Jezus nie jest Bogiem?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-07-31

Świadkowie Jehowy co jakiś czas na łamach swoich publikacji podważają podstawę wiary chrześcijańskiej, czyli boskość Jezusa Chrystusa.

Zobacz:

Stosują do tego manipulację tekstem i wersetami ze swojej wydanej Biblii. Jak to wygląda w praktyce? Otóż tak:

Strażnica Nr 3 2020Strażnica Nr 3 2020 Strażnica Nr 3 2020str.2 Strażnica Nr 3 2020str.9
Strażnica Nr 3 2020
str.9

Świadkowie Jehowy najpierw umieszczają tytuł dużymi literami: "JEZUS NIE JEST BOGIEM". Następnie stwierdzają, iż "jest tylko jeden Bóg", a Jezus jest Jego posłańcem. Tylko, że tego nikt nie neguje. Chrześcijanie wierzą w jednego Boga, a Syn rzeczywiście jest posłany przez Ojca, co potwierdza sam Jezus:

1 Kor 8, 6 Mk 9, 37
"dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy" "Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał."

W następnym zdaniu czytamy: "Jezus wyraźnie stwierdził...". Sprawdźmy, czy Jezus rzeczywiście stwierdził, że Bóg jest większy od Niego:

J 11, 40-42 J 14, 28
"Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał»." "Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie"

Jest oczywistością, że Świadkowie Jehowy nie wspomną o dwóch naturach Syna Bożego, bo wówczas cała ich koncepcja by upadła. Co mówi nam J 14, 28? W J 14, 28 mówi to Bóg Wcielony (dwie natury w jednej Osobie boskiej): chwała Syna, równa chwale Ojca (J 8, 24; J 17, 5-24), została w czasie ziemskiego bytowania przesłonięta (J 1, 14). Chrystus jako człowiek jest niższy od Ojca. A więc Świadkowie Jehowy wersety mówiące o Jego ludzkiej naturze stosują do walki z Jego prawdziwym bóstwem (J 1, 1. 18; Rz 9, 5; Tt 2, 13; 1 J 5, 20).

Jeśli już mówimy o dwóch naturach w Chrystusie, to warto pokazać też te wersety:

Łk 3, 23 J 8, 58
"Sam zaś Jezus rozpoczynając swoją działalność miał lat około trzydziestu." "Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM». Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. "

W Ewangelii wg św. Łukasza jest podany wiek Jezusa około 30 lat, a w Ewangelii wg św. Jana mamy słowa Jezusa "Zanim Abraham stał się, JA JESTEM". Jezus równocześnie ma około 30 lat (jako człowiek) i równocześnie ma naturę Boga, bo istniał przed swoim narodzeniem jako Bóg (Flp 2, 6). W J 8, 58 jawne stwierdzenie odwiecznego istnienia (por. J 8, 24. 28). Tak też zrozumieli słuchacze, skoro usiłowali ukamienować Jezusa za bluźnierstwo.

Zobacz:

Strażnica sierpień 2020SIERPIEŃ 2020 Strażnica sierpień 2020str.11 Strażnica sierpień 2020str.11

Tak, Jezus jest doskonałym Synem Bożym, bo doskonały może być tylko Bóg. Jezus jest zrodzony (Hbr 1, 5), a nie stworzony, jakby chcieli Świadkowie Jehowy. W zaproponowanych przez Świadków Jehowy wersetach do odczytania, nie ma ani słowa o zależności Syna od "Jehowy". Nie wiem skąd Świadkowie Jehowy wzięli twierdzenie o próbie odebrania władzy Ojcu przez Syna. Jezus mówi, że posiada wszelką władzę, którą otrzymał dobrowolnie od Ojca (Mt 28, 18). Zarówno Ojciec jak i Syn posiadają tę samą wszelką władzę ("Ja i Ojciec jedno jesteśmy" J 10, 30; "Wszystko, co ma Ojciec, jest moje" J 16, 15). Natomiast cały kontekst J 5, 19nn mówi o równości Ojca i Syna:

J 5, 19-23

ed. Święty Paweł zob. wyd.2008 ed. Święty Paweł
str.2341
ed. Święty Paweł
str.2342
ed. Święty Paweł
str.2341
ed. Święty Paweł
str.2342

W jakim więc celu Świadkowie Jehowy wymyślili tezę o rzekomej zależności Jezusa od "Jehowy"?


Strażnica sierpień 2020SIERPIEŃ 2020 Strażnica sierpień 2020str.11 Strażnica sierpień 2020str.11

Tekst w Flp 2, 6 (cytat z Przekładu Nowego Świata) został celowo tak spreparowany przez Świadków Jehowy, by można go było właśnie wykorzystywać do walki z boskością Chrystusa w artykułach ukazujących się na łamach Strażnicy. W tekście greckim Nowego Testamentu nie ma mowy o tym, że Pan Jezus nie miał prawa, by zrównać się z Bogiem. Świadkowie Jehowy nie zacytowali początku wersetu, w którym jest mowa o tym, iż On istnieje w naturze Boga. A w naturze Boga może istnieć tylko Bóg:

Flp 2, 6

ed. Święty Paweł zob. wyd.2008 ed. Święty Paweł
str.2561
ed. Święty Paweł
str.2561

Porównajmy dwa przekłady wydane przez Świadków Jehowy:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Flp 2, 6

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1477 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1631

W pierwszym wydaniu, w tym z 1997 roku, nie ma ani słowa o tym, że "nie miał do tego prawa". Warto zapytać - czemu w przekładzie z 1997 roku "miał prawo", a co spowodowało albo kiedy Świadkowie Jehowy odkryli, że już w roku 2018 tego "prawa już nie miał". Czy na przestrzeni 21 lat Pan Jezus zdążył już złamać prawo?

Tak wygląda tekst grecki Nowego Testamentu:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Flp 2, 6

Grecko-polski Nowy Testament
str.934
Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Komentarz do Flp 2, 6n

Biblia Poznańska Nowy Testamentstr.471

Te prawdę wiary Świadkowie Jehowy chcą ukryć przed czytelnikiem.

Zobacz:

W tej samej publikacji Świadkowie Jehowy poszli jeszcze dalej. Z Syna Bożego zrobili stworzenie. Najpierw wymyślili sobie:

Strażnica sierpień 2020SIERPIEŃ 2020 Strażnica sierpień 2020str.14

O "Jehowie" Pismo Święte milczy. Sprawdźmy, co Prorok Izajasz pisał o stwarzaniu świata:

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.V
Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.2000

Iz 44, 24

Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1006

Sprawa jest oczywista. Bóg sam stworzył niebo i ziemię i nikt ze stworzeń nie był Mu potrzebny do stwarzania nieba i ziemi. Jednak Świadkowie Jehowy wbrew Pismu Świętemu mają swoją teorię stworzenia:

Strażnica sierpień 2020SIERPIEŃ 2020 Strażnica sierpień 2020str.14

W Piśmie Świętym nie ma ani słowa o tym, by Bóg na początku stworzył sobie Syna. Jest natomiast napisane, co było na początku:

Rdz 1, 1 Hbr 1,10-12
"Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię." "Tyś, Panie, na początku osadził ziemię,
dziełem też rąk Twoich są niebiosa."
Ps 102, 26 Hbr 1,10-12
"Ty niegdyś założyłeś ziemię i niebo jest dziełem rąk Twoich." "Tyś, Panie, na początku osadził ziemię,
dziełem też rąk Twoich są niebiosa."

Ps 102, 26 - Hbr 1,10-12 przytacza słowa tego psalmu (wg LXX), podkreślając boskość, wszechmoc i wieczność Chrystusa, Syna Bożego. Są one w Jezusie doskonałym odzwierciedleniem Ojca Niebieskiego.

Chrystus będąc Synem Bożym, wraz z Ojcem i Duchem Świętym stworzył niebo i ziemię. Nie jest żadnym stworzeniem "Jehowy". Świadkowie Jehowy by uzasadnić swoją bezpodstawną tezę o stworzeniu przez "Jehowę" Syna, a potem posłużeniem się Nim przy stwarzaniu "wszystkiego innego", dokonali manipulacji w swojej Biblii i dodali w Kol 1, 16n słowo "inne", którego nie ma w tekście greckim Nowego Testamentu. Potwierdza to interlinearny przekład grecko-angielski umieszczony na oficjalnej stronie Świadków Jehowy jw.org:

Kol 1, 16-17

interlinia
Zobacz więcej:

Świadkowie Jehowy dokonali jeszcze innej manipulacji. Porównajmy wydane w różnych latach dwa przekłady:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Kol 1, 15

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1481 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1635

Dlaczego słowo "pierworodny" zamieniono na "pierwszy"? Otóż właśnie po to, by uzasadnić tezę, że Jezus został stworzony: "Jehowa stworzył swojego pierwszego Syna". W wydaniu Przekładu Nowego Świata z roku 1997 Świadkowie Jehowy nie mieli jeszcze tego wprost ujęte, ale teraz już mają! Jezus jest pierwszym stworzeniem spośród całego stworzenia i jako pierwszy wśród stworzeń stwarza "wszystko inne". Już nie jest "pierworodnym", lecz "pierwszym" wśród stworzeń. Kto tam będzie zaglądał do przypisów w Przekładzie Nowego Świata. Wystarczy tekst w Strażnicy. Czy to nie jest genialne?

Kol 1, 15 GRECKO-POLSKI NOWY TESTAMENT (wyd.1997) (za zgodą wydawcy Vocatio):

Pięcioksiąg
str.948
Teologia św. Pawłazob. Teologia św. PawłaWarszawa 1979 Teologia św. Pawłazob.
Teologia św. Pawłastr.409

Strażnica sierpień 2020SIERPIEŃ 2020 Strażnica sierpień 2020str.14

Pismo Święte nic nie mówi o stwarzaniu nieba i ziemi przez "Jehowę" oraz stwarzania nieba i ziemi przez stworzonego Syna, który to jako stworzenie stwarzał sobie świat.


STWÓRCA
Bóg Ojciec Syn Boży
Iz 44, 24
"Jam jest Jahwe, uczyniłem wszystko,
sam rozpiąłem niebiosa,
rozpostarłem ziemię;
a któż był ze Mną?"
Hbr 1,10-12
"Tyś, Panie, na początku osadził ziemię,
dziełem też rąk Twoich są niebiosa."
Rz 1,3
... Bóg rzekł: Niechaj się stanie
J 1,10
... świat stał się przez Nie ...
Iz 45,18
Albowiem tak mówi Jahwe,
Stworzyciel nieba, On Bóg,
który ukształtował i wykończył ziemię,
który ją mocno osadził,
który nie stworzył jej bezładną,
lecz przysposobił na mieszkanie:
Ja jestem Jahwe i nie ma innego.
Kol 1,16-17
... w Nim zostało wszystko stworzone:
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne,
czy Trony, czy Panowania,
czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego
zostało stworzone.
On jest przed wszystkim
i wszystko w Nim ma istnienie.
Ps 102,26-28
Ty niegdyś założyłeś ziemię
i niebo jest dziełem rąk Twoich.
Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz.
I całe one jak szata się zestarzeją:
Ty zmieniasz je jak odzienie
i ulegają zmianie,
Ty zaś jesteś zawsze ten sam
i lata Twoje nie mają końca.
Ps 33,9
On sam rozkazał, a zaczęło istnieć.
Rdz 1,1
Bóg stworzył niebo i ziemię.
Iz 48,13
Moja to ręka założyła ziemię
i moja prawica rozciągnęła niebo.
Hbr 1,10-12
Tyś, Panie, na początku osadził ziemię,
dziełem też rąk Twoich są niebiosa.
One przeminą, ale Ty zostaniesz
i wszystko jak szata się zestarzeje,
i jak płaszcz je zwiniesz,
jak odzienie, i odmienią się.
Ty zaś jesteś ten sam,
a Twoje lata się nie skończą.
Rz 1,3
... Bóg rzekł: Niechaj się stanie
J 1,10
... świat stał się przez Nie ...

Kol 1, 15-17

ed. Święty Paweł zob. wyd.2008 ed. Święty Paweł
str.2570
ed. Święty Paweł
str.2570
Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024