Widzialny powrót Jezusa w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 1)

Autor: Włodzimierz Bednarski

nastepna część

Widzialny powrót Jezusa w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. )

100 tekstów o widzialnym powtórnym przyjściu Chrystusa z Biblii Towarzystwa Strażnica!!!

 

Świadkowie Jehowy należą do najbardziej zagorzałych przeciwników widzialnego powrotu Jezusa. Towarzystwo Strażnica naucza w sprawie powrotu Chrystusa o:

 

obecności, a nie przyjściu Jezusa;

niewidzialnej obecności Jezusa;

niewidzialnej obecności od roku 1914;

obecności trwającej wiele lat;

obecności, którą interpretuje jako zwrócenie uwagi na ludzkość.

 

Właściwie to te ostatnie stwierdzenie Towarzystwa Strażnica całkowicie dyskredytuje powrót Jezusa rozumiany jako „obecność”. Bo cóż to za „obecność” Pana, skoro on ma tylko z daleka „zwrócić uwagę na ludzkość”? Przytaczamy słowa tej organizacji:

 

„Przyjście Jezusa nie musi oznaczać, że on się gdzieś fizycznie przemieszcza. Przychodzi raczej w tym sensie, że zaczyna zwracać szczególną uwagę na ludzkość lub swoich naśladowców, między innymi po to, by ich osądzić. W ten właśnie sposób przyszedł w roku 1914, kiedy wstąpił na tron i zaczął być obecny jako Król” (Strażnica Nr 5, 2004 s. 16).

 

Aby nie było żadnej wątpliwości co do przedstawionej powyżej nauki Świadków Jehowy przytaczamy pozostałe wypowiedzi dotyczące wymienionych kwestii:

 

„Powrót Chrystusa (...) Należy podkreślić, że przyjście to nie to samo, co obecność” („Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” 2001 s. 252);

 

„istnieją bowiem dowody, że w roku 1914 rozpoczęła się niewidzialna obecność Chrystusa jako panującego Króla i że od tej pory trwają dni ostatnie teraźniejszego niegodziwego świata” („Oddawaj cześć jedynemu prawdziwemu Bogu” 2002 s. 175);

 

„W Strażnicy oraz innych publikacjach Świadkowie Jehowy wielokrotnie przedstawiali biblijne dowody, iż obecność Chrystusa trwa od roku 1914” (Strażnica Nr 5, 1997 s. 10).

 

„Proroctwa biblijne oraz wydarzenia światowe potwierdzają, że jego obecność w charakterze takiego Władcy, podobnie jak »zakończenie systemu rzeczy«, rozpoczęła się w roku 1914” (Strażnica 15.12 2009 s. 23).

 

Niekonsekwencją Towarzystwa Strażnica jest to, że zwalcza u innych określenie „przyjście” (Jezusa), proponując termin „obecność”, a równocześnie samo pozwala sobie na używanie terminu „przyjście”. Oto słowa ukazujące takie wybiórcze stosowanie terminologii przez Świadków Jehowy:

 

„Jezus przyszedł w swej chwale w roku 1914” (Strażnica Nr 9, 1993 s. 19).

 

„Po roku 96 n.e. Jezus nie ‘przyszedł’ w dostrzegalny sposób, dopóki w roku 1914 nie wstąpił na tron (...). Potem w ramach spełnienia proroctwa z Księgi Malachiasza 3:1 ‘przyszedł’ ponownie w roku 1918, gdy wkroczył do świątyni Jehowy (...). W niedalekiej przyszłości ‘przyjdzie’ raz jeszcze, »gdy wywrze pomstę...«” (Strażnica Nr 7, 1989 s. 11-12).

 

„Przychodzi raczej w tym sensie, że zaczyna zwracać szczególną uwagę na ludzkość lub na swoich naśladowców, między innymi po to, by ich osądzić. W ten właśnie sposób przyszedł w roku 1914, kiedy wstąpił na tron i zaczął być obecny jako Król (...). W roku 1918 przyszedł w charakterze posłańca przymierza i zaczął sądzić tych, którzy podawali się za sług Jehowy (...). Natomiast podczas Armagedonu przyjdzie wykonać wyrok na wrogach Jehowy...” (Strażnica Nr 5, 2004 s. 16).

 

Czyż organizacja, która zwalcza termin „przyjście”, nie powinna zawsze konsekwentnie stosować słowo „obecność” (obecny)?

Zauważmy też, że Towarzystwo Strażnica pisze o trzech „przyjściach” Jezusa (1914, 1918, Armagedon), chociaż jego Biblia mówi o jednym powtórnym i widzialnym powrocie:

 

Hbr 9:28 – „tak też Chrystus został ofiarowany raz na zawsze, żeby ponieść grzechy wielu; a drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, i to tym, którzy go pilnie wypatrują ku swemu wybawieniu” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

Wydaje się, że Towarzystwo Strażnica ma w zanadrzu jeszcze czwarte przyjście Jezusa, gdyż pisze ono następująco:

 

„»Bo ilekroć jecie ten chleb i pijecie ten kielich, obwieszczacie śmierć Pana, aż on przybędzie« (1 Kor. 11:26). A kiedy Pan przybędzie? Wtedy, gdy przyjdzie zabrać ostatniego członka klasy oblubienicy do swego niebiańskiego domu (Jana 14:2, 3)” (Strażnica 15.03 2010 s. 27; por. Strażnica Nr 24 1990 s. 30 [wskazano w niej, że prawdopodobnie część pomazańców przeżyje na ziemi Armagedon i dopiero później zostaną zabrani przez przychodzącego po nich Jezusa]).

 

Przyjście widzialne Jezusa według „Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata” 1997

 

Na wstępie trzeba wspomnieć o tym, co Towarzystwo Strażnica zrobiło, aby w swej Biblii ukryć widzialne przyjście Jezusa.

Otóż dokonało ono podczas tłumaczenia swego Pisma Świętego kilku ‘zabiegów’. Takim dostosowaniem jego do nauki Świadków Jehowy było na przykład wprowadzenie zasady, że wszędzie za greckie słowo parousia wstawiono termin „obecność”. Dokonano tego w 48 miejscach (dotyczy to też greckiego słowa paremi):

 

„W Chrześcijańskich Pismach Greckich słowo parousía występuje 24 razy: w Mateusza 24:3, 27, 37, 39; 1 Koryntian 15:23; 16:17; 2 Koryntian 7:6, 7; 10:10; Filipian 1:26; 2:12; 1 Tesaloniczan 2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2 Tesaloniczan 2:1, 8, 9; Jakuba 5:7, 8; 2 Piotra 1:16; 3:4, 12 i 1 Jana 2:28. We wszystkich tych 24 miejscach wyraz parousía został w Przekładzie Nowego Świata przetłumaczony na »obecność«.

Pokrewny czasownik páreimi dosłownie znaczy »być przy«. W Chrześcijańskich Pismach Greckich występuje 24 razy: w Mateusza 26:50; Łukasza 13:1; Jana 7:6; 11:28; w Dziejach 10:21, 33; 12:20 (przypis); 17:6; 24:19; 1 Koryntian 5:3, 3; 2 Koryntian 10:2, 11; 11:9; 13:2, 10; Galatów 4:18, 20; Kolosan 1:6; Hebrajczyków 12:11; 13:5; 2 Piotra 1:9, 12 i w Objawieniu 17:8. W tych miejscach słowo páreimi przetłumaczono w Przekładzie Nowego Świata na »być obecnym«...” („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994 s. 416-417).

 

Kilkanaście z powyższych fragmentów, w których wstawiono słowo „obecność”, dotyczy powrotu Jezusa: Mt 24:3, 27, 37, 39, 1Kor 15:23, 1Tes 2:19, 3:13, 4:15, 5:23, 2Tes 2:1, 8, Jk 5:7-8, 2P 1:16, 3:4, 1J 2:28.

Jednak choćby Towarzystwo Strażnica wstawiło do swej Biblii nie w 16 miejscach, a w 116 słowo „obecność”, gdy mowa jest o powrocie Jezusa, to i tak nie jest w stanie w tekście Pisma Świętego ukazać, iż ona zaczęła się w roku 1914, że oznacza ona „niewidzialną” obecność oraz, iż Jezus ma tylko „zwrócić uwagę na ludzkość”.

Bo gdzie w swoim przekładzie Biblii Towarzystwo Strażnica wyczytało o „zwracaniu uwagi na ludzkość”?

Gdzie napisano wprost, że Jezus ma „niewidzialnie” powrócić?

Gdzie podano bezpośrednio, iż Chrystus ma powrócić w roku 1914, czy że wtedy powrócił?

I dlatego organizacja ta nawet ‘dostawiła’ tę datę do swego przekładu. Owszem wstawiono rok 1914 do tej wersji, choć nie do tekstu Biblii, ale do dodatków zatytułowanych Biblijne tematy do rozmów:

 

„Chronologia (...) Rok 1914 n.e. - koniec Czasów Pogan” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997 s. 1650).

 

Jeśli chodzi o termin „obecność” i sugerowanie, że on sam już oznacza „niewidzialną” obecność, to jest to nieporozumienie.

Towarzystwo Strażnica samo dołożyło starań w swej Biblii by wykazać, że słowo to ukazuje „widzialną” obecność.

Mało tego, ono ukazuje „osobistą” obecność i często „krótką”, a nie długą, całymi latami, jak ta od roku 1914. Oto przykłady:

 

Mt 26:50 - „Lecz Jezus rzekł do niego: »Człowieku, w jakim celu jesteś tu obecny?«” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

J 11:28 – „A powiedziawszy to, odeszła i zawołała Marię, swą siostrę, mówiąc potajemnie: »Nauczyciel jest tu obecny i cię woła«” (jw.).

 

1Kor 16:17 – „Ja zaś raduję się z obecności Stefanasa i Fortunata, i Achaika, ponieważ oni zrekompensowali waszą nieobecność” (jw.).

 

Flp 1:26 – „aby wasze radosne uniesienie nader obfitowało w Chrystusie Jezusie z mojego powodu, dzięki mojej ponownej obecności u was” (jw.).

Patrz też Łk 13:1, Dz 10:21, 33, 17:6; 24:19, 2Kor 7:6-7, 10:2, 10-11, 11:9, 13:2, 10, Ga 4:18, 20, Flp 2:12.

 

Prócz tego w swoim leksykonie biblijnym Towarzystwo Strażnica potwierdza, że termin paruzja wyznacza „widzialną” i „osobistą” obecność kilku osób:

 

„Obecność (parousía) może być oczywiście widzialna i w sześciu miejscach odnosi się do takiej właśnie obecności jakiegoś człowieka: Stefanasa, Fortunata, Achaika, Tytusa i Pawła (1Ko 16:17; 2Ko 7:6, 7; 10:10; Flp 1:26; 2:12)” („Wnikliwe poznawanie Pism” 2006 t. 2, s. 214).

 

Przyznaje też, że termin ten wyznacza „przybycie”:

 

„Wprawdzie obecność Jezusa siłą rzeczy wymaga jego wcześniejszego przybycia...” (jw. s. 213).

 

Ciekawe, że kolejna publikacja Towarzystwa Strażnica podaje inną kolejność wydarzeń, nie przyjście i obecność, ale obecność i przyjście:

 

„Wręcz przeciwnie, »obecność« Jezusa i jego późniejsze »przyjście« z mocą Królestwa...” (Strażnica Nr 13, 1993 s. 13).

 

Poniżej przedstawiamy zbiór fragmentów z Biblii Świadków Jehowy, które ukazują „przyjście” Jezusa, a nie „obecność”. Wymieniamy też cytaty, które mówią o widzialnym powrocie Chrystusa oraz te z przypowieści Jezusa, które wskazują na podobieństwo do powrotu Pana.

 

Przyjdzie, przybędzie, ma przyjść, przyjdę, przyjdź, najdę cię

 

1) Mt 10:23 – „Na pewno nie dokończycie obchodzenia miast Izraela, aż przybędzie Syn Człowieczy” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

2) Mt 16:27 – „Bo Syn Człowieczy ma przyjść w chwale swego Ojca ze swymi aniołami, a wtedy odpłaci każdemu według jego postępowania” (jw.).

 

3) Mt 21:40 – „Gdy zatem przyjdzie właściciel winnicy, co uczyni owym hodowcom?” (jw.).

 

4) Mt 24:42-44 – „Dlatego czuwajcie, gdyż nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. »Ale wiedzcie to jedno, że gdyby gospodarz wiedział, o której straży przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy okażcie się gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie...«” (jw.).

 

5) Mt 24:50 – „pan owego niewolnika przyjdzie w dniu, którego ten się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna” (jw.).

 

6) Mt 25:5-6 – „Gdy oblubieniec się opóźniał, wszystkie skłoniły głowy i posnęły. W samym środku nocy rozległ się okrzyk: ‚Oto oblubieniec! Wyjdźcie mu na spotkanie’” (jw.).

 

7) Mt 25:31 – „Kiedy Syn Człowieczy przybędzie w swojej chwale, a wraz z nim wszyscy aniołowie” (jw.).

 

8) Mk 8:38 – „Syn Człowieczy też się zawstydzi, gdy przybędzie w chwale swego Ojca ze świętymi aniołami” (jw.).

 

9) Mk 12:9 – „Co uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i zgładzi hodowców, a winnicę da innym” (jw.).

 

10) Mk 13:35-36 – „bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: czy pod koniec dnia, czy o północy, czy z pianiem kogutów, czy wcześnie rano. żeby gdy nagle przybędzie, nie zastał was śpiących” (jw.).

 

11) Łk 9:26 – „Syn Człowieczy się zawstydzi, gdy przybędzie w chwale swojej i Ojca, i świętych aniołów” (jw.).

 

12) Łk 12:36 – „wy sami zaś bądźcie podobni do ludzi, którzy oczekują swego pana powracającego z wesela, żeby gdy przybędzie i zapuka, od razu mu otworzyć” (jw.).

 

13) Łk 12:39-40 – „Ale wiedzcie to, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też stale bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie” (jw.).

 

14) Łk 12:43 – „Szczęśliwy ów niewolnik, jeśli jego pan, przybywszy, zastanie go tak czyniącego!” (jw.).

 

15) Łk 12:45-46 – „Ale gdyby ów niewolnik rzekł w swoim sercu: ‚Mój pan zwleka z przyjściem’ i gdyby zaczął bić służących i służące oraz jeść i pić, i się upijać, pan owego niewolnika przyjdzie w dniu, w którym ten się go nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna” (jw.).

 

16) Łk 18:8 – „Kiedy jednak przybędzie Syn Człowieczy, czy rzeczywiście znajdzie wiarę na ziemi?” (jw.).

 

17) Łk 19:13 – „Przywoławszy dziesięciu swych niewolników, dał im dziesięć min i rzekł do nich: ‚Róbcie interesy, aż przyjdę’” (jw.).

 

18) Łk 20:16 – „Przyjdzie i zgładzi tych hodowców, a winnicę da innym” (jw.).

 

19) J 14:3 – „A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, to przyjdę znowu i przyjmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem, wy też byli” (jw.).

 

20) J 14:28 – „Odchodzę i znowu przyjdę do was” (jw.).

 

21) J 21:22-23 – „Jezus powiedział do niego: »Jeżeli moją wolą jest, aby on pozostał, aż przyjdę, to co tobie do tego? Ty dalej mnie naśladuj«. Wskutek tego wśród braci rozeszła się ta wypowiedź, że ów uczeń nie umrze. Jednakże Jezus nie rzekł mu, iż on nie umrze, lecz: »Jeżeli moją wolą jest, aby on pozostał, aż przyjdę, to co tobie do tego?«” (jw.).

 

22) Dz 1:11 - „Ten Jezus, który został od was wzięty do nieba, przyjdzie w taki sam sposób...” (jw.).

 

23) 1Kor 4:5 – „Toteż niczego nie sądźcie przed stosownym czasem, aż przyjdzie Pan...” (jw.).

 

24) 1Kor 11:26 – „Bo ilekroć jecie ten chleb i pijecie ten kielich, obwieszczacie śmierć Pana, aż on przybędzie” (jw.).

 

25) 1Kor 16:22 – „Jeżeli ktoś nie kocha Pana, niech będzie przeklęty. Przyjdź, nasz Panie!” (jw.).

 

26) 2Tes 1:10 – „gdy przyjdzie, by się okryć chwałą w związku ze swymi świętymi i by w owym dniu odnoszono się do niego z podziwem...” (jw.).

 

27) Ap 2:5 – „A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i usunę twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie okażesz skruchy” (jw.).

 

28) Ap 2:16 – „A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie szybko i stoczę z nimi wojnę długim mieczem moich ust” (jw.).

 

29) Ap 2:25 – „Tylko trzymajcie się mocno tego, co macie, dopóki nie przyjdę” (jw.).

 

30) Ap 3:3 – „Jeżeli się nie zbudzisz, z pewnością przyjdę jak złodziej i wcale nie będziesz wiedział, o której godzinie cię najdę” (jw.).

 

31) Ap 22:17 – „A duch i oblubienica bezustannie mówią: »Przyjdź!« I każdy, kto słyszy, niech powie: »Przyjdź!«” (jw.).

 

32) Ap 22:20 – „»Ten, który świadczy o tych rzeczach, mówi: ‚Tak, przychodzę szybko’«. »Amen! Przyjdź, Panie Jezusie«” (jw.).

 

Przychodzący, przychodzi, przychodzę, przybywszy, nadejdzie, nadchodząc

 

33) Mt 23:39 – „Bo mówię wam: Odtąd na pewno nie będziecie mnie widzieć, aż powiecie: ‚Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Jehowy!’” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

34) Mt 24:30 – „ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z mocą oraz wielką chwałą” (jw.).

 

35) Mt 24:46 – „Szczęśliwy ów niewolnik, jeśli jego pan, przybywszy, zastanie go tak czyniącego!” (jw.).

 

36) Mt 26:64 – „Odtąd będziecie widzieć Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy i przychodzącego na obłokach nieba” (jw.).

 

37) Mk 13:26 – „I potem ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą” (jw.).

 

38) Mk 14:62 – „będziecie widzieć Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy i przychodzącego z obłokami nieba” (jw.).

 

39) Łk 13:35 – „Na pewno nie będziecie mnie widzieć, aż powiecie: ‚Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Jehowy!’” (jw.).

 

40) Łk 21:27 – „I potem ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą oraz wielką chwałą” (jw.).

 

41) Hbr 10:37 – „Bo jeszcze »bardzo krótka chwila« i »ten, który przychodzi, nadejdzie, a nie będzie zwlekał...«” (jw.).

 

42) Ap 1:7 – „Oto przychodzi z obłokami, a ujrzy go wszelkie oko oraz ci, którzy go przebili” (jw.).

 

43) Ap 3:11 – „Przychodzę szybko” (jw.).

 

44) Ap 16:15 – „Oto przychodzę jak złodziej” (jw.).

 

45) Ap 22:7 – „A oto przychodzę szybko” (jw.).

 

46) Ap 22:12 – „Oto przychodzę szybko - a zapłata, którą daję, jest ze mną - aby każdemu oddać według tego, jakie jest jego dzieło” (jw.).

 

47) Hi 19:25-26 – „Ja zaś dobrze wiem, że mój wykupiciel żyje i że nadchodząc po mnie, stanie nad tym prochem. I po tym, gdy oni zdarli moją skórę - właśnie to! Ja jednak, mając wyniszczone ciało, ujrzę Boga” (jw.).

 

W części drugiej tego artykułu będziemy kontynuować powyższy temat. Skupimy się w niej na „widzeniu”, „ujawnieniu się” i „objawieniu” przychodzącego Jezusa. Poruszymy też kwestię „obecności” Pana.

 

nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024