Nawiasy kwadratowe w Biblii Towarzystwa Strażnica (cz. 1)

Autor: Włodzimierz Bednarski

nastepna część

Nawiasy kwadratowe w Biblii Towarzystwa Strażnica (cz. 1)

Towarzystwo Strażnica tak oto reklamuje swoje polskie Biblie:

 

„W roku 1994 wydano w tym języku Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata, a w roku 1997 całe Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata. Tłumacze, którzy ‛nie robią dokoła siebie hałasu’, starali się przekazać myśli Słowa Bożego dokładnie i za pomocą słownictwa ‛zbliżonego do języka codziennego’, ale nie tego używanego w XVI wieku” (Strażnica Nr 21, 2007 s. 21).

 

Organizacja Świadków Jehowy nie ukrywa też tego, że jej Pismo Święte różni się od innych przekładów katolickich i protestanckich:

 

„Pewne wersety mogą nie być oddane tak, jak to jest ogólnie przyjęte” („Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” 2001 s. 261).

 

Towarzystwo Strażnica również we wszystkich swoich przekładach biblijnych zamieszcza informację, w której zapewnia nas, że tam gdzie dodaje ono jakieś słowa do tekstu swoich Biblii, to stosuje wtedy odpowiednie nawiasy:

 

„NAWIASY KWADRATOWE: W pojedyncze nawiasy kwadratowe [ ] ujęto nieliczne słowa objaśniające tekst; podwójne nawiasy kwadratowe [[ ]] wskazują na interpolacje tekstu oryginalnego” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997 s. 1562).

 

„NAWIASY KWADRATOWE: W pojedyncze nawiasy kwadratowe [ ] ujęto nieliczne słowa objaśniające tekst. Podwójne nawiasy kwadratowe [[ ]] wskazują na interpolacje tekstu oryginalnego (wstawki zaczerpnięte z innych źródeł)” („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994 s. 6).

 

BRACKETS: Single brackets [ ] enclose words inserted to complete the sense in the English text. Double brackets [[ ]] suggest interpolations (insertions of foreign material) in the original text.—See Luke 23:19, 34 (New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984).

 

Podobne informacje zawarto w innych przekładach:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985 s. 6.

Neue-Welt-Übersetzung der Heiligen Schrift mit Studienverweisen 1986 s. 9.

 

W związku z tym wszystkim czytelnikom Biblii Towarzystwa Strażnica wydaje się, że jego przekład jest niezwykle rzetelny i nigdy nie dostawia się do niego słów, których nie ma w oryginale hebrajskim czy greckim. Jednak gdy wstawia się jakieś określenia, to na pewno są one umieszczone we wspomnianych nawiasach kwadratowych.

Czy rzeczywiście jest tak, jak pisze Towarzystwo Strażnica?

Czy nigdy nie wstawia ono pewnych terminów do swego przekładu, nie używając wspomnianych nawiasów?

Czy z powodów doktrynalnych nie są przemycane do Biblii Świadków Jehowy słowa, które bardziej niż inne są im potrzebne?

Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Przyglądniemy się w tym opracowaniu przede wszystkim treści Nowego Testamentu, zwanego przez Towarzystwo Strażnica „Chrześcijańskimi Pismami Greckimi w Przekładzie Nowego Świata”. Porównamy najczęściej w tabelach jego tekst polski, zaczerpnięty z „Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata” (1997), z edycją angielską tej Biblii, a czasem też z grecko-angielskim przekładem międzywierszowym pt. The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985.

Przypominamy też zapewnienie organizacji Świadków Jehowy o zgodności polskiego przekładu z ‘oryginałem’ angielskim:

 

Niniejsze wydanie polskie jest przekładem angielskiej wersji językowej Chrześcijańskich Pism Greckich. (...) Niniejszy przekład na język polski nie został dokonany przez angielski New World Bible Translation Committee, jest jednak oparty na tekście opracowanym przez ten zespół. Powstał w rezultacie wiernego, sumiennego wysiłku polskich tłumaczy pracujących pod kierownictwem Watch Tower Bible and Society of Pennsylvania, USA” („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994, Przedmowa s. 5).

 

Stary Testament i „prawdziwy Pan”

 

Towarzystwo Strażnica, chcąc osłabić Chrystusowy tytuł „Pan”, wprowadziło w swej Biblii dla Boga określenie „prawdziwy Pan” (Wj 23:17, 34:23, Iz 1:24, 3:1, 10:16, 33, 19:4, Mi 4:13, Ml 3:1).

Termin „prawdziwy” nie występuje tymczasem w oryginale hebrajskim oraz w Septuagincie w wymienionych wersetach. Może on natomiast sugerować, że Jezus nie jest „prawdziwym Panem”, w odróżnieniu od Boga (por. o Jezusie, jako „prawdziwym”: Ap 3:7, 3:14, 19:11).

Jednak w angielskim przekładzie Świadków Jehowy termin „prawdziwy” umieszczony jest w nawiasie kwadratowym, jako słowo dodane, we wszystkich wskazanych powyżej wersetach, w przeciwieństwie do edycji polskiej. Popatrzmy na przykładowe fragmenty:

 

Wj 23:17 - On three occasions in the year every male of yours will appear before the face of the [true] Lord, Jehovah (New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984).

 

Wj 23:17 – „Trzy razy w roku każdy twój mężczyzna ukaże się przed obliczem prawdziwego Pana, Jehowy” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

Widać więc, że polski przekład Świadków Jehowy wprowadza ich w błąd, narzucając im pewne rozwiązania doktrynalne i nie stosuje nawiasów tam, gdzie powinny one niby być.

Jest to wbrew zasadzie tej organizacji, która podaje, że w „nawiasy kwadratowe [ ] ujęto nieliczne słowa objaśniające tekst” (pełny tekst patrz powyżej).

Użycie dwóch słów, to znaczy „prawdziwy Pan”, jest też częściowo sprzeczne z inną zasadą Towarzystwa Strażnica, którą wyrażono następującymi słowami:

 

„W miarę możliwości w Przekładzie Nowego Świata starano się przypisać każdemu słowu oryginału greckiego jedno odpowiadające mu słowo polskie” („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994 s. 5).

 

Nowy Testament i „Wszechwładny Pan”

 

W Biblii Świadków Jehowy w tekstach Łk 2:29, Dz 4:24 i Ap 6:10 nazwano Boga „Wszechwładnym Panem” (ang. Sovereign Lord), a tam gdzie pada to samo greckie słowo Despotes, a dotyczy ono Syna (2P 2:1, Jud 4) umieszcza się w niej określenie „właściciel” lub „Właściciel” (ang. owner w 2P 2:1; Owner w Jud 4) („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997; New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984).

W tekstach Łk 2:29, Dz 4:24 i Ap 6:10 nie występują dwa słowa w oryginale, ale jedno, określające Władcę (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985). Towarzystwo Strażnica nie zastosowało w tych przypadkach nawiasów kwadratowych.

Grecko-angielski przekład Świadków Jehowy (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985) dla odmiany przetłumaczył „słowo w słowo” Despotes w 2P 2:1, Jud 4 i Ap 6:10 na angielskie master (o Synu i Ojcu), w Łk 2:29 na Sovereign Lord (o Ojcu), a w Dz 4:24 na Sovereign (o Ojcu). Już po tym angielskim tłumaczeniu widać, że w dwóch przypadkach występuje w przekładzie Towarzystwa Strażnica jedno słowo: master lub Sovereign. Skoro w oficjalnym tekście dodano później pewne słowa, to powinny one znaleźć się w nawiasach.

Widać z tego, że względy doktrynalne powodują, że inaczej tłumaczone są pewne słowa względem Ojca i Syna i z tych samych powodów nie daje się później danych terminów w nawiasach.

Jest to wbrew zasadzie tej organizacji, która podaje, że w „nawiasy kwadratowe [ ] ujęto nieliczne słowa objaśniające tekst” (pełny tekst patrz powyżej).

Użycie dwóch słów, to znaczy „Wszechwładny Pan”, jest też częściowo sprzeczne z inną zasadą Towarzystwa Strażnica, którą wyrażono następującymi słowami:

 

„W miarę możliwości w Przekładzie Nowego Świata starano się przypisać każdemu słowu oryginału greckiego jedno odpowiadające mu słowo polskie” („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994 s. 5).

 

Duch Boży w Starym Testamencie

 

Towarzystwo Strażnica Ducha Bożego nazwało w tekście Rdz 1:2 „czynną siłą Bożą”:

 

Rdz 1:2 - „czynna siła Boża przemieszczała się tu i tam nad powierzchnią wód” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

Owszem trzeba zgodzić się na dwa słowa występujące w tym wersecie (np. „Duch Boży” Rdz 1:2, BT; „tchnienie Boże” Rdz 1:2, BP), ale nie na trzy.

Termin „czynna” powinien znaleźć się w nawiasie kwadratowym, a Towarzystwo Strażnica nie zastosowało go w tym wypadku.

Jest to narzucanie poprzez tekst biblijny swojego nazewnictwa i jest to wbrew zasadzie tej organizacji, która podaje, że w „nawiasy kwadratowe [ ] ujęto nieliczne słowa objaśniające tekst” (pełny tekst patrz powyżej).

To samo dotyczy w angielskiej Biblii przypisów do tekstów Ez 11:5, 24, Mi 2:7 (New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984), w których nazwano Ducha określeniem active force (czynna siła).

 

Duch Boży w Nowym Testamencie

 

Towarzystwo Strażnica w kilku tekstach zamiast słowa „Duch” zastosowało inne określenia:

 

Ga 6:1 - „Bracia, jeśli nawet jakiś człowiek uczyni fałszywy krok, zanim to sobie uświadomi - wy, którzy macie kwalifikacje duchowe, próbujcie skorygować takiego w duchu łagodności...” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

Kol 1:8 - „i który nam wyjawił waszą miłość pod względem duchowym” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

1Tm 4:1 - „Jednakże natchniona wypowiedź wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach niektórzy odpadną od wiary...” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

1J 4:2 - Po tym poznajecie natchnioną wypowiedź od Boga: Każda natchniona wypowiedź, która wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, pochodzi od Boga...” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

W tych wersetach w przekładzie międzywierszowym Towarzystwa Strażnica pada jedno słowo, a nie dwa (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985). Najczęściej chodzi o słowo angielskie spirit.

W związku z tym, nawet gdyby zgodzić się na inne tłumaczenie słowa greckiego, to powinno być ono zastąpione w Biblii Świadków Jehowy jednym terminem, a nie dwoma. Nie umieszczono tych ‘dodatkowych’ słów w nawiasach kwadratowych, co jest to wbrew zasadzie tej organizacji, która podaje, że w „nawiasy kwadratowe [ ] ujęto nieliczne słowa objaśniające tekst” (pełny tekst patrz powyżej).

Jest to też narzucanie poprzez tekst biblijny swojego nazewnictwa i nie jest to w pełni zgodne z inną zasadą tej organizacji:

 

„W miarę możliwości w Przekładzie Nowego Świata starano się przypisać każdemu słowu oryginału greckiego jedno odpowiadające mu słowo polskie” („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994 s. 5).

 

To samo dotyczy w angielskiej Biblii przypisów do tekstów Mt 3:11, Mk 1:12, Łk 4:1, J 3:5, 14:17, Dz 2:17 (New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984), w których nazwano Ducha określeniem active force (czynna siła).

 

Imię Jehowa w Starym Testamencie

 

W Starym Testamencie Towarzystwo Strażnica dodało w 141 miejscach imię Jehowa, choć nie ma go w hebrajskim tekście i nie ma dowodów, że tam było:

 

„Imię Boże przywrócono również w 141 miejscach, w których tak zwani soferowie zmienili je na ’Adonáj lub ’Elohím” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997 s. 1642-1643).

 

W innej publikacji Towarzystwo Strażnica pisze o 134 miejscach, a nie o 141:

 

„Przesądna obawa przed wymawianiem imienia Jehowa tak usidliła soferów, że w 134 miejscach pozwolili sobie zastąpić je słowem ’Adonáj (Pan), a w niektórych - wyrazem ’Elohím (Bóg)” („Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne” 1998 s. 311).

 

W związku z tym, że nie ma konkretnych dowodów, a jedynie przypuszczenia, że imię Jahwe było w tych wspomnianych 141 miejscach, to wstawienie go do Biblii bez żadnych nawiasów jest nierzetelnością, albo wręcz manipulacją tekstem biblijnym.

Próżno by było szukać nawiasów przy imieniu Jehowa w przekładzie Świadków Jehowy, a czytelnik polskiej Biblii nawet nie orientuje się, w których miejscach je dostawiono!

To wszystko jest sprzeczne z zasadą Towarzystwa Strażnica co do umieszczania nawiasów kwadratowych, która mówi, że w „nawiasy kwadratowe [ ] ujęto nieliczne słowa objaśniające tekst” (pełny tekst patrz powyżej).

Natomiast w angielskiej Biblii z referencjami przy każdym dostawionym imieniu Jehowa (z tych 141) zamieszczono odsyłacz do specjalnego dodatku poświęconego tej kwestii (patrz New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984 s. 1562).

 

Jest jeden przypadek w przekładzie Starego Testamentu Świadków Jehowy, w którym zamieszczono imię Jehowa w nawiasie (nie dotyczy on jednak żadnego z tych 141 miejsc):

 

2Krn 3:1 – „W końcu Salomon zaczął budować dom Jehowy w Jerozolimie na górze Moria, gdzie [Jehowa] ukazał się Dawidowi...” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

2Krn 3:1 - Finally Sol′o·mon started to build the house of Jehovah in Jerusalem on Mount Mo·ri′ah, where [Jehovah] had appeared to David... (New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984).

 

W przypisie do tego wersetu podano:

 

“Jehovah,” LXX; M, “he.”

[Oczywiście Towarzystwo Strażnica nie przedstawiło żadnego fragmentu tekstu 2Krn 3:1 z Septuaginty (LXX), który zawiera słowo Jehowa. Wszystkie istniejące teksty mają w tym wersecie słowo Kyrios, czyli Pan]

 

Jednak w nowym tekście angielskim bez referencji nie zamieszczono już tego nawiasu przy imieniu Jehowa:

 

2Krn 3:1 - Finally Sol′o·mon started to build the house of Jehovah in Jerusalem on Mount Mo·ri′ah, where Jehovah had appeared to David... (New World Translation of the Holy Scriptures 2006, tekst zamieszczony na www.jw.org; w wersji papierowej z roku 1984 nawias ten był).

 

Imię Jehowa w Nowym Testamencie

 

Towarzystwo Strażnica w kwestii nieobecności imienia Jahwe w Nowym Testamencie napisało następująco:

 

„W zachowanych do dziś manuskryptach greckich, jak również w licznych przekładach starożytnych i współczesnych rzuca się w oczy brak imienia Bożego” („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994 s. 408).

 

„Ale poza tym w żadnym ze znanych nam dzisiaj starożytnych greckich manuskryptów ksiąg od Mateusza do Objawienia nie ma pełnego imienia Bożego” („Imię Boże, które pozostanie na zawsze” 1987 s. 23).

 

Skoro w żadnym manuskrypcie Nowego Testamentu nie ma imienia Jahwe, więc wstawianie go do niego jest nieuczciwością ze strony organizacji Świadków Jehowy. Częściowo byłoby to zrozumiałe gdyby Towarzystwo Strażnica z powodu swojej doktryny wprowadziło je w nawiasach kwadratowych. Wyglądałoby to przykładowo tak:

 

Mt 22:44 – „Pan [Jehowa] rzekł do mego Pana...”.

 

Jednak organizacja ta aż w 237 miejscach, bez zaznaczenia tego nawiasem, wprowadziła imię Jehowa do swoich „Chrześcijańskich Pism Greckich w Przekładzie Nowego Świata”.

Jest jeden wyjątek w nich, gdy Towarzystwo Strażnica, wbrew tekstowi angielskiemu, zamieściło to imię w nawiasie w przekładzie polskim:

 

Jk 1:12 – „Szczęśliwy jest człowiek wytrwale znoszący doświadczanie, bo gdy dostąpi uznania, otrzyma koronę życia, którą [Jehowa] obiecał tym, co go zawsze miłują” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

Jk 1:12 - Happy is the man that keeps on enduring trial, because on becoming approved he will receive the crown of life, which Jehovah promised to those who continue loving him (New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984).

 

Widać z tego, że jak się chce, to można zastosować nawias, nawet wbrew swojemu angielskiemu ‘oryginałowi’.

Warto wiedzieć, że główny tekst grecki, przekazany przez przekład międzywierszowy Towarzystwa Strażnica, nie zawiera w fragmencie Jk 1:12 określenia Bóg czy Pan, a tym bardziej Jehowa (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).

 

Pal męki w Nowym Testamencie

 

Towarzystwo Strażnica w wielu tekstach umieszcza w swej Biblii określenie „pal męki” (w ang. torture stake):

Mt 10:38, 16:24, 27:32, 40, 42; Mk 8:34, 15:21, 30, 32; Łk 9:23, 14:27, 23:26; J 19:17, 19, 25, 31; 1Kor 1:17-18; Ga 5:11, 6:12, 14; Ef 2:16; Flp 2:8, 3:18; Kol 1:20, 2:14; Hbr 12:2.

 W przekładzie międzywierszowym tej organizacji nie ma słowa „męki” (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985), a termin ten wstawiony jest w Bibliach Świadków Jehowy bez nawiasu kwadratowego. Jest to wbrew zasadzie tej organizacji, która podaje, że w „nawiasy kwadratowe [ ] ujęto nieliczne słowa objaśniające tekst” (pełny tekst patrz powyżej).

Użycie dwóch słów, to znaczy „pal męki”, jest też częściowo sprzeczne z inną zasadą Towarzystwa Strażnica, którą wyrażono następującymi słowami:

 

„W miarę możliwości w Przekładzie Nowego Świata starano się przypisać każdemu słowu oryginału greckiego jedno odpowiadające mu słowo polskie” („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994 s. 5).

 

Ewangelie według Mateusza, Marka i Łukasza

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984 „Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997
Uwagi
Mt 9:10 - Later, while he was reclining at the table in the house, look! many tax collectors and sinners came and began reclining with Jesus and his disciples Mt 9:10 – „Później, gdy Jezus w domu półleżał przy stole, oto wielu poborców podatkowych oraz grzeszników przyszło i zaczęło się kłaść do posiłku z Jezusem i jego uczniami” We wcześniejszym przekładzie oddano inaczej ten werset (bez słowa „posiłku”): „Później, gdy Jezus w domu półleżał przy stole, oto wielu poborców podatkowych oraz grzeszników przyszło i zaczęło się kłaść z Jezusem i jego uczniami” („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994). Termin „posiłku” dodano bez nawiasu. Nie ma go w przekładzie angielskim.
Mt 18:5 - and whoever receives one such young child on the basis of my name receives me [also] Mt 18:5 – „i kto by przyjął jedno takie małe dziecko ze względu na moje imię, ten przyjmuje także mnie” Dodano w języku polskim słowo „także” bez nawiasu.
Mt 28:19 – Go therefore and make disciples of people of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the holy spirit Mt 28:19 – „Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i ducha świętego” Dodano w obu językach słowo „ludzi” (bez nawiasu), którego nie ma w przekładzie międzywierszowym (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).
Mk 1:4 - John the baptizer turned up in the wilderness, preaching baptism [in symbol] of repentance for forgiveness of sins Mk 1:4 – „tak Jan, który chrzcił, wystąpił na pustkowiu, głosząc chrzest jako symbol skruchy ku przebaczeniu grzechów” Dodano w języku polskim słowo „symbol” bez nawiasu. Termin ten ma znaczenie doktrynalne w Towarzystwie Strażnica, gdyż ono nazywa chrzest „symbolem”. To samo dotyczy tekstu Łk 3:3.
Mk 3:14 - And he formed [a group of] twelve, whom he also named “apostles,” Mk 3:14 – „I utworzył grupę dwunastu, których też nazwał »apostołami«” Dodano w języku polskim słowo „grupę” bez nawiasu. To samo dotyczy tekstu Mk 3:16.
Mk 6:50 - Take courage, it is I; have no fear Mk 6:50 – „Odwagi, to jestem ja; nie bójcie się” Dodano w obu językach słowo „to” (bez nawiasu), którego nie ma w przekładzie międzywierszowym (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985). To samo dotyczy tekstów Mt 14:27 i J 6:20.
Łk 2:8 - There were also in that same country shepherds living out of doors and keeping watches in the night over their flocks Łk 2:8 – „W tej samej krainie byli też pasterze, przebywający pod gołym niebem i strzegący nocą swych trzód” Dodano w obu językach frazę „pod gołym niebem” bez nawiasu, której nie ma w tekście greckim (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).
Łk 2:38 - began returning thanks to God and speaking about [the child] to all those waiting for Jerusalem’s deliverance
Przypis: Lit., “about it.”
Łk 2:38 – „zaczęła składać podziękowania Bogu oraz mówić o dziecku wszystkim oczekującym wyzwolenia Jerozolimy”. Dodano w języku polskim słowo „dziecku” bez nawiasu.
Łk 11:28 – But he said: “No, rather, Happy are those hearing the word of God and keeping it!”. Łk 11:28 – „On zaś rzekł: »Nie, ale raczej: Szczęśliwi ci, którzy słuchają słowa Bożego i je zachowują!«” Dodano w obu językach słowo „nie” (bez nawiasu), którego nie ma w przekładzie międzywierszowym (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).
Łk 16:22-23 - Now in course of time the beggar died and he was carried off by the angels to the bosom [position] of Abraham. “Also, the rich man died and was buried. And in Ha′des he lifted up his eyes, he existing in torments, and he saw Abraham afar off and Laz′a•rus in the bosom [position] with him...” Łk 16:22-23 – „Po pewnym czasie żebrak umarł i został zaniesiony przez aniołów na miejsce u piersi Abrahama. »Także bogacz umarł i został pogrzebany. A w Hadesie podniósł oczy, będąc w męczarniach, i w oddali ujrzał Abrahama oraz Łazarza u jego piersi...«” Dodano w języku polskim słowo „miejsce” bez nawiasu. W języku angielskim słowo to występuje nawet dwa razy (w nawiasach).
Łk 17:15-16 - One of them, when he saw he was healed, turned back, glorifying God with a loud voice. And he fell upon his face at [Jesus’] feet, thanking him; furthermore, he was a Sa•mar′i•tan
Przypis: Lit., “his.”
Łk 17:15-16 – „Jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, wychwalając Boga donośnym głosem. I upadł na twarz u stóp Jezusa, dziękując mu; a był Samarytaninem” Dodano w języku polskim słowo „Jezusa” bez nawiasu. Prawdopodobnie termin z przypisu angielskiego przekładu za bardzo kojarzył się z Bóstwem Jezusa, bo wcześniej mowa jest o Bogu.
Łk 22:20 - This cup means the new covenant by virtue of my blood... Łk 22:20 – „Ten kielich oznacza nowe przymierze na mocy mojej krwi...” Dodano w obu językach słowa „oznacza” i „mocy” (bez nawiasu), których nie ma w przekładzie międzywierszowym (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).
Łk 24:21 - But we were hoping that this [man] was the one destined to deliver Israel; Łk 24:21 – „A myśmy się spodziewali, że właśnie ten człowiek ma wyzwolić Izraela” Dodano w języku polskim słowo „człowiek” bez nawiasu.

Ewangelia według Jana

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984 „Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997
Uwagi
J 1:18 - No man has seen God at any time; the only-begotten god who is in the bosom [position] with the Father is the one that has explained him J 1:18 – „Żaden człowiek nigdy nie widział Boga; jednorodzony bóg, który zajmuje miejsce u piersi Ojca, ten dał co do niego wyjaśnienie” Dodano w języku polskim słowo „miejsce” bez nawiasu, a na dodatek w obu językach termin „człowiek”, którego brak w przekładzie międzywierszowym (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).
J 3:31 - He that comes from above is over all others. (...) He that comes from heaven is over all others J 3:31 – „Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi innymi. (...) Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi innymi Dodano w obu językach dwa razy słowo „innymi” (bez nawiasu), których nie ma w przekładzie międzywierszowym (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985). Inne przekłady oddają ten werset słowami „ponad wszystkim [wszystkimi]”, co ukazuje nieograniczoną władzę Jezusa.
J 6:27 - which the Son of man will give YOU; for upon this one the Father, even God, has put his seal [of approval] J 6:27 – „a który wam da Syn Człowieczy; bo na nim Ojciec, sam Bóg, położył swą pieczęć uznania Dodano w języku polskim słowo „uznania” bez nawiasu.
J 6:56 – He that feeds on my flesh and drinks my blood remains in union with me, and I in union with him J 6:56 – „Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten pozostaje w jedności ze mną, a ja w jedności z nim” Dodano w obu językach dwa razy słowo „jedności” (bez nawiasu), którego nie ma w przekładzie międzywierszowym (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985). To samo dotyczy tekstów J 14:10-11, 20 i 15:7.
J 7:12 - Some would say: “He is a good man.” Others would say: “He is not, but he misleads the crowd.” J 7:12 – „Jedni mówili: »To dobry człowiek«. Drudzy mówili: »Wcale nie, tylko w błąd wprowadza tłum«” Dodano w obu językach słowo „człowiek” (bez nawiasu), którego nie ma w przekładzie międzywierszowym (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).
J 7:29 - I know him, because I am a representative from him, and that One sent me forth J 7:29 – „Ja go znam, ponieważ jestem jego przedstawicielem i on mnie posłał” Dodano w obu językach słowo „przedstawicielem” (bez nawiasu), którego nie ma w przekładzie międzywierszowym (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985). To samo dotyczy tekstów J 1:6, 16:27 i 17:8.
J 7:46 - Never has [another] man spoken like this J 7:46 – „Nigdy żaden inny człowiek nie mówił jak ten” Dodano w języku polskim słowo „inny” bez nawiasu.
J 8:24 - For if YOU do not believe that I am [he], YOU will die in YOUR sins J 8:24 – „Bo jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swych grzechach” Dodano w języku polskim słowo „to” bez nawiasu. Ma to znaczenie doktrynalne dla Towarzystwa Strażnica, by nie był to Boski tytuł Jezusa „Ja Jestem”.
J 8:28 - When once YOU have lifted up the Son of man, then YOU will know that I am [he] J 8:28 – „Kiedy już uniesiecie w górę Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że to ja jestem” Dodano w języku polskim słowo „to” bez nawiasu. Ma to znaczenie doktrynalne dla Towarzystwa Strażnica, by nie był to Boski tytuł Jezusa „Ja Jestem”.
J 10:38 – Father is in union with me and I am in union with the Father J 10:38 – „Ojciec jest w jedności ze mną, a ja w jedności z Ojcem” Dodano w obu językach słowo „jedności” (bez nawiasu), którego nie ma w przekładzie międzywierszowym (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).
J 12:44 - However, Jesus cried out and said: “He that puts faith in me puts faith, not in me [only], but in him [also] that sent me...” J 12:44 – „Jednakże Jezus zawołał i rzekł: »Kto wierzy we mnie, ten wierzy nie tylko we mnie, lecz także w tego, który mnie posłał...«” Dodano w polskim przekładzie słowa „tylko” i „także” bez nawiasu, które obniżają rangę Jezusa.
J 13:19 – From this moment on I am telling YOU before it occurs, in order that when it does occur YOU may believe that I am [he] J 13:19 – „Od tej chwili mówię wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja nim jestem” Dodano w języku polskim słowo „nim” bez nawiasu. Ma to znaczenie doktrynalne dla Towarzystwa Strażnica, by nie był to Boski tytuł Jezusa „Ja Jestem”.
J 13:20 - He that receives anyone I send receives me [also]. In turn he that receives me, receives [also] him that sent me J 13:20 – „Kto przyjmuje kogoś, kogo ja posyłam, przyjmuje także mnie. A kto przyjmuje mnie, przyjmuje również tego, który mnie posłał” Dodano w polskim przekładzie słowa „także” i „również” bez nawiasu.
J 17:2 - according as you have given him authority over all flesh, that, as regards the whole [number] whom you have given him, he may give them everlasting life J 17:2 – „stosownie do tego, jak dałeś mu władzę nad wszelkim ciałem, żeby pełnej liczbie tych, których mu dałeś, on dał życie wieczne” Dodano w polskim przekładzie słowo „liczbie” bez nawiasu. Jest to zapewne doktrynalne nawiązanie do liczby 144 tysięcy.
J 18:5-6, 8 - “I am [he].” (...) “I am [he].” (...) I am [he] J 18:5-6, 8 – „»Ja nim jestem«. (...) »Ja nim jestem«, (...) »Powiedziałem wam, że ja nim jestem...«” Dodano w języku polskim trzy razy słowa „nim” bez nawiasu. Ma to znaczenie doktrynalne dla Towarzystwa Strażnica, by nie był to Boski tytuł Jezusa „Ja Jestem”.

W części drugiej tego artykułu będziemy kontynuować omawianie problemu nawiasów kwadratowych w Biblii Towarzystwa Strażnica. Zamieścimy w niej też Dodatek. Kolejność słów.

nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024