Adwentyści Dnia Siódmego
Manipulacja obrazem - Dekalog

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2016-09-16

"Podstawowym działaniem manipulacji, którą w życiu codziennym posługuje się niemal każdy uczestnik komunikacji, jest chęć wytworzenia w odbiorcy określonego obrazu rzeczywistości i nakłonienie go do określonych działań. Najważniejszym elementem manipulacji jest więc bodziec i reakcja. Jako że żyjemy w społeczeństwie obrazkowym, gdzie tekst jest wypierany przez obraz, zauważenie manipulacji jest coraz trudniejsze. Odbiorcy stają się biernymi uczestnikami, nie zastanawiają się nad poprawnością przekazów reklamowych, a manipulacja staje się częścią naszego życia. Aby odróżnić manipulację od prostego przekazu, od komunikacji, trzeba poznać techniki, jakie manipulacja wykorzystuje.
(...)
Manipulacja to wszystkie sposoby oddziaływania na jednostkę lub grupę, które prowadzą do mylnego przekonania u osoby manipulowanej, że jest ona sprawcą (decydentem) jakiegoś zachowania podczas, gdy jest ona tylko narzędziem w rękach rzeczywistego sprawcy. Współczesna psychologia społeczna pojęcie manipulacji wiąże ściśle z pojęciem wpływu społecznego. Wpływ społeczny to oddziaływanie w wyniku, którego jednostka, grupa czy jakaś instytucja wywołuje zmiany w sferze poznawczej, emocjonalnej lub behawioralnej człowieka. Wpływ ten może być świadomym lub nieświadomym działaniem (Bauman 2996, 2009). Natomiast w życiu codziennym manipulacja jest traktowana raczej jako celowe działanie, które grupy formalne i nieformalne często wykorzystują, aby oddziaływać na ich członków. Tak naprawdę każdy posługuje się w przekazie informacji manipulacją po to, aby wytworzyć w odbiorcy określony obraz rzeczywistości i nakłonić ich do określonych działań. Najważniejszym elementem manipulacji jest bodziec i reakcja. Już jako dzieci uczymy się reagować na pewne sytuacje, które później w życiu dorosłym wpływają na nasze zachowania. Praktycznie wszystkie techniki manipulacyjne opierają się na wcześniej wyuczonych reakcjach, które wpaja się dzieciom. Tak więc manipulacja żywi się pewnymi wyuczonymi w nas reakcjami, które wykorzystuje w innych sytuacjach. Wyróżnia się dwie główne strategie manipulacyjne, które Robert Caldini opisuje w swojej książce Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Techniki te to pewna opracowana strategia manipulacyjna, w której liczy się następstwo zdarzeń. Istnieje więc wiele sposobów wywierania wpływu na ludzi bez większych nacisków. Pokazuje się ludziom pewne schematy wydarzeń i zachowań, które powodują, że ludzie zaczynają postępować zgodnie z podanym scenariuszem. Stosowanie technik manipulacyjnych zwłaszcza przez osoby, które chcą poprzez wywieranie wpływu osiągnąć korzyści materialne jest nieuczciwe. Owszem takie postępowanie może przynieść korzyści, ale będą one jedynie krótkotrwałe, ponieważ nie można budować zaufania i więzi społecznych poprzez manipulację." (Manipulacja fotografią, Anna Maksymiuk)

Czy w poniższym przykładzie mamy pewnego rodzaju manipulację obrazem?

Znaki Czasu MARZEC 1994Znaki Czasu MARZEC 1994 Znaki Czasu MARZEC 1994str.20
Znaki Czasu Nr 2 1997str.20 Znaki Czasu Nr 2 1997str.20

Tak nie wygląda Dekalog w przekładzie ks. Jakuba Wujka:

Biblia o. Jakuba Wujka Biblia o. Jakuba Wujka
wyd.1962
Biblia o. Jakuba Wujka
Biblia o. Jakuba Wujkastr.98 Biblia o. Jakuba Wujkastr.99

Jak możemy się naocznie przekonać, w Piśmie Świętym w przekładzie ks. Jakuba Wujka nie ma żadnej numeracji Dekalogu na poszczególne przykazania. Dla ks. Wujka nie może być przykazanie o szabacie tym numerem przykazania jaki podają Adwentyści Dnia Siódmego, bo on jako katolik nauczał, że jest to inny numer przykazania. To zestawienie Dekalogu z Pisma Świętego i ponumerowanie na dziesięć przykazań i zestawienie go z katechizmem, ma wywołać wrażenie, że katechizm odbiega od prawdy.

Podobnej manipulacji obrazem i numeracją dokonano w tej publikacji:

Znaki Czasu Wrzesień 1998Znaki Czasu Wrzesień 1998 Znaki Czasu Wrzesień 1998str.20

Już sam tytuł "DWA DEKALOGI" ma wywołać wrażenie u czytelnika, że inny jest Dekalog w Biblii, a inny w katechizmie. W tym tłumaczeniu nie ma żadnej numeracji Dekalogu na poszczególne przykazania, jak już wspomniano wyżej. Nikt też się nie podpisał pod ilustracjami, jako autor.


Znaki Czasu Wrzesień 1998Znaki Czasu Wrzesień 1998 Znaki Czasu Wrzesień 1998str.9

W którym miejscu Władysław Polok znalazł w Piśmie Świętym numerację Dekalogu, by z całą stanowczością napisać "według Pisma Świętego jest to czwarte przykazanie"? Skąd wie, że to jest czwarte przykazanie? Dlaczego Adwentyści Dnia Siódmego tak zaciekle zwalczają katolicką numerację Dekalogu, a przemilczają wersję palestyńską, gdzie pierwsze przykazanie brzmi zupełnie inaczej niż w wersji hellenistycznej, a drugie przykazanie brzmi identycznie jak w wersji augustiańskiej?

HELLENISTYCZNY PALESTYŃSKI AUGUSTIAŃSKI
I. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie I. Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł... I. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu...
II. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu... II. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu... II. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy
III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, III. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić
IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić IV. Czcij ojca twego i matkę twoją
V. Czcij ojca twego i matkę twoją V. Czcij ojca twego i matkę twoją V. Nie będziesz zabijał
VI. Nie będziesz zabijał VI. Nie będziesz zabijał VI. Nie będziesz cudzołożył
VII. Nie będziesz cudzołożył VII. Nie będziesz cudzołożył VII. Nie będziesz kradł
VIII. Nie będziesz kradł VIII. Nie będziesz kradł VIII. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa
IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa IX. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego
X. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Nie będziesz pożądał domu bliźniego X. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Nie będziesz pożądał domu bliźniego X. Nie będziesz pożądał domu bliźniego

Przyjrzyjmy się jeszcze innej manipulacji:

Znaki czasuCZERWIEC 2016 Znaki czasustr.8

W tej tabelce mamy dwie manipulacje. Autor Władysław Polok nadaje dwa tytuły:

Znaki czasustr.8 Znaki czasustr.8

Obydwa tytuły są nieprawdziwe. "DEKALOG BIBLIJNY" w Piśmie Świętym nie ma numeracji na poszczególne przykazania. Owszem, treść jest zaczerpnięta z przekładu katolickiego z Biblii ks. Jakuba Wujka, ale numeracji tam nie ma. Natomiast tytuł "DEKALOG KATECHIZMOWY" jest również nieprawdziwy, ponieważ Kościół nazywa taką wersję "formułą katechetyczną", a nie dekalogiem katechizmowym. Pan Władysław Polok wie o tym, ale z wiadomych sobie powodów tak nie nazwał:

Znaki czasuCZERWIEC 2016 Znaki czasustr.9

Zatrzymajmy się też na chwilę nad informacją podaną przez Władysława Poloka, iż do roku 1994 roku była to skrócona wersja dekalogu. Dlaczego więc wcześniejsze ilustracje zamieszczane w czasopiśmie "Znaki Czasu" przemilczały tę informację? W taki sposób można łatwo manipulować czytelnikiem.

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.470 Katechizm Kościoła Katolickiegostr.471

Władysław Polok nie napisał na ilustracji, iż jest to formuła katechetyczna, tylko:

Znaki Czasu
Znaki Czasu
str.8

Przemilczanie tak istotnej informacji było też okazją do oskarżenia Kościoła o "fałszerstwo wszechczasów":

Zobacz:

Kościół nie usunął żadnego przykazania, nie podzielił jednego na dwa osobne oraz nie zmienił przykazania mówiącego o święceniu szabatu. Czy Władysław Polok stawiając takie zarzuty Kościołowi, sam nie łamie tego przykazania:

Znaki czasustr.8

Znaki czasuCZERWIEC 2016 Znaki czasustr.9

Skróconą wersję Dekalogu, czyli tzw. formułę katechetyczną, można znaleźć w Nowym Testamencie:

Mt 19, 18 Mk 10, 19
"Zapytał Go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te:
Nie zabijaj,
nie cudzołóż,
nie kradnij,
nie zeznawaj fałszywie,"
"Znasz przykazania:
Nie zabijaj,
nie cudzołóż,
nie kradnij,
nie zeznawaj fałszywie,
nie oszukuj,
czcij swego ojca i matkę."
Łk 18, 20 Rz 13, 9
"Znasz przykazania:
Nie cudzołóż,
nie zabijaj,
nie kradnij,
nie zeznawaj fałszywie,
czcij swego ojca i matkę."
"Albowiem przykazania:
Nie cudzołóż,
nie zabijaj,
nie kradnij,
nie pożądaj,
i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!"

Wystarczy porównać z tekstem Dekalogu w Wj i Pwt:

Wj 20, 17-21 Nie będziesz zabijał.
Nie będziesz cudzołożył.
Nie będziesz kradł.
Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa.
Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego.
Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego
Pwt 16-21 Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój.
Nie będziesz zabijał.
Nie będziesz cudzołożył.
Nie będziesz kradł.
Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa.
Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego.
Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego

Władysław Polok nie byłby sobą, gdyby i w tym artykule nie dokonał swoistej manipulacji i przemilczeń:

Znaki czasuCZERWIEC 2016 Znaki czasustr.9

Władysław Polok skupił się na formule katechetycznej, jak sam wspomniał, służącej do łatwiejszego zapamiętania przykazań, zarzucił brak drugiego przykazania. Skąd Władysław Polok wie, że to drugie:

Znaki czasu
str.8

Powołując się na Katechizm Kościoła Katolickiego Władysław Polok przemilczał to, że na stronie 479 jest pełna wersja pierwszego przykazania:

Katechizm Kościoła Katolickiego
Pallottinum 1994
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.479

Znaki czasuCZERWIEC 2016 Znaki czasustr.9

Na czym polega powyższa manipulacja? Otóż Władysław Polok komentując formułę katechetyczną, przemilcza przykazania, które są omawiane w dalszej części Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Katechizm Kościoła Katolickiego
Pallottinum 1994
Znaki czasustr.495 Znaki czasustr.496

Nie jest więc prawdą, jak chce Władysław Polok, że zostało zmienione przykazanie, bez określenia, którego to dnia dotyczy. Dotyczy niedzieli.


Znaki czasuCZERWIEC 2016 Znaki czasustr.9

Skąd Władysław Polok wie, że słowa z Księgi Wyjścia "Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Nie będziesz pożądał domu bliźniego" są jednym przykazaniem? Czy Władysław Polok wie, że w Księdze Powtórzonego Prawa jest zamieniona kolejność fraz?

Wj 20, 17 Pwt 5, 21
"Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego»." "Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego»."

Jak czytamy, rozdzielono tam poszczególne frazy, które dały katolikom podstawę do przyjęcia takiego, a nie innego odczytania dziewiątego i dziesiątego przykazania. Podstawą dla naszego podziału przykazań było też to, że słowa o "pożądaniu domu" (Wj 20:17) zostały w tekście Pwt 5:21 przeniesione poza fragment o "pożądaniu żony".


Znaki czasuCZERWIEC 2016 Znaki czasustr.9

Słusznie napisał, ponieważ Kościół korzysta z pozwolenia samego Jezusa, który powiedział:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum
               Mt 18, 18 (BT)
Biblia Tysiąclecia

Katechizm ks. Prof. Spirago jasno stwierdza, dlaczego te zmiany zostały dokonane. Są to tylko zmiany formalne i nie naruszają merytorycznie istoty przykazań.

Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragozob. Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragowyd.1911
Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragostr.65
Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragostr.66

"Chrystus zagwarantował Apostołom i ich następcom nieomylność w sprawach nauczania, gdy powiedział: „Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi Mną gardzi, lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał” Jeśli Chrystus słuchanie Kościoła nazywa słuchaniem siebie, to jest to wystarczającym gwarantem prawdziwości i nieomylności nauki Kościoła.

1Tm 3:15 nazywa nas: „Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy”. Nie wiadomo, w jaki sposób można doszukiwać się błądzenia Kościoła w nauczaniu, po takiej gwarancji Apostoła.

Kościół nie mógł zbłądzić, bo jest „Ciałem Chrystusa” 1Kor 12:27. Chrystus jest Jego „Głową” (Ef 1:22) i ma być z nim przez wszystkie wieki (Mt 28:20; por. Ef 3:21). Duch Św. też miał być z Kościołem na zawsze (J 14:16; por. Ap 3:6). Kościół wraz z Chrystusem ma przez wszystkie wieki oddawać chwałę Bogu (Ef 3:21).

Paweł pisał Tymoteuszowi: „co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych” 2Tm 2:2." (Włodzimierz Bednarski W obronie wiary, wyd.2015, str.449)

Znaki czasuCZERWIEC 2016 Znaki czasustr.9

Słusznie! Chrystus nie zniósł i Kościół też niczego nie zniósł, nie zmienił ani nie usunął.


Znaki czasuCZERWIEC 2016 Znaki czasustr.9

Czy mamy po raz kolejny manipulację, tym razem wersetami biblijnymi? Mowa o ustnej interpretacji Prawa, pochodzącej od dawnych rabinów (halacha).

Mt, 15, 1-9 Mk 7, 5-9
"Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?» Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane:
Ten lud czci Mnie wargami,
lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.
Ale czci Mnie na próżno,
ucząc zasad podanych przez ludzi.
Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, »."
"Wtedy przyszli do Jezusa faryzeusze i uczeni w Piśmie z Jerozolimy z zapytaniem:
«Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem». On im odpowiedział: «Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji? Bóg przecież powiedział:
Czcij ojca i matkę oraz:
Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. Wy zaś mówicie: "Kto by oświadczył ojcu lub matce: Darem [złożonym w ofierze] jest to, co dla ciebie miało być wsparciem ode mnie, ten nie potrzebuje czcić swego ojca ni matki". I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże. Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz:
Ten lud czci Mnie wargami,
lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.
Ale czci mnie na próżno,
ucząc zasad podanych przez ludzi». ""
"Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie." (J 14, 15-17)
   Komentarz do Mt 15, 1-9
Edycja św. Pawłastr.2170

   Komentarz do Mk 7, 1nn
Edycja św. Pawłastr.2227
Edycja św. Pawłastr.2228

Władysław Polok oskarża Kościół o "fałszerstwo wszechczasów", a czy przypadkiem nie powinien postawić zarzutu... Mojżeszowi? Jak wiemy, Mojżesz potłukł tablice. Bóg nakazał mu jeszcze raz napisać słowa, jakie były na pierwszych tablicach. Czy Mojżesz napisał "kropka w kropkę"?

Księga Wyjścia 20, 2-17 Powtórzonego Prawa 5, 6-21 Księga Wyjścia 34, 1-28
2 «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.
6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
7 Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
8 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić3.
9 Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia.
10 Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram.
11 W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
12 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
13 Nie będziesz zabijał.
14 Nie będziesz cudzołożył.
15 Nie będziesz kradł.
16 Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
17 Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony4 bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego».
6 «Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
7 Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie.
8 Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi.
9 Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu - tych, którzy Mnie nienawidzą,
10 a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań.
11 Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto bierze Jego imię do czczych rzeczy.
12 Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój.
13 Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę,
14 lecz w siódmym dniu jest szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty.
15 Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu.
16 Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój.
17 Nie będziesz zabijał.
18 Nie będziesz cudzołożył.
19 Nie będziesz kradł.
20 Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa. 21 Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego».

22 Te słowa wyrzekł Pan do waszego zgromadzenia na górze spośród ognia, obłoku i ciemności donośnym głosem, niczego nie dodając. Napisał je na dwu tablicach kamiennych i dał mi je.
1 Pan rzekł do Mojżesza: «Wyciosaj sobie dwie tablice z kamienia podobne do pierwszych, a na tych tablicach wypisz znów słowa, jakie były na pierwszych tablicach, które potłukłeś.(...)
4 Mojżesz wyciosał dwie tablice kamienne jak pierwsze,(...)
Strzeż się zawierania przymierza z mieszkańcami kraju, do którego idziesz, aby się nie stali sidłem pośród was.
13 Natomiast zburzcie ich ołtarze, skruszcie czczone przez nich stele i wyrąbcie aszery.
14 Nie będziesz oddawał pokłonu bogu obcemu, bo Pan ma na imię Zazdrosny: jest Bogiem zazdrosnym.
15 Nie będziesz zawierał przymierzy z mieszkańcami tego kraju, aby, gdy będą uprawiać nierząd z bogami obcymi i składać ofiary bogom swoim, nie zaprosili cię do spożywania z ich ofiary.
16 A także nie możesz brać ich córek za żony dla swych synów, aby one, uprawiając nierząd z obcymi bogami, nie przywiodły twoich synów do nierządu z bogami obcymi.
17 Nie uczynisz sobie bogów ulanych z metalu.
18 Zachowaj Święto Przaśników; przez siedem dni będziesz jadł chleby przaśne, jak to ci poleciłem. A uczynisz to w czasie oznaczonym, czyli w miesiącu Abib, gdyż wtedy wyszedłeś z Egiptu.
19 Wszystko pierworodne do Mnie należy, a także pierworodny samiec z bydła, wołów i owiec.
20 Pierworodnego zaś osła wykupisz głową owcy, a jeślibyś nie wykupił, złamiesz mu kark. Wykupisz też pierworodnego syna swego, i nie wolno się ukazać przede Mną z pustymi rękami.
21 Sześć dni pracować będziesz, a w dniu siódmym odpoczywaj tak w czasie orki, jak w czasie żniwa.
22 Będziesz obchodził Święto Tygodni, pierwocin, żniwa pszenicy i Święto Zbiorów przy końcu roku.
23 Trzy razy w roku ukażą się wszyscy twoi mężczyźni przed obliczem Pana, Boga Izraela.
24 Ja bowiem wypędzę narody sprzed ciebie i rozszerzę twoje granice, i nikt nie będzie napadał na twój kraj, gdy ty trzy razy w roku pójdziesz, aby pokazać się przed obliczem Pana, Boga twego.
25 Krwi moich ofiar nie powinieneś składać razem z kwaszonym chlebem, i nic z ofiary paschalnej nie powinno pozostać na drugi dzień.
26 Najlepsze z pierwocin ziemi twojej winieneś przynieść do domu Pana, twego Boga. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki».
27 Pan rzekł do Mojżesza: «Zapisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem».
28 I był tam [Mojżesz] u Pana czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i nie jadł chleba, i nie pił wody. I napisał na tablicach słowa przymierza - Dziesięć Słów.

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022