Nawiasy kwadratowe w Biblii Towarzystwa Strażnica (cz. 2)

Autor: Włodzimierz Bednarski

poprzednia część

Nawiasy kwadratowe w Biblii Towarzystwa Strażnica (cz. 2)

W części pierwszej tego artykułu rozpoczęliśmy omawianie kwestii dotyczącej występowania nawiasów kwadratowych w Biblii Towarzystwa Strażnica. Tu będziemy kontynuować nasz temat i zajmujemy się wyłącznie Nowym Testamentem. Na końcu tego opracowania zamieszczamy też Dodatek. Kolejność słów.

W części pierwszej tego opracowania przedstawiliśmy również szeroki wstęp, z którego fragment przypominamy poniżej.

Towarzystwo Strażnica we wszystkich swoich przekładach biblijnych zamieszcza informację, w której zapewnia nas, że tam gdzie dodaje ono jakieś słowa do tekstu swoich Biblii, to stosuje wtedy odpowiednie nawiasy:

 

„NAWIASY KWADRATOWE: W pojedyncze nawiasy kwadratowe [ ] ujęto nieliczne słowa objaśniające tekst; podwójne nawiasy kwadratowe [[ ]] wskazują na interpolacje tekstu oryginalnego” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997 s. 1562).

 

Czy rzeczywiście jest tak, jak pisze Towarzystwo Strażnica?

Czy nigdy nie wstawia ono pewnych terminów do swego przekładu, nie używając wspomnianych nawiasów?

Czy z powodów doktrynalnych nie są przemycane do Biblii Świadków Jehowy słowa, które bardziej niż inne są im potrzebne?

 

Przyglądniemy się w tej części opracowania treści Nowego Testamentu, zwanego przez Towarzystwo Strażnica „Chrześcijańskimi Pismami Greckimi w Przekładzie Nowego Świata”. Porównamy najczęściej w tabelach jego tekst polski, zaczerpnięty z „Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata” (1997), z edycją angielską tej Biblii, a czasem też z grecko-angielskim przekładem międzywierszowym pt. The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985.

 

Dzieje Apostolskie

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984 „Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997
Uwagi
Dz 5:29 - Peter and the [other] apostles Dz 5:29 – „Piotr i inni apostołowie” Dodano w języku polskim słowo „inni” bez nawiasu. Obniża to ‘trochę’ rangę Apostoła Piotra.
Dz 5:42 - And every day in the temple and from house to house they continued without letup teaching... Dz 5:42 – „I każdego dnia w świątyni oraz od domu do domu w dalszym ciągu bezustannie nauczali...” Dodano w obu językach słowo „do domu” (bez nawiasu), którego nie ma w przekładzie międzywierszowym (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985: to house).
Dz 7:60 - And after saying this he fell asleep [in death] Dz 7:60 – „Kiedy to powiedział, zapadł w sen śmierci Dodano w języku polskim słowo „śmierci” bez nawiasu. Ma to zapewne za zadanie podkreślenie, że zmarli nie egzystują w żaden sposób. To samo dotyczy tekstu Dz 13:36.
Dz 10:36 - through Jesus Christ: this One is Lord of all [others] Dz 10:36 – „przez Jezusa Chrystusa: Ten jest Panem wszystkich innych Dodano w języku polskim słowo „innych” bez nawiasu. Nie wiadomo do czego określenie to potrzebne. Jakich „innych” ludzi Jezus jest Panem?
Dz 13:24 - preached publicly to all the people of Israel baptism [in symbol] of repentance Dz 13:24 – „publicznie głosił całemu ludowi izraelskiemu chrzest jako symbol skruchy” Dodano w języku polskim słowo „symbol” bez nawiasu. Termin ten ma znaczenie doktrynalne w Towarzystwie Strażnica, gdyż ono nazywa chrzest „symbolem”. To samo dotyczy tekstu Dz 19:4.
Dz 20:20 - from teaching YOU publicly and from house to house Dz 20:20 – „od nauczania was publicznie i od domu do domu Dodano w obu językach słowo „do domu” (bez nawiasu), którego nie ma w przekładzie międzywierszowym (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985: to houses).
Dz 20:28 - to shepherd the congregation of God, which he purchased with the blood of his own [Son] Dz 20:28 – „abyście paśli zbór Boga, nabyty przez niego krwią jego własnego Syna Dodano w języku polskim słowo „Syna” bez nawiasu. W obu językach dodano słowo „jego” (bez nawiasu), którego brak w przekładzie międzywierszowym (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).

Listy Apostoła Pawła

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984 „Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997
Uwagi
Rz 6:4 - Therefore we were buried with him through our baptism into his death... Rz 6:4 – „Dlatego też zostaliśmy z nim pogrzebani przez nasz chrzest w jego śmierci...” W obu językach dodano słowo „nasz” bez nawiasu. Terminu tego nie ma tekście greckim (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).
Rz 8:10 - But if Christ is in union with YOU... Rz 8:10 – „Jeżeli zaś Chrystus jest w jedności z wami...” W obu językach dodano słowo „jedności” bez nawiasu. Terminu tego nie ma tekście greckim (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).
Rz 8:32 - He who did not even spare his own Son but delivered him up for us all, why will he not also with him kindly give us all other things? Rz 8:32 – „Ten, który nawet własnego Syna nie oszczędził, lecz wydał go za nas wszystkich, jakże by też nie miał wraz z nim życzliwie dać nam wszystkiego innego?” W obu językach dodano słowo „innego” bez nawiasu. Terminu tego nie ma tekście greckim (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).
Rz 9:5 - and from whom the Christ [sprang] according to the flesh: God, who is over all, [be] blessed forever. Amen Rz 9:5 – „i z których Chrystus wywodzi się według ciała: Bóg, który jest nad wszystkim, niech będzie błogosławiony na wieki. Amen” Dodano w języku polskim słowa „wywodzi się” i „niech będzie” bez nawiasu. Treść tego wersetu dostosowano co doktryny Towarzystwa Strażnica. Patrz też Dodatek. Kolejność słów.
1Kor 2:13 - These things we also speak, not with words taught by human wisdom, but with those taught by [the] spirit, as we combine spiritual [matters] with spiritual [words]
Przypis: Or, “as we match spiritual [matters] to spiritual [men].
1Kor 2:13 – „O tych też sprawach mówimy nie słowami, których uczy mądrość ludzka, lecz takimi, których uczy duch, gdyż łączymy duchowe sprawy z duchowymi słowami Dodano w języku polskim słowa „sprawy” i „słowami” bez nawiasu. Dziwne to, gdyż w przypisie do tekstu angielskiego podano też inną wersję tego fragmentu bez terminu „słowami”.
1Kor 7:39 - But if her husband should fall asleep [in death], she is free to be married to whom she wants, only in [the] Lord 1Kor 7:39 – „Ale jeśli mąż zapadnie w sen śmierci, wolno jej poślubić, kogo zechce, tylko w Panu” Dodano w języku polskim słowo „śmierci” bez nawiasu. Ma to zapewne za zadanie podkreślenie, że zmarli nie egzystują w żaden sposób. To samo dotyczy tekstów 1Kor 11:30, 15:6, 18, 20 i 51.
1Kor 15:25 - For he must rule as king until [God] has put all enemies under his feet
Przypis: Lit., “he.”
1Kor 15:25 – „Bo on musi królować, aż Bóg położy wszystkich nieprzyjaciół pod jego stopy” Dodano w języku polskim słowo „Bóg” bez nawiasu. Ma to zapewne za zadanie obniżenie ważności osoby Jezusa. Sugeruje to zaś przypis w tekście angielskim.
Ga 3:28 - for YOU are all one [person] in union with Christ Jesus Ga 3:28 – „wy wszyscy bowiem jesteście jedną osobą w jedności z Chrystusem Jezusem” Dodano w języku polskim słowo „osobą” bez nawiasu. Towarzystwo Strażnica często pisze ironicznie o Trójcy Świętej, że jak mogą być „trzy osoby w jednej osobie”? A tu wiele osób stanowi jedną osobę.
Kol 1:16-17 - because by means of him all [other] things were created in the heavens and upon the earth, the things visible and the things invisible, no matter whether they are thrones or lordships or governments or authorities. All [other] things have been created through him and for him. Also, he is before all [other] things and by means of him all [other] things were made to exist Kol 1:16-17 – „bo za jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne w niebiosach i na ziemi, co widzialne i co niewidzialne - czy to trony, czy zwierzchnictwa, czy rządy, czy władze. Wszystko inne zostało stworzone poprzez niego i dla niego. On też jest przed wszystkim innym i za jego pośrednictwem wszystko inne zostało powołane do istnienia” Dodano w polskim przekładzie słowa „inne” i „innym” (bez nawiasu), które obniżają rangę Jezusa. On okazuje się być „innym” stworzeniem pośród stworzeń. Prócz tego w obu edycjach dodano dwa razy termin za „pośrednictwem” (bez nawiasu), którego brak w przekładzie międzywierszowym (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985). Są zaś w nim angielskie słowa in him (w nim). Słowo „inne” w języku polskim dodano też bez nawiasu w tekście Kol 1:20.
Ef 2:1 - Furthermore, [it is] YOU [God made alive] though YOU were dead in YOUR trespasses and sins Ef 2:1 – „Ponadto [Bóg ożywił] was, chociaż byliście martwi w waszych wykroczeniach i grzechach” W tym wersecie poprzez dostawione słowa całkowicie zmieniono treść, która w BT wygląda następująco: „I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów”. Por. The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985.
Ef 5:19 - speaking to yourselves with psalms and praises to God and spiritual songs, singing and accompanying yourselves with music in YOUR hearts to Jehovah, in the name of our Lord Jesus Christ giving thanks always for all things to our God and Father Ef 5:19 – „przemawiając do siebie w psalmach i pieśniach pochwalnych dla Boga, i pieśniach duchowych, śpiewając Jehowie przy wtórze muzyki w waszych sercach, zawsze składając za wszystko podziękowania naszemu Bogu i Ojcu w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa” W obu językach dodano słowo „Boga” bez nawiasu. Terminu tego nie ma tekście greckim (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).
Flp 2:9 - For this very reason also God exalted him to a superior position and kindly gave him the name that is above every [other] name Flp 2:9 – „Dlatego też Bóg wyniósł go na wyższe stanowisko i życzliwie dał mu imię, które przewyższa wszelkie inne imię” Dodano w języku polskim słowo „inne” bez nawiasu. Towarzystwo Strażnica tak tłumaczy swój zabieg: „Słowo »inne« występujące w tłumaczeniu powyższego zwrotu nie pojawia się dosłownie w tekście greckim, ale wynika z treści tego wersetu. »Imię« Jezusa nie może przecież przewyższać samo siebie, lecz góruje nad imieniem każdego innego stworzenia” (Strażnica Nr 22, 1995 s. 30).
1Tes 4:14-15 - so, too, those who have fallen asleep [in death] through Jesus God will bring with him. For this is what we tell YOU by Jehovah’s word, that we the living who survive to the presence of the Lord shall in no way precede those who have fallen asleep [in death] 1Tes 4:14-15 – „to tak samo tych, którzy zapadli w sen śmierci przez Jezusa Bóg przyprowadzi wraz z nim. Albowiem to mówimy wam na podstawie słowa Jehowy, że my, żyjący, którzy pozostaniemy przy życiu aż do obecności Pana, w żaden sposób nie wyprzedzimy tych, którzy zapadli w sen śmierci Dodano w języku polskim dwa razy słowo „śmierci” bez nawiasu. Ma to zapewne za zadanie podkreślenie, że zmarli nie egzystują w żaden sposób.
1Tm 5:20 - Reprove before all onlookers persons who practice sin, that the rest also may have fear 1Tm 5:20 – „Tych, którzy trwają w grzechu, upominaj wobec wszystkich obserwatorów, aby pozostali też odczuwali bojaźń” W obu językach dodano słowo „obserwatorów” bez nawiasu. Terminu tego nie ma tekście greckim (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985). Obserwatorami Towarzystwo Strażnica nazywa też głosicieli z klasy ziemskiej, którzy nie spożywają emblematów chleba i wina podczas Pamiątki.

Listy do Hebrajczyków oraz Apostołów Jakuba, Piotra i Jana

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984 „Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997
Uwagi
Hbr 1:3 - He is the reflection of [his] glory and the exact representation of his very being, and he sustains all things by the word of his power; and after he had made a purification for our sins... Hbr 1:3 – „On jest odbiciem chwały Boga i dokładnym wyobrażeniem samej jego istoty, on też podtrzymuje wszystko słowem jego mocy, a dokonawszy oczyszczenia za nasze grzechy, zasiadł...” W języku polskim dodano słowo „Boga” co pośrednio sprawiło, że mowa jest o „jego mocy”. We wcześniejszym przekładzie mowa była o mocy Jezusa: „On jest odbiciem chwały Boga i dokładnym wyobrażeniem samej jego istoty, on też podtrzymuje wszystko słowem swej mocy, a dokonawszy oczyszczenia za nasze grzechy, zasiadł...” („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994).
Hbr 1:8 - God is your throne forever and ever Hbr 1:8 – „Bóg jest twoim tronem na wieki wieków” W obu językach dodano słowo „jest” (bez nawiasu), którego nie ma w przekładzie międzywierszowym (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985). Patrz też Dodatek. Kolejność słów.
Hbr 10:23 - Let us hold fast the public declaration of our hope without wavering, for he is faithful that promised Hbr 10:23 – „Trzymajmy się mocno publicznego oznajmiania naszej nadziei, bez wahania, bo wierny jest ten, który obiecał” W obu językach dodano słowo „publicznego” (bez nawiasu), którego nie ma w przekładzie międzywierszowym (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).
Hbr 11:14, 16 - For those who say such things give evidence that they are earnestly seeking a place of their own. (...) But now they are reaching out for a better [place], that is, one belonging to heaven Hbr 11:14, 16 – „Bo ci, którzy tak mówią, dają dowód, iż pilnie szukają swojego miejsca (...) Teraz jednak zabiegają o lepsze miejsce, mające związek z niebem Towarzystwo Strażnica uczy, że święci ST nie mogą pójść do nieba, więc słowa o „ojczyźnie” „niebieskiej” zamieniło na „miejsce mające związek z niebem”. Przekład międzywierszowy w Hbr 11:14 oddaje słowo greckie patris przez angielski termin father (place), co oznacza ojczyznę (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985). Także w tekście Hbr 11:16 nie ma w oryginale greckim określenia „miejsce”, bo chodzi o wspomnianą „ojczyznę” niebieską. Brak też frazy „mające związek” (jw.). Dodano też w języku polskim słowo „miejsce” bez nawiasu. Również w języku polskim dodano słowo „miejsce” bez nawiasu w tekście Hbr 11:15.
Hbr 12:14 - Pursue peace with all people, and the sanctification without which no man will see the Lord Hbr 12:14 – „Dążcie do pokoju ze wszystkimi oraz do uświęcenia, bez którego żaden człowiek nie ujrzy Pana” W obu językach dodano słowo „człowiek” bez nawiasu. Terminu tego nie ma tekście greckim (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985). Towarzystwo Strażnica naucza, że szatan przebywał w niebie do roku 1914 (patrz Strażnica 15.05 2009 s. 18). Dostosowało więc Biblię do swej potrzeby.
Hbr 12:23 - and the spiritual lives of righteous ones who have been made perfect... Hbr 12:23 – „i do życia duchowego prawych, którzy zostali doprowadzeni do doskonałości...” Przekład międzywierszowy ukazuje inny tekst w tłumaczeniu „słowo w słowo”. Nie ma w nim słowa „życie” i brak słowa „duchowe”, a jest termin „duchy”: and to spirits of righteous (ones) having been perfected, (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).
Jk 1:12 - Happy is the man that keeps on enduring trial, because on becoming approved he will receive the crown of life, which Jehovah promised to those who continue loving him Jk 1:12 – „Szczęśliwy jest człowiek wytrwale znoszący doświadczanie, bo gdy dostąpi uznania, otrzyma koronę życia, którą [Jehowa] obiecał tym, co go zawsze miłują” Dodano w obu językach słowo „Jehowa”. Jednak tylko w języku polskim w nawiasie. Nie zawiera tego imienia przekład międzywierszowy w tłumaczeniu „słowo w słowo” (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).
1P 2:17 - Honor [men] of all sorts, have love for the whole association of brothers, be in fear of God, have honor for the king 1P 2:17 – „Szanujcie ludzi wszelkiego pokroju, miłujcie całą społeczność braci, Boga się bójcie, miejcie szacunek dla króla” Prócz tekstu 1P 2:17 inne fragmenty też zawierają frazę o ludziach „wszelkiego” lub „każdego pokroju”: Łk 16:16, J 1:7 i 9, 12:32, Rz 5:18, 1Kor 9:22, 1Tm 2:1 i 4, 4:10, Tt 2:11. W tekście greckim nie ma mowy o takich słowach. Wszędzie Towarzystwo Strażnica oddaje to w swym przekładzie międzywierszowym, w tłumaczeniu „słowo w słowo”, jako „wszyscy” (ang. all) (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985). Prócz tego dostawiono w języku polskim słowo „ludzi” bez nawiasu.
1P 3:19 - In this [state] also he went his way and preached to the spirits in prison 1P 3:19 – „W tym też stanie poszedł i głosił duchom będącym w więzieniu” Dodano w języku polskim termin „stanie” (bez nawiasu), choć w tekście międzywierszowym są słowa in which (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).
2P 3:4 - Why, from the day our forefathers fell asleep [in death]... 2P 3:4 – „Przecież od dnia, gdy nasi praojcowie zapadli w sen śmierci...” Dodano w języku polskim słowo „śmierci” bez nawiasu. Ma to zapewne za zadanie podkreślenie, że zmarli nie egzystują w żaden sposób.
1J 2:5-6 - By this we have the knowledge that we are in union with him. He that says he remains in union with him... 1J 2:5-6 – „Stąd wiemy, że jesteśmy w jedności z nim. Kto mówi, że pozostaje z nim w jedności...” Dodano w obu językach dwa razy słowo „jedności” bez nawiasu. Nie zawiera tego przekład międzywierszowy w tłumaczeniu „słowo w słowo” (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).
1J 3:5 - know too that that one was made manifest to take away [our] sins... 1J 3:5 – „Wiecie również, że ten się ujawnił, aby usunąć nasze grzechy...” Dodano w języku polskim słowo „nasze” bez nawiasu. Ma to zapewne za zadanie obniżenie zasięgu zgładzenia grzechu.
1J 3:16 - we are under obligation to surrender [our] souls for [our] brothers 1J 3:16 – „my mamy obowiązek wydać swe dusze za naszych braci” Dodano w języku polskim słowa „swe” i „nasze” bez nawiasu. Ma to zapewne za zadanie zmniejszenie zakresu braterstwa.
1J 4:3 - but every inspired expression that does not confess Jesus does not originate with God. Furthermore, this is the antichrist’s [inspired expression]... 1J 4:3 – „ale każda natchniona wypowiedź, która nie wyznaje Jezusa, nie pochodzi od Boga. Jest to natomiast natchniona wypowiedź antychrysta...” Dodano w języku polskim słowa „natchniona wypowiedź” bez nawiasu. Dziwne, że antychryst głosi „natchnione wypowiedzi”! Termin grecki pneumati z pierwszej części wersetu został tu inaczej oddany niż w przekładzie międzywierszowym, w którym jest słowo “spirit” (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).
1J 5:20 - But we know that the Son of God has come, and he has given us intellectual capacity that we may gain the knowledge of the true one. And we are in union with the true one, by means of his Son Jesus Christ. This is the true God and life everlasting 1J 5:20 – „My zaś wiemy, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością umysłu, żebyśmy mogli poznać prawdziwego. I jesteśmy w jedności z tym prawdziwym poprzez jego Syna, Jezusa Chrystusa. To jest prawdziwy Bóg i życie wieczne” Dodano w obu językach słowa „jedności” i „poprzez” bez nawiasu. Nie zawiera ich przekład międzywierszowy w tłumaczeniu „słowo w słowo” (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).

Apokalipsa Apostoła Jana

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984 „Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997
Uwagi
Ap 3:20 - Look! I am standing at the door and knocking. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into his [house] and take the evening meal with him and he with me Ap 3:20 – „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeżeli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, to wejdę do jego domu i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną” Dodano w języku polskim słowo „domu” bez nawiasu.
Ap 7:10 - And they keep on crying with a loud voice, saying: “Salvation [we owe] to our God, who is seated on the throne, and to the Lamb.” Ap 7:10 – „I wołają donośnym głosem, mówiąc: »Wybawienie zawdzięczamy naszemu Bogu, który zasiada na tronie, i Barankowi«” Dodano w języku polskim słowo „zawdzięczamy” bez nawiasu.
Ap 11:1-2 - And a reed like a rod was given me as he said: “Get up and measure the temple [sanctuary] of God and the altar and those worshiping in it. But as for the courtyard that is outside the temple [sanctuary]... Ap 11:1-2 – „I dano mi trzcinę podobną do pręta, gdy powiedział: »Wstań i zmierz sanktuarium świątyni Boga i ołtarz, i tych, którzy tam oddają cześć. Ale co do dziedzińca, który jest na zewnątrz sanktuarium świątyni...«” Towarzystwo Strażnica, aby ukazać, że istnieją dwie klasy zbawionych i jedni ludzie przebywają w świątyni na ziemi (dziedziniec ziemski świątyni niebieskiej), a drudzy w świątyni w niebie, w tekście Ap 7:15 przetłumaczyło greckie słowo naos na „świątynia”, a w Ap 11:1-2 na „sanktuarium świątyni”. W języku polskim dodano więc dwa razy słowo „sanktuarium” bez nawiasu.
Ap 11:19 - And the temple [sanctuary] of God that is in heaven was opened, and the ark of his covenant was seen in his temple [sanctuary] Ap 11:19 – „I zostało otwarte sanktuarium świątyni Boga, które jest w niebie, i widać było Arkę jego przymierza w jego sanktuarium świątyni” Patrz powyżej komentarz do Ap 11:1-2. Podobnie słowo „sanktuarium” dodano bez nawiasu w języku polskim w tekstach Ap 14:15 i 17 (w angielskim tekście są nawiasy).
Ap 21:10 - So he carried me away in [the power of the] spirit to a great and lofty mountain, and he showed me the holy city Jerusalem coming down out of heaven from God Ap 21:10 – „Przeniósł mnie więc w mocy ducha na wielką i wyniosłą górę i pokazał mi święte miasto Jerozolimę, zstępującą z nieba od Boga” Dodano w języku polskim słowo „mocy” bez nawiasu. Podobnie patrz Ap 4:2, 17:3.

Oto spis przykładowych innych ważniejszych fragmentów, w których w języku polskim nie dodano nawiasów, a które są w języku angielskim:

 

Mt 6:33, 27:24; Mk 6:14; J 1:40, 9:12, 28, 33, 38, 11:37, 19:12; Dz 13:16, 26, 43, 50, 17:4, 17, 21:21, 25:26; 1Kor 4:6, 4:20, 9:23; Ga 6:17; Ef 3:5; Kol 1:19, 1:25, 2:13; 1Tes 2:15, 5:23; 2Tm 4:2; Tt 1:9, 3:6; Hbr 2:9, 3:17, 4:8, 4:10, 11:17, 12:24; Jk 1:17, 4:12; 1J 4:5; 2J 4; 3J 7; Jud 7, 10, 12, 14, 16, 19, 23; Ap 2:8, 11:4.

 

Oto spis fragmentów, w których w języku polskim dodano słowa i nawiasy, tak jak w tekście angielskim:

 

Mt 17:24, 18:24, 23:5; Dz 18:27, 27:9, 27:27; Rz 11:28; Ef 1:14, 4:8; Hbr 5:7 (jak widzimy jest ich niewiele).

 

Istnieje też kilka słów greckich, z których Towarzystwo Strażnica tłumacząc robi dwa oddzielne określenia i to zarówno w swojej Biblii w języku polskim, jak i w ‘oryginale’ angielskim.

Dotyczy to przykładowo greckiego terminu petra (Mt 16:18, 1Kor 10:4), który Świadkowie Jehowy oddają jako „masyw skalny” (ang. rock-mass).

Podobnie jest ze słowem greckim mnemeion (np. Mt 27:60, J 5:28), które Towarzystwo Strażnica oddaje określeniem „grobowiec pamięci” (ang. memorial tomb).

Można by tu zapytać, czy nie wskazane byłoby w tych przypadkach zastosowanie nawiasów kwadratowych?

Czy oddawanie dwoma słowami jednego terminu greckiego nie jest sprzeczne z przytaczaną już tu następującą zasadą Towarzystwa Strażnica:

 

„W miarę możliwości w Przekładzie Nowego Świata starano się przypisać każdemu słowu oryginału greckiego jedno odpowiadające mu słowo polskie” („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994 s. 5).

 

Po naszych rozważaniach wiele razy przekonaliśmy się, że wspomniane nawiasy kwadratowe nie są zawsze stosowane w Bibliach Świadków Jehowy, i to pomimo zapewnień, że one znajdują się tam, gdzie powinny być. Dotyczy to częściej polskich przekładów niż angielskich. Sprawia to, że większość Świadków Jehowy myśli, że dane słowa istnieją w oryginale greckim czy hebrajskim Biblii.

Widzimy też, że dodawane słowa często służą doktrynie Towarzystwa Strażnica, z czego nie zdaje sobie sprawy wielu głosicieli tej organizacji.

 

Dodatek. Kolejność słów

 

Towarzystwo Strażnica daje takie oto zapewnienie co do „szyku wyrazów w przekładzie” Nowego Świata, w stosunku do tekstu oryginalnego:

 

„Nawet szyk wyrazów w przekładzie powinien z reguły być analogiczny do występującego w tekście hebrajskim lub greckim, gdyż dzięki temu osiąga się zgodne z oryginałem akcentowanie myśli. Dosłowność pozwala dokładnie przekazać styl, barwę oraz rytm myśli tekstu oryginalnego” („Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne” 1998 s. 326).

 

Niestety to zapewnienie organizacji Świadków Jehowy mija się często z prawdą. Podamy na to cztery przykłady ze znanych wersetów, które mają dla Towarzystwa Strażnica znaczenie doktrynalne.

 

Łk 23:43

 

W tym wersecie jest taka oto kolejność słów greckich (w nawiasach podajemy numer kolejny słowa), według przekładu międzywierszowego:

 

Łk 23:43 - I (1); powiedział (2); mu (3); Amen (4); ci (5); mówię (6); dzisiaj (7); ze (8); mną (9); będziesz (10); w (11); raju (12) (patrz „Grecko-polski Nowy Testament wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi” ks. prof. dr hab. Remigiusz Popowski SDB, dr Michał Wojciechowski, Warszawa 1993; por. The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).

 

Natomiast w przekładzie oficjalnym Towarzystwa Strażnica, z powodów doktrynalnych, kolejność jest inna:

 

Łk 23:43 - A on (1); rzekł (2); do niego (3); Zaprawdę (4); mówię (6); ci (5); dzisiaj (7); Będziesz (10); ze (8); mną (9); w (11); Raju (12) (patrz „Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

Rz 9:5

 

W tym wersecie jest taka oto kolejność słów greckich (w nawiasach podajemy numer kolejny słowa), według przekładu międzywierszowego:

 

Rz 9:5 - i (1); z (2); których (3); Pomazaniec (4); to co do (5); ciała (6); Ten (7); będący (8); nad (9); wszystkimi (10); Bóg (11); wysławiony (12); na (13); wieki (14); Amen (15) (patrz „Grecko-polski Nowy Testament wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi” ks. prof. dr hab. Remigiusz Popowski SDB, dr Michał Wojciechowski, Warszawa 1993; por. The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).

 

Natomiast w przekładzie oficjalnym Towarzystwa Strażnica, z powodów doktrynalnych, kolejność jest inna:

 

Rz 9:5 - i (1); z (2); których (3); Chrystus (4); wywodzi się (brak tej frazy w tekście greckim); według (5); ciała (6); Bóg (11); który jest (8); nad (9); wszystkim (10); niech będzie (brak tej frazy w tekście greckim); błogosławiony (12); na (13); wieki (14); Amen (15) (patrz „Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

To, że w oryginale greckim nie ma wymienionych słów, potwierdza angielski przekład Świadków Jehowy, który zamieszcza je w nawiasach kwadratowych:

 

Rz 9:5 - and from whom the Christ [sprang] according to the flesh: God, who is over all, [be] blessed forever. Amen (New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984).

 

Hbr 1:8

 

W tym wersecie jest taka oto kolejność słów greckich (w nawiasach podajemy numer kolejny słowa), według przekładu międzywierszowego:

 

Hbr 1:8 - Do (1); Syna (2); zaś (3); Tron (4); Twój (5); Boże (6); na (7); wiek (8); wieków (9)... (patrz „Grecko-polski Nowy Testament wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi” ks. prof. dr hab. Remigiusz Popowski SDB, dr Michał Wojciechowski, Warszawa 1993; por. The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).

 

Natomiast w przekładzie oficjalnym Towarzystwa Strażnica, z powodów doktrynalnych, kolejność jest inna:

 

Hbr 1:8 - Natomiast w odniesieniu (brak takiej frazy w tekście greckim; 3); do (1); Syna (2); Bóg (6); jest (brak tego słowa w tekście greckim) twoim (5); tronem (4); na (7); wieki (8); wieków (9)... (patrz „Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

Mk 6:50

 

W tym wersecie jest taka oto kolejność słów greckich (w nawiasach podajemy numer kolejny słowa), według przekładu międzywierszowego:

 

Mk 6:50 – Ośmielcie się (1); ja (2); jestem (3); Nie (4); bójcie się (5) (patrz „Grecko-polski Nowy Testament wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi” ks. prof. dr hab. Remigiusz Popowski SDB, dr Michał Wojciechowski, Warszawa 1993; por. The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).

 

Natomiast w przekładzie oficjalnym Towarzystwa Strażnica, z powodów doktrynalnych, kolejność jest inna:

 

Mk 6:50 – Odwagi (1); to (brak tego słowa w tekście greckim); jestem (3); ja (2); nie (4); bójcie się (5) (patrz „Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

Towarzystwo Strażnica nie dość, że z powodów doktrynalnych przestawiło kolejność słów, to na dodatek dostawiło słówko „to”, którego nie ma w oryginale greckim, co ukazało samo w swym przekładzie międzywierszowym (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).

Te same problemy dotyczą też tekstów Mt 14:27 i J 6:20.

 

Widzimy na czterech przykładach, że niewiele warte jest zapewnienie Towarzystwa Strażnica, co do zachowania „szyku wyrazów w przekładzie”, kiedy tłumaczy ono tekst grecki.

 

Na koniec składam podziękowanie J. Romanowskiemu z Warszawy za pomoc w przygotowaniu tego artykułu i fachowe uwagi.

 

Spis wszystkich wydań polskich i angielskich przekładu Nowego Świata

 

„Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1999 (duży format)

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 2001 (format kieszonkowy)

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 2006 (dodruk ed. 1997)

 

New World Translation of the Christian Greek Scriptures  1950

New World Translation of the Christian Greek Scriptures  1952 (revised 1951)

New World Translation of the Hebrew Scriptures, Volume I-V, 1953-1960

New World Translation of the Holy Scriptures 1961 (revised)

New World Translation of the Holy Scriptures 1963 (format kieszonkowy)

New World Translation of the Holy Scriptures 1963 (Reference Bible in form of original volumes)

New World Translation of the Holy Scriptures 1970 (revised)

New World Translation of the Holy Scriptures 1971 (revised)

New World Translation of the Holy Scriptures 1978 (dodruk ed. 1971)

New World Translation of the Holy Scriptures 1981 (dodruk ed. 1971)

New World Translation of the Holy Scriptures 1981 (revised)

New World Translation of the Holy Scriptures 1984 (revised)

New World Translation of the Holy Scriptures 1984 (format kieszonkowy)

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

New World Translation of the Holy Scriptures 1985 (duży format w czterech tomach)

New World Translation of the Holy Scriptures 1987 (format kieszonkowy)

New World Translation of the Holy Scriptures 2006 (dodruk ed. 1984)

New World Translation of the Holy Scriptures 2008 (format kieszonkowy)

 

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1969

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985.

poprzednia część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023