w tekście Joz 8:29, przy pierwszym słowie „pal”, padają w Septuagincie greckie słowa xylu didymu, a nie tylko xylon, a one oznaczają „podwójne drzewo”, co jest tłumaczone jako „krzyż”. Organizacja ta zaś daje przypis tylko do drugiego słowa „pal”, a w nim występuje rzeczywiście tylko termin xylou (patrz Septuaginta t. I-II dr A. Rahlfs, Stuttgart 1979).

Słusznie więc w tym wersecie ks. J. Wujek użył słowa „krzyż” w swym przekładzie w Joz 8:29 (także w Rdz 40:19, 41:13, 2Sm 21:6). Nie jest to jakaś nowość, bo tak rozumiał to na przykład Orygenes (ur. 185), który o Joz 8:29 pisał:

 

„Króla miasta Aj można porównać z diabłem. Warto się dowiedzieć, w jaki sposób został on ukrzyżowany na podwójnym drzewie. Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa był »podwójny«.” („Homilie o Księdze Jozuego” 8:3).

 

Ciekawe jest to, że starszy angielski przekład Towarzystwa Strażnica miał w przypisie do Joz 8:29 greckie słowa xylon didymon, LXX (patrz New World Translation of the Hebrew Scriptures, Volume I, 1953). Później, jak widać usunięto je. Być może jako niewygodne, bo mówiące o krzyżu.

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023